УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення884


від 09/29/2017

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.11.2016 № 1059Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою забезпечення вимог Конституції України, законів України, організації належної роботи Львівської міської ради, враховуючи рішення виконавчого комітету від 05.08.2016 № 639 “Про затвердження типових положень про департамент, управління та відділ Львівської міської ради“ і від 14.07.2017 № 595 “Про вирішення питання створення Муніципального бюро з питань доброчесності та запобігання корупції Львівської міської ради“, виконавчий комітет вирішив:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 18.11.2016 № 1059 “Про затвердження Положення про департамент “Адміністрація міського голови“ Львівської міської ради та його структури“:
1.1. Викласти додатки 1, 2 у новій редакції (додатки 1, 2 до цього рішення).
1.2. Доповнити додатком 3 “Положення про сектор з питань доброчесності та запобігання корупції департаменту “Адміністрація міського голови“ Львівської міської ради“ (додаток 3 до цього рішення).
2. Встановити, що це рішення набирає чинності з 3 жовтня 2017 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому.
Львівський міський голова А. СадовийДодаток 1
до рішення виконкому
від 29.09.2017 № 884


Додаток 1

Затверджено
рішенням виконкому
від 18.11.2016 № 1059

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент “Адміністрація міського голови“
Львівської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Департамент “Адміністрація міського голови“ Львівської міської ради (надалі – департамент) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.2. Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим Львівському міському голові.
1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.
1.4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача / відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і бланк встановленого зразка.
1.5. Повне найменування департаменту: департамент “Адміністрація міського голови“ Львівської міської ради.
1.6. Юридична адреса департаменту: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями департаменту є:
2.1.1. Розробка та впровадження організаційно-функціональних заходів для реалізації єдиної політики у сфері інформаційної і внутрішньої політики міської ради, її зовнішніх відносин та контролю за виконанням цих заходів.
2.1.2. Забезпечення прозорості та відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування м. Львова, висвітлення питань роботи міської ради, виконавчого комітету і міського голови, їх позиції з актуальних питань перед територіальною громадою міста.
2.1.3. Реалізація зовнішньої політики територіальної громади міста відповідно до зовнішньополітичної стратегії держави Україна, налагодження та впровадження взаємовигідної співпраці з іноземними партнерами.
2.1.4. Формування позитивного сприйняття м. Львова, популяризація міста, поширення позитивних знань про Львів в Україні та за кордоном.
2.1.5. Забезпечення ефективного виконання посадовими особами місцевого самоврядування своїх обов’язків, належного здійснення виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями комунальної власності фінансово-господарської діяльності через виконання контрольних функцій.
2.1.6. Організація заходів щодо запобігання корупції у Львівській міській раді.
2.1.7. Проведення політики щодо дотримання у Львівській міській раді вимог законодавства з метою забезпечення високого рівня культури, спілкування і поведінки.
2.1.8. Організація роботи посадових осіб Львівської міської ради з дотриманням принципів запобігання, виявлення і протидії різних видів дискримінації.
3. Структура та організація роботи

3.1. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова у порядку, визначеному законодавством.
Директор департаменту безпосередньо підпорядкований Львівському міському голові, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:
3.2.1. Апарат департаменту.
3.2.2. Управління внутрішньої політики.
3.2.3. Управління інформаційної політики та зовнішніх відносин.
3.2.4. Управління фінансового контролю.
3.2.5. Сектор з питань доброчесності та запобігання корупції.
3.3. Структурні підрозділи департаменту (управління, відділи, сектори) очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови.
3.4. Директор департаменту “Адміністрація міського голови“ має заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством.
Заступник директора департаменту виконує функції та здійснює повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених директором департаменту.
Інших працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.
3.5. Департамент видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
3.6. Директор департаменту:
3.6.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом за виконання покладених на департамент завдань.
3.6.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів департаменту.
3.6.3. У процесі реалізації завдань та функцій департаменту забезпечує взаємодію департаменту з іншими виконавчими органами міської ради.
3.6.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.
3.6.5. Підписує видані у межах компетенції департаменту накази, організовує перевірку їх виконання.
3.6.6. Призначає та звільняє з посад працівників департаменту, організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад у департаменті, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), службових відряджень працівникам департаменту, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
3.6.7. Для заступника директора департаменту визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
3.6.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників вирішує питання преміювання, надбавок, доплат, присвоєння рангів, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
3.6.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови та цим Положенням.
4. Компетенція департаменту

4.1. До компетенції департаменту належать такі повноваження:
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
4.1.5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
4.1.6. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль (у тому числі за дотриманням правил технічної, протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій, розгляд проектів їх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку.
4.1.7. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств, контроль за їх виконанням, встановлення посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підпорядкованих комунальних підприємств та визначення подальшої стратегії їх розвитку.
4.1.8. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису видатків підпорядкованих виконавчих органів (управлінь, відділів) у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури виконавчого органу.
4.1.9. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування департаменту, підприємств, установ та організацій, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених міською радою і виконавчим комітетом, здійснення фінансування підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні департаменту, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних і трудових ресурсів.
4.1.10. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
4.1.11. Призначення керівників підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні виконавчих органів, укладення контрактів з їх керівниками за попереднім погодженням Львівського міського голови.
4.1.12. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств, установ та організацій і подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста.
4.1.13. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані виконавчому органу підприємства, установи, організації, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств, установ та організацій. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій.
4.1.14. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
4.1.15. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
4.1.16. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.1.17. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.
4.1.18. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями. Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.
4.1.19. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями.
4.1.20. Забезпечення представництва інтересів департаменту в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
4.1.21. Затвердження / погодження установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих підприємств, установ та організацій уповноваженими виконавчими органами.
4.1.22. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітнім платам, підготовка актів про списання основних засобів комунальних підприємств.
4.1.23. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
4.1.24. Розробка та впровадження організаційно-функціональних заходів для реалізації єдиної політики у сфері інформаційної і внутрішньої політики міської ради, її зовнішніх відносин та контролю за виконанням цих заходів.
4.1.25. Організація роботи Львівського міського голови, приймальної Львівського міського голови, групи радників.
4.1.26. Координація взаємодії Львівського міського голови з виконавчими органами ради.
4.1.27. Організація збору, обробки та аналізу інформації з питань життєдіяльності м. Львова, у тому числі вивчення громадської думки.
4.1.28. Організація зустрічей і нарад, які проводить Львівський міський голова.
4.1.29. Розгляд спільно з комісією у справах відзнак звернень підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підготовка матеріалів для внесення міським головою у встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади подань про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України та про присвоєння почесних звань України.
4.1.30. Підготовка проектів подань про погодження кандидатур для призначення на посади керівників державних підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Львова.
4.1.31. Інформування Львівського міського голови про проведення політичних заходів на території м. Львова.
4.1.32. Забезпечення прозорості та відкритості у діяльності міської ради та її виконавчих органів, висвітлення питань роботи міської ради, виконавчого комітету і Львівського міського голови, громадських колегій, дорадчо-консультативних органів їх позиції з актуальних питань перед територіальною громадою м. Львова, а також інформування при надзвичайних ситуаціях.
4.1.33. Розробка та контроль за реалізацією зовнішньої політики територіальної громади м. Львова відповідно до зовнішньополітичної стратегії держави, налагодження та впровадження взаємовигідної співпраці з іноземними партнерами.
4.1.34. Організація співпраці з Міністерством закордонних справ України та представниками Уряду України за кордоном у сфері організації міжнародних контактів, а також з дипломатичними представництвами зарубіжних країн в Україні.
4.1.35. Представлення інтересів виконавчих органів ради у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
4.1.36. Формування позитивного сприйняття м. Львова, популяризація міста, поширення позитивних знань про м. Львів через розробку та забезпечення реалізації концепції промоції м. Львова в Україні та за кордоном.
4.1.37. Забезпечення ефективного виконання посадовими особами місцевого самоврядування своїх обов’язків, належного здійснення виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями комунальної власності фінансово-господарської діяльності через виконання контрольних функцій.
4.1.38. Забезпечення оприлюднення актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови у друкованих засобах масової інформації у порядку, встановленому законодавством.
4.1.39. Планування графіку робочого дня Львівського міського голови та подання його на погодження Львівського міському голові.
4.1.40. Організація роботи щодо надання іншим структурним підрозділам міської ради та її окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.
4.1.41. Забезпечення виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб міської ради, внесення їх керівникам пропозицій щодо усунення таких ризиків.
4.1.42. Організація проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, які видаються міською радою та її виконавчим комітетом, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
4.1.43. Формування політики з дотриманням посадовими особами міської ради загальновизначених етичних норм поведінки, високої культури спілкування.
4.1.44. Організація навчання посадових осіб міської ради нормам професійної етики через проведення тренінгів, семінарів, публічних обговорень та консультацій з кодексу поведінки.
4.1.45. Організація функціонування системи інформування, яка дозволяє політикам, державним службовцям та громадянам повідомляти про факти корупції або інші порушення професійної етики.
4.1.46. Виконання інших повноважень, покладених на департамент відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

5. Права департаменту

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, департамент має право:
5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), науковців і представників громадськості для підготовки та розгляду питань, які належать до його компетенції.
5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить департамент відповідно до покладених на нього обов’язків.
5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
5.1.9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
5.1.11. Брати участь у роботі комісій та робочих груп, утворених актами міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.
5.1.12. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

6. Фінансування та матеріально-технічне
забезпечення діяльності департаменту

6.1. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
6.2. Кошторис департаменту затверджує Львівський міський голова за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
6.3. Працівники департаменту є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими актами законодавства України.
6.4. Граничну чисельність працівників департаменту встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
6.5. Структуру департаменту затверджує виконавчий комітет.
6.6. Штатний розпис департаменту затверджує Львівський міський голова за погодженням з департаментом фінансової політики.
7. Відповідальність посадових осіб департаменту

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи департаменту несуть відповідальність згідно з законодавством України.
7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію департаменту проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.“.
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Візи:

Директор юридичного
департаменту Г. Пайонкевич

В. о. директора департаменту
“Адміністрація міського голови“ Є. БойкоДодаток 2.docДодаток 2.doc


Додаток 3
до рішення виконкому
від 29.09.2017 № 884


Додаток 3

Затверджено
рішенням виконкому
від 18.11.2016 № 1059

  ПОЛОЖЕННЯ
  про сектор з питань доброчесності та запобігання
  корупції департаменту Адміністрація міського голови
  Львівської міської ради


  1. Загальні положення

  1.1. Сектор з питань доброчесності та запобігання корупції департаменту Адміністрація міського голови Львівської міської ради (надалі – сектор) є уповноваженим підрозділом з питань управлінської цілісності, запобігання та виявлення корупції у Львівській міській раді, утвореним відповідно до Законів України Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про запобігання корупції, постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 “Питання запобігання та протидії корупції“.
  1.2. Сектор є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові.
  1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.
  1.4. Сектор не є юридичною особою, має самостійний бланк зі своїм найменуванням.
  1.5. Повне найменування сектору: сектор з питань доброчесності та запобігання корупції департаменту Адміністрація міського голови Львівської міської ради.
  1.6. Юридична адреса сектору: 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1.
  2. Основні завдання

  2.1. Основними завданнями сектору є:
  2.1.1. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції.
  2.1.2. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
  2.1.3. Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері.
  2.1.4. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції.
  2.1.5. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.
  2.1.6. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.
  2.1.7. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо шанобливого ставлення до громадян та їх звернень.
  2.1.8. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення високого рівня культури, спілкування і поведінки.
  2.1.9. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії різних видів дискримінації.
  3. Структура та організація роботи

  3.1. Структура сектору затверджується рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради.
  3.2. Сектор очолює завідувач сектору, якого призначає на посаду Львівський міський голова за результатами конкурсного відбору, у порядку, визначеному законодавством.
  При секторі утворюється та функціє наглядова рада, склад якої затверджується ухвалою міської ради.
  3.3. Завідувач сектору у межах повноважень приймає рішення, обов’язкові до виконання всіма виконавчими органами, структурними підрозділами та посадовими особами Львівської міської ради.
  3.4. Втручання у діяльність сектору під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на нього обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.
  3.5. Завідувач сектору:
  3.5.1. Є незалежним від будь-якого незаконного впливу, виконує свої посадові обов’язки на основі Конституції України і законів України, забезпечуючи при цьому виконання обов’язків, покладених на сектор.
  3.5.2. Має для здійснення функцій усі необхідні повноваження, які передбачені законодавством України.
  3.5.3. Приймає рішення, які не потребують попередньої згоди чи затвердження будь-якої посадової особи або органу.
  3.5.4. Здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом за виконання покладених на сектор завдань.
  3.5.5. Організовує роботу та визначає міру відповідальності посадових осіб сектору.
  3.5.6. У процесі реалізації завдань та функцій сектору забезпечує взаємодію з іншими виконавчими органами та структурними підрозділами міської ради.
  3.5.7. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.
  3.5.8. Підписує видані у межах компетенції сектору накази, організовує перевірку їх виконання.
  3.5.9. Призначає та звільняє з посад працівників сектору, організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад у секторі, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), службових відряджень працівникам департаменту, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
  3.5.10. Для працівників сектору (окрім підпорядкованих структурних підрозділів, які мають статус юридичної особи) вирішує питання преміювання, надбавок, доплат, присвоєння рангів, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  3.5.11. На час відсутності призначає виконуючого обов’язки завідувача сектору зі складу працівників сектору *.
  * Виконуючий обов’язки завідувача сектору виконує функції та здійснює повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених завідувачем сектору.
  3.5.12. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови та цим Положенням.
  4. Компетенція сектору

  4.1. До компетенції сектору належать такі повноваження:
  4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
  4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  4.1.5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
  4.1.6. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  4.1.7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є сектор.
  4.1.8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями.
  4.1.9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.
  4.1.10. Представництво інтересів сектору в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.
  4.1.11. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
  4.1.12. Розробка та проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснення контролю за їх проведенням.
  4.1.13. Надання іншим структурним підрозділам міської ради та її окремим працівникам роз’яснень щодо застосування антикорупційного законодавства.
  4.1.14. Вжиття заходів для виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню.
  4.1.15. Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.
  4.1.16. Виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб міської ради, внесення їх керівникам пропозицій щодо усунення таких ризиків.
  4.1.17. Надання допомоги у заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
  4.1.18. У разі виявлення фактів, які можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами міської ради, інформування у встановленому порядку про такі факти міського голову, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.
  4.1.19. Ведення обліку працівників міської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
  4.1.20. Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.
  4.1.21. Розгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників міської ради до вчинення корупційних правопорушень.
  4.1.22. Повідомлення у письмовій формі Львівського міського голови, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національної поліції України та інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, які можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами міської ради.
  4.1.23. Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, які видаються міською радою та її виконавчим комітетом, з метою виявлення причин, які призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
  4.1.24. Здійснення внутрішнього аудиту міської ради у частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.
  4.1.25. Проведення у встановленому порядку службового розслідування (перевірки) у міській раді з метою виявлення причин та умов, які призвели до вчинення корупційного, пов’язаного з корупцією, правопорушення або іншого порушення професійної етики чи невиконання вимог антикорупційного законодавства усіма посадовими особами міської ради.
  4.1.26. Контроль за дотриманням посадовими особами міської ради загальновизначених етичних норм поведінки, високої культури спілкування.
  4.1.27. Контроль за шанобливим ставленням посадових осіб міської ради до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб.
  4.1.28. Виявлення сприятливих ризиків для виконання посадовими особами міської ради своїх посадових обов’язків упереджено, зважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди.
  4.1.29. Впровадження і забезпечення процесу навчання працівників нормам професійної етики через проведення тренінгів, семінарів, публічних обговорень та консультацій з кодексу поведінки.
  4.1.30. Дослідження внутрішніх аспектів роботи посадових осіб міської ради з метою виявлення корупційних ризиків або інших порушень професійної етики і напрацювання рекомендацій для їх зміни та покращання.
  4.1.31. Контроль за впровадженням та виконанням наданих рекомендацій.
  4.1.32. Забезпечення функціонування системи інформування, яка дозволяє політикам, державним службовцям та громадянам повідомляти про факти корупції або інші порушення професійної етики.
  4.1.33. Виконання інших повноважень, покладених на сектор відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.
  5. Права сектору

  5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, сектор має право:
  5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить сектор відповідно до покладених на нього обов’язків.
  5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
  5.1.9. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  5.1.10. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.
  6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення
  діяльності сектору

  6.1. Сектор утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, а також коштів, які надходять до місцевого бюджету м. Львова у рамках програм допомоги Європейського союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (гранти).
  6.2. Кошторис сектору затверджує Львівський міський голова за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
  6.3. Працівники сектору є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими актами законодавства України.
  6.4. Граничну чисельність працівників сектору встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
  6.5. Структуру сектору затверджує виконавчий комітет Львівської міської ради.
  6.6. Штатний розпис сектору затверджує Львівський міський голова за погодженням з департаментом фінансової політики.
  7. Відповідальність посадових осіб сектору

  7.1. Посадові особи сектору повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
  7.2. Посадові особи сектору несуть відповідальність згідно з законодавством України.
  7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб сектору при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.
  8. Заключні положення

  8.1. Ліквідацію та реорганізацію сектору проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
  8.2. Рішення про припинення повноважень сектору приймає міська рада більшістю голосів від загального складу ради.
  8.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.“.
  Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

  Візи:

  Директор юридичного
  департаменту Г. Пайонкевич

  В. о. директора департаменту
  “Адміністрація міського голови“ Є. Бойко