УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1113


від 10/12/2018

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.07.2014 № 567
У зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах міської ради, відповідно до Закону України “Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні“, ст. 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ виконавчий комітет вирішив:


внести зміни до рішення виконавчого комітету від 25.07.2014 № 567 “Про фінансову підтримку україномовного книговидання“:
1. Вилучити підпункт 1.3 пункту 1 та додаток 3.
2. Викласти додатки 1, 2 у новій редакції (додатки 1, 2 до цього рішення).Львівський міський голова А. Садовий
Додаток 1
до рішення виконкому
від 12.10.2018 № 1113

                   “Додаток 1
Затверджено
рішенням виконкому
від 25.07.2014 567

ПОЛОЖЕННЯ
про фінансову підтримку україномовних книжкових видань
львівських видавництв


1. Загальні положення

1.1. Львівська міська рада надає фінансову підтримку юридичним особам та фізичним особам – підприємцям, зареєстрованим у м. Львові, у статуті або свідоцтві яких передбачена видавнича діяльність.
1.2. Фінансова підтримка полягає у наданні грошової винагороди переможцям конкурсу на кращі україномовні книжкові видання за попередній рік (надалі – конкурс).
1.3. Розмір фінансової підтримки визначається у межах коштів, запланованих у міському бюджеті м. Львова на відповідний рік за кодом тимчасової функціональної класифікації видатків та кредитувань 120300 “Підтримка україномовного книговидання“.
1.4. Кошти, заплановані як фінансова підтримка україномовних книжкових видань (надалі – видання) у міському бюджеті м. Львова на відповідний рік, розподіляються рівномірно між всіма номінаціями конкурсу.
1.5. Організатором конкурсу є управління культури департаменту розвитку.
2. Критерії оцінки видань та номінації конкурсу

2.1. Критерії оцінки видань, які беруть участь у конкурсі:
2.1.1. Суспільна/наукова/мистецька значущість видання; новизна у висвітленні теми.
2.1.2. Культура редакційно-видавничої підготовки видання (композиція, фактичний матеріал, мовно-стилістичне опрацювання).
2.1.3. Культура художнього оформлення і поліграфічного виконання, оригінальність дизайнерського та/або ілюстративного рішення видання.
2.2. Конкурс розглядає твори у таких номінаціях:
2.2.1. Наукова література.
2.2.2. Художня література.
2.2.3. Науково-популярна література.
2.2.4. Довідкова література.
2.2.5. Дитяча література.
2.2.6. Перекладна література.
   2.3. Конкурс не підтримує такі види книжкових видань:
2.3.1. Незавершені багатотомові та серійні видання.
2.3.2. Продовжувані та періодичні видання (наприклад наукові вісники та збірники, записки наукових товариств тощо).
2.3.3. Рекламно-інформаційну літературу туристичного спрямування.
2.3.4. Збірники конференцій.
2.3.5. Більше ніж одну книжку одного видавця, подану на одну номінацію.
3. Оголошення конкурсу та прийом документів

3.1. Управління культури департаменту розвитку оголошує конкурс на кращі україномовні книжкові видання.
3.2. Інформація про конкурс оприлюднюється на сайті Львівської міської ради та обов’язково містить:
3.2.1. Номінації конкурсу.
3.2.2. Умови конкурсу.
3.2.3. Термін, визначений для прийняття заяв.
3.2.4. Контактну особу, відповідальну за проведення конкурсу.
3.3. Заявки на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з моменту його оголошення.
3.4. Для участі у конкурсі заявники подають у Центр надання адміністративних послуг м. Львова та його територіальні підрозділи такі документи:
3.4.1. Заяву на ім’я Львівського міського голови про участь у конкурсі.
3.4.2. Копію свідоцтва про внесення до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції або витяг з статуту, що передбачає право здійснювати видавничу діяльність.
3.4.3. Один примірник видання.
3.5. Видання, подані на конкурс, не рецензуються, не повертаються і зберігаються в управлінні культури департаменту розвитку протягом 1 місяця та передаються на баланс Централізованим бібліотечним системам м. Львова.
3.6. Управління культури департаменту розвитку скеровує подані документи на розгляд конкурсної комісії.
4. Порядок проведення конкурсу

4.1. Після отримання заявок з відповідними документами голова конкурсної комісії у межах своєї компетенції скликає засідання конкурсної комісії.
4.1.1. Голова конкурсної комісії має такі повноваження:
4.1.1.1. Головує на засіданнях конкурсної комісії.
4.1.1.2. Дає доручення членам конкурсної комісії.
4.1.1.3. Організовує підготовку матеріалів на розгляд конкурсної комісії.
4.1.2. У разі відсутності голови конкурсної комісії його обов’язки виконує заступник.
4.2. Питання на розгляд конкурсної комісії готує секретар конкурсної комісії.
4.3. Засідання конкурсної комісії вважається чинним, якщо участь у ньому беруть не менше 2/3 членів складу конкурсної комісії.
4.4. Всі члени конкурсної комісії наділені правом голосу.
4.5. Конкурс поданих на розгляд конкурсної комісії видань відбувається у два етапи:
4.5.1. Перший етап передбачає:
4.5.1.1. Попереднє ознайомлення членів конкурсної комісії з поданими виданнями і, за потреби, проводиться експертиза фахівцями відповідних галузей.
4.5.1.2. Члени конкурсної комісії голосують у бюлетені за відповідну книгу балами від 1 до 10.
4.5.1.3. На основі голосування членів конкурсної комісії складається рейтинг, яким визначаються переможці у кожній з номінацій конкурсу.
4.5.2. Другий етап передбачає визначення переможців конкурсу відповідно до попередньо укладеного рейтингу та підписання протоколу про визначення переможців конкурсу – одержувачів грошової винагороди.
4.6. У разі відсутності переможця (переможців) конкурсу в одній з номінацій кошти, визначені для переможця (переможців) даної номінації, передаються за рішенням конкурсної комісії переможцю (переможцям) іншої номінації або визначеному за рішенням конкурсної комісії додатковому переможцю (переможцям) іншої номінації.
4.7. На підставі протоколу конкурсної комісії видається наказ управління культури департаменту розвитку про затвердження переможців конкурсу – одержувачів грошової винагороди.
4.8. Переможці конкурсу отримують грошову винагороду з розрахунку:
4.8.1. 50 % коштів, визначених для номінації – за перше місце у відповідній номінації.
4.8.2. 30 % коштів, визначених для номінації – за друге місце у відповідній номінації.
4.8.3. 20 % коштів, визначених для номінації – за третє місце у відповідній номінації.
4.9. Перелік переможців конкурсу – одержувачів грошової винагороди оприлюднюється на сайті Львівської міської ради протягом 3-х робочих днів після заключного засідання конкурсної комісії.
4.10. Переможці конкурсу зобов’язані протягом 14 днів з дня оголошення переможця конкурсу передати частину книжкової продукції в обсязі: 40 книг – перше місце, 30 книг – друге місце, 20 книг – третє місце у розпорядження Централізованої бібліотечної системи для дітей м. Львова, Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова.
4.11. Кількість книг визначається пропорційно до кількості філій Централізованої бібліотечної системи для дітей м. Львова та Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова.
4.12. Копії актів приймання-передачі книг подаються в управління культури департаменту розвитку разом з реквізитами розрахункового рахунку переможця – одержувача грошової винагороди для перерахування грошової винагороди.
4.13. Після подання копій актів приймання-передачі книг в управління культури департаменту розвитку переможцю конкурсу надається грошова винагорода за вирахуванням відповідних податків, передбачених законодавством України, через перерахування коштів на розрахунковий рахунок одержувача грошової винагороди, відкритий у банку, який створений і діє на території України, відповідно до положень законодавства України.
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Віза:

В. о. начальника управління
культури Н. Бунда
Додаток 2
до рішення виконкому
від 12.10.2018 № 1113

                   “Додаток 2
Затверджено
рішенням виконкому
від 25.07.2014 567


СКЛАД
конкурсної комісії з питань визначення кращих україномовних

книжкових видань львівських видавництв


А. Москаленко - заступник міського голови з питань розвитку,
голова конкурсної комісії
Е. Огар - професор кафедри видавничої справи та
редагування Української академії друкарства,
літературознавець, критик, заступник голови
     конкурсної комісії (за згодою)
М. Загоруйко - головний спеціаліст відділу програм та проектів
     управління культури департаменту розвитку,
     секретар конкурсної комісії
     Члени конкурсної комісії:

Н. Бунда - в. о. начальника управління культури департаменту
розвитку
В. Свіщов - депутат міської ради, голова постійної комісії культури,
     молодіжної політики та спорту (за згодою)
Ю. Хомчин - депутат міської ради, секретар постійної комісії
     культури, молодіжної політики та спорту (за згодою)
М. Ватуляк - голова Львівської міської громадської організації
     Асоціації видавців та книгорозповсюджувачів
     Львівщини (за згодою)
А. Дахній - доцент кафедри історії філософії Львівського
     національного університету імені Івана Франка
     (за згодою)
В. Кметь - директор Наукової бібліотеки Львівського
     національного університету ім. Івана Франка
     (за згодою)
Л. Лугова - директор Львівської обласної бібліотеки для дітей
     та юнацтва (за згодою)
Т. Пилипець - директор Львівської обласної бібліотеки для дітей
     та юнацтва ім. Романа Іваничука (за згодою)
Б. Тихолоз - кандидат філологічних наук, директор Львівського
     літературно-меморіального музею Івана Франка
     (за згодою)
К. Шевченко - голова правління громадської організації “Форум
       видавців“ (за згодою).“.
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Віза:

В. о. начальника управління
культури Н. Бунда