УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення111


від 03/10/2015

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.03.2007 № 162
Керуючись ст. ст. 34, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до ухвали міської ради від 08.07.2010 № 3704 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ (зі змінами) виконавчий комітет вирішив:


1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 30.03.2007 № 162 “Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова (зі змінами), виклавши додаток у новій редакції (додається).
2. Вважати такими, що втратили чинність:
2.1. Рішення виконавчого комітету від 28.09.2007 № 759 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.03.2007р. № 162 “Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова“.
2.2. Рішення виконавчого комітету від 21.08.2009 № 589 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.03.2007 № 162“.
2.3. Підпункт 2.2 пункту 2 рішення виконавчого комітету від 02.03.2012 № 147 “Про затвердження форми заяви про призначення (надання) усіх видів допомоги за рахунок коштів міського бюджету м. Львова та про внесення змін до рішень виконавчого комітету“.
В. о. Львівського міського голови М. Литвинюк


                 Додаток
до рішення виконкому
від 10.03.2015 № 111


Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 30.03.2007 № 162

ПОЛОЖЕННЯ
про надання одноразової матеріальної допомоги
для мешканців м. Львова


1. Положення про надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова (надалі – Положення) визначає порядок надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, які зареєстровані у м. Львові, а також в окремих випадках іншим категоріям громадян, які зареєстровані у м. Львові (у разі тривалої хвороби заявника, чоловіка, дружини (жінки), батьків, дітей, онуків, стихійного лиха та інших особливих обставин).
2. Дія Положення поширюється також на мешканців, місце проживання яких зареєстроване у м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі, при умові, що у відповідних місцевих бюджетах не передбачено коштів для надання одноразової матеріальної (грошової) допомоги.
3. Малозабезпечена сімя сімя, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сімї.
4. Для отримання матеріальної допомоги відповідно до цього Положення мешканці м. Львова (заявники) подають заяву, складену за формою, затвердженою рішенням виконавчого комітету від 02.03.2012 № 147 Про затвердження форми заяви про призначення (надання) усіх видів допомоги за рахунок коштів міського бюджету м. Львова та про внесення змін до рішень виконавчого комітету(надалі – заява).
5. Заява подається до відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за місцем реєстрації потребуючих громадян.
6. Заява може подаватися на ім’я Львівського міського голови та начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики.
7. Днем подання заяви вважається день прийняття заяви зі всіма необхідними документами відділом (управлінням) соціального захисту або Центром надання адміністративних послуг м. Львова.
8. У разі надсилання заяви поштою днем подання вважається день надходження у відділ (управління) соціального захисту або Центр надання адміністративних послуг м. Львова заяви зі всіма необхідними документами.
9. До заяви додаються такі документи:
9.1. Копія паспорта (1, 2, 11, 12 сторінки).
9.2. Копія ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
9.3. Оригінал довідки з місця проживання про склад сім’ї (форма 2).
9.4. Оригінал (-и) довідки (-ок) про доходи членів сім’ї за попередні шість місяців з врахуванням таких умов:
9.4.1. До складу сімї незалежно від місця реєстрації включаються: чоловік, дружина; жінка та чоловік, які проживають однією сімєю, не перебуваючи у шлюбі; рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками.
9.5. Акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї (зразок додається), складений відповідним львівським комунальним підприємством, що обслуговує житловий фонд.
9.5.1. За бажанням заявника, викладеним у поданій ним заяві про надання одноразової матеріальної допомоги, акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї може бути складений головним державним соціальним інспектором (державним соціальним інспектором) відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики.
9.6. Документ, який підтверджує певний соціальний статус заявника (при наявності).
9.7. Копія трудової книжки – у разі звернення працездатних осіб працездатного віку, які не працюють (при наявності).
9.8. Інформація (у довільній формі) про рахунок у банківській установі (при наявності).
9.9. Інші документи (залежно від обставин, що склалися).
9.9.1. Інші документи можуть подаватись лише при наявності відповідного волевиявлення заявника.
10. Під час подання копій документів заявники надають їх оригінали для огляду та засвідчення їх копій працівником відділу (управління) соціального захисту, Центру надання адміністративних послуг м. Львова, який приймає документи від заявника.
11. Якщо заява та документи надсилаються поштою, то засвідчення копій документів, що додаються до заяви, здійснює заявник з обов’язковим проставленням його особистого підпису.
12. За наявності письмової заяви особи, яка претендує на надання одноразової матеріальної допомоги, але з поважних причин (тривала хвороба; одинока особа похилого віку; догляд (надання соціальних послуг) за інвалідом І групи підгрупи А або дитиною-інвалідом підгрупи А тощо) не може особисто зібрати всі необхідні документи, відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики надає допомогу у зборі документів.
13. Заяву про надання одноразової матеріальної допомоги, оформлену належним чином (зокрема з долученням всіх необхідних документів), відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики передає до управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики протягом 5 днів з дня подання заяви.
14. У разі, якщо до заяви недодані всі необхідні документи, відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики протягом 10 днів з дня прийняття (надходження) відповідної заяви надає відповідь на звернення (заяву) заявника, у якій обгрунтовує неможливість надання матеріальної допомоги у зв’язку з відсутністю передбачених цим Положенням документів з зазначенням вичерпного переліку відсутніх документів.
15. Розгляд заяв про надання одноразової матеріальної допомоги здійснює комісія для розгляду заяв громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова (надалі – комісія), яка утворюється при управлінні соціального захисту департаменту гуманітарної політики.
16. Персональний склад комісії затверджується наказом начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики.
17. До участі у роботі комісії можуть залучатися за згодою депутати Львівської міської ради, а також інші особи.
18. Розмір допомоги визначає комісія у кожному конкретному випадку залежно від складності проблеми заявника, його матеріального стану та наявних коштів, але не більше розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на дату звернення заявника. 19. В окремих випадках розмір одноразової матеріальної допомоги може бути більшим розміру мінімальної заробітної плати з врахуванням таких умов:
19.1. Питання про надання допомоги у розмірі, більшому ніж розмір мінімальної заробітної плати, розглядає та погоджує Львівський міський голова або на своїх засіданнях постійна комісія медицини, освіти і соціального захисту та постійна комісія фінансів та планування бюджету.
19.2. При відсутності погодження Львівського міського голови або постійної комісії медицини, освіти і соціального захисту та постійної комісії фінансів та планування бюджету (або однієї з них) одноразова матеріальна допомога надається у розмірі, що не перевищує розміру мінімальної заробітної плати.
20. Рішення комісії про надання допомоги чи відмову у наданні допомоги приймає комісія з врахуванням обсягу асигнувань, встановлених (затверджених) планом асигнувань (помісячним розподілом бюджетних асигнувань) на відповідний період (місяць).
21. Основною організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться не менше одного разу на місяць у разі наявності звернень мешканців м. Львова про надання одноразової матеріальної допомоги відповідно до цього Положення.
22. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.
23. Рішення комісії оформляється протоколом.
24. Про прийняте комісією рішення заявників письмово повідомляє відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики протягом 30 днів з дня подання звернення (заяви) про надання одноразової матеріальної допомоги.
25. Матеріальна допомога може надаватися одній особі один раз на рік.
26. Отримання особою одноразової матеріальної допомоги відповідно до цього Положення не є підставою для відмови в отриманні матеріальної допомоги з інших джерел.
27. Підставою для здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова є наказ начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, який видається на підставі рішення комісії, прийнятого згідно з цим Положенням.
28. Виплату одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова здійснює управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова за КТКВК 090412 Інші видатки на соціальний захист населення“, та видатків на фінансування Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова на відповідний період (рік).
29. Допомога, що належала її одержувачу і залишилася неотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується за заявою одного з членів сім’ї, які включені до складу сім’ї відповідно до підпункту 9.4.1 цього Положення, або опікуна (піклувальника) дітей віком до 18 років або особи, визнаної недієздатною у встановленому порядку, за умови подання відповідної заяви впродовж шести місяців з дня смерті.“.
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Віза:

В. о. начальника управління
соціального захисту І. КобринДодаток
               до Положення про надання
               одноразової матеріальної
               допомоги для мешканців
               м. Львова

АКТ
обстеження матеріально-побутових умов сім’ї


складено на підставі ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

“____“ _____________20___ року м. Львів


Прізвище, ім’я, по батькові заявника _______________________
________________________
__________________________________________________________________________ р. н.

Обстеження проведено за адресою: _______________________________________________

____________________________________________________ тел. ______________________

Особи, які проживають разом із заявником:


Прізвище, ім’я,
по батькові
Ступінь родинного зв’язку
Рік
народження
Примітка
Інформація про майно:

Перелік майна, що перебуває у власності або користуванні (доля майна)
Власник майна
Додаткові відомості про
стан майна
Відомості про пільги, субсидії, соціальну допомогу, наявність договору
довічного утримання: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Оцінка матеріально-побутових умов: ________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


Ознайомлений (а):

________________________________________________________________________________

Акт обстеження складено:

____________________________________________ ( _________________________________ )
____________________________________________ ( _________________________________ )
____________________________________________ ( _________________________________ )


МП