УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення436


від 05/29/2017

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.05.2007 № 300

Втратив чинність
згідно з рішенням виконкому від 06.07.2018 № 673
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м. Ль■

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 07.03.2012 № 176 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні“, ухвалу міської ради від 16.02.2009 № 2334 “Про затвердження Комплексної програми підтримки громадських організацій“, виконавчий комітет вирішив:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 25.05.2007 № 300 Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів“, виклавши додаток у новій редакції (додається).
2. Вважати такими, що втратили чинність:
2.1. Рішення виконавчого комітету від 22.07.2011 № 695 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.05.2007 № 300“.
2.2. Рішення виконавчого комітету від 30.01.2015 № 18 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.05.2007 № 300“.
3. Встановити, що для отримання бюджетних коштів у 2018 році громадська організація подає в управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики заяву зі всіма необхідними документами у термін до 20 липня 2017 року.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Львівський міський голова А. СадовийДодаток
до рішення виконкому
від 29.05.2017 № 436


Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 25.05.2007300ПОРЯДОК
використання коштів міського бюджету м. Львова
для надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і ветеранів


1. Порядок використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів (надалі – порядок) визначає умови надання та механізм використання коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова, для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів.
2. Головним розпорядником бюджетних коштів, які використовуються відповідно до цього порядку, є управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики (надалі управління).
3. Одержувачами бюджетних коштів, які надаються відповідно до цього порядку, є громадські організації (громадські спілки) інвалідів і ветеранів, які здійснюють свою діяльність зі статусом юридичної особи (надалі – громадські організації), за умови їх комплексної (одночасної) відповідності таким умовам:
3.1. Відсутність у громадських організацій статусу всеукраїнських та/або обласних.
3.2. Поширення діяльності громадських організацій виключно на територію м. Львова.
3.3. Реєстрація громадських організацій у м. Львові.
4. Право на одержання бюджетних коштів, які надаються відповідно до цього порядку, мають також структурні (відокремлені) підрозділи всеукраїнських або обласних громадських організацій – осередки, відділення тощо, які мають статус юридичних осіб та зареєстровані у м. Львові.
5. Для отримання бюджетних коштів громадська організація подає в управління до 1 липня року, що передує періоду, у якому буде надаватися фінансова підтримка, заяву про надання фінансової підтримки з зазначенням її розміру.
6. До заяви додаються:
6.1. Копія статуту (положення) організації, засвідчена печаткою у встановленому законодавством порядку. У разі, якщо заявником є структурний (відокремлений) підрозділ всеукраїнської або обласної громадської організації (осередок, відділення тощо), який діє на підставі статуту (положення) всеукраїнської або обласної громадської організації, ним подається копія статуту (положення) всеукраїнської або обласної громадської організації, засвідчена у встановленому законодавством порядку печаткою заявника.
6.2. Копія свідоцтва про реєстрацію громадської організації, засвідчена у встановленому законодавством порядку печаткою заявника.
6.3. Копія рішення про присвоєння громадській організації ознаки неприбутковості, засвідчена у встановленому законодавством порядку печаткою заявника.
6.4. Звіт про діяльність громадської організації за рік, який передує року подання заявки, підписаний керівником та засвідчений печаткою заявника (подається згідно з затвердженою формою, наведеною у додатку 1 до цього порядку).
6.5. Розрахунки та обгрунтування потреби у бюджетних коштах і напрями використання бюджетних коштів, затверджені зборами громадської організації (заявника), підписані керівником та засвідчені печаткою громадської організації (заявника). У разі якщо заявник подає потребу у бюджетних коштах на відшкодування витрат для проведення ремонту приміщень громадської організації та/або на оплату житлово-комунальних послуг приміщення громадської організації – додатково необхідно подати копію діючого договору оренди приміщення (нерухомості) заявником, засвідченого у встановленому порядку печаткою заявника.
6.6. Календарний план заходів, які громадська організація планує провести у році надання фінансової підтримки, підписаний керівником та засвідчений печаткою (подається згідно з затвердженою формою, наведеною у додатку 2 до цього порядку).
7. Громадська організація несе відповідальність за достовірність поданої інформації.
8. Управління має право здійснювати перевірку достовірності інформації, поданої громадською організацією.
9. У разі виявлення факту подання громадською організацією недостовірної інформації у документах, поданих відповідно до пунктів 5 і 6 цього порядку, така громадська організація втрачає право на отримання фінансової підтримки відповідно до цього порядку у бюджетному періоді, що настає за періодом, у якому виявлено факт подання недостовірної інформації.
10. Відбір (розгляд) поданих громадськими організаціями документів та визначення обсягу коштів, який необхідно врахувати для громадської організації – заявника при поданні пропозицій до проекту міського бюджету м. Львова на наступний бюджетний рік, здійснює комісія, утворена при управлінні, до 31 серпня року, що передує року, у якому буде надаватися фінансова підтримка. Визначення обсягу коштів проводиться відповідно до критеріїв, зазначених у пункті 13 цього Порядку.
Про результати відбору управління повідомляє громадську організацію у письмовій формі.
11. Бюджетні кошти надаються громадській організації для:
11.1. Проведення заходів, спрямованих на реалізацію статутних завдань: зборів, конференцій, навчальних семінарів, виставок, фестивалів, засідань за “круглим столом, спеціалізованих спортивних змагань та конкурсів за участю колективів об’єднань інвалідів і ветеранів тощо (крім оплати фуршетів, банкетів, інших послуг харчування).
11.2. Проведення заходів, присвячених святкуванню річниці організації та визначних подій, відзначення пам’ятних дат.
11.3. Випуску згідно з укладеними договорами довідників, книг, брошур, календарів, інформаційних листівок, зокрема тих, які надруковані шрифтом Брайля, а також газет і журналів з питань соціального захисту та реабілітації інвалідів і ветеранів, сфери діяльності громадської організації.
11.4. Випуску інформаційної продукції для аудіо-, відеовідтворення, пов’язаної з тематикою соціального захисту та реабілітацією інвалідів і ветеранів, сфери діяльності громадської організації.
11.5. Придбання канцелярських виробів, витратних матеріалів для обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки.
11.6. Оплати (у сумі не більш як 30 % загального обсягу передбачених громадській організації бюджетних коштів):
11.6.1. Комунальних послуг.
11.6.2. Послуг поштового зв’язку та телекомунікаційних послуг.
11.6.3. Послуг з поточного ремонту та обслуговування інвентарю, обладнання.
11.6.4. Послуг з поточного ремонту приміщень.
11.6.5. Передплати та придбання періодичних, методичних, інформаційних видань з питань соціального захисту та реабілітації інвалідів та/або ветеранів, сфери діяльності громадської організації.
12. Використання бюджетних коштів на інші цілі забороняється. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:
12.1. Проведення заходів за статтями витрат, які здійснюються за рахунок видатків бюджетів інших рівнів.
12.2. Оплату послуг організації-посередника з організації та проведення заходів.
13. Основними критеріями оцінювання діяльності громадських організацій і визначення обсягу коштів, які необхідно їм передбачити (врахувати при підготовці до бюджетного запиту) є:
13.1. Планова громадська активність (заходи, програми, проекти тощо) громадської організації у році надання фінансової підтримки з врахуванням кількості охоплених осіб (до 20 балів).
13.2. Співвідношення запланованих витрат на заходи, випуск інформаційних матеріалів, пов’язаних із сферою діяльності громадської організації, до загальної суми фінансової підтримки (до 15 балів).
13.3. Ступінь деталізації розрахунків та обгрунтувань за кожним напрямом використання бюджетних коштів, поданих громадською організацією (до 15 балів).
13.4. Обгрунтованість витрат та очікуваного результату від здійснення (виконання) громадською організацією заходів, програм (до 20 балів).
13.5. Результати діяльності громадської організації у минулому році, який передує року подання заявки (до 20 балів).
13.6. Рівень матеріально-технічного та методичного забезпечення (до 10 балів).
14. Громадська організація позбавляється від 1 до 5 балів від загальної суми набраних балів згідно з пунктом 13 цього порядку у разі, якщо у минулому звітному році нею:
14.1. Не освоєно (без поважних причин) бюджетні кошти в обсязі, який перевищує 15 % суми отриманої фінансової підтримки.
14.2. Несвоєчасно подано звітність до управління, передбачену цим порядком.
15. Управління здійснює розподіл коштів, передбачених ухвалою міської ради про міський бюджет м. Львова (надалі – ухвала), відповідно до результатів проведеного відбору комісією згідно з пунктом 10 цього порядку.
Якщо сума коштів, передбачених ухвалою на відповідний бюджетний період для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, є недостатньою для надання такої підтримки у повному обсязі, розподіл коштів здійснюється між громадськими організаціями пропорційно з врахуванням результатів проведеного відбору. Рішення про розподіл коштів оформляється наказом начальника управління у 30-ти денний термін після затвердження кошторисних призначень.
16. На підставі наказу начальника управління укладається письмовий договір з громадською організацією про надання фінансової підтримки для реалізації статутних завдань. У разі відмови громадської організації від укладання договору з управлінням, така громадська організація втрачає право на отримання фінансової підтримки у поточному році.
У разі, якщо сума коштів, передбачених ухвалою для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів є недостатньою для надання такої підтримки у повному обсязі, розподіл коштів, передбачених для громадської організації, яка відмовилась від укладання договору, здійснюється між громадськими організаціями пропорційно з врахуванням результатів проведеного відбору.
17. У разі прийняття головним розпорядником бюджетних коштів у поточному році рішення щодо погашення заборгованості (взятих та невиконаних зобов’язань) минулих років та наявності бюджетних асигнувань на зазначену мету, така заборгованість буде погашатися у порядку, встановленому законодавством України.
18. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою України. Одержання та використання бюджетних коштів відображається у документах бухгалтерського обліку та фінансової звітності громадських організацій у встановленому законодавством порядку.
З метою отримання бюджетних коштів громадська організація подає в управління копії документів, які підтверджують взяття у встановленому порядку бюджетних та фінансових бюджетних зобов’язань (копії договорів, накладних, актів наданих послуг, рахунків) та інші документи (виходячи з сутності проведених заходів: списки, протоколи проведених зборів, “круглих столів тощо).
19. Громадські організації подають в управління фінансову звітність (щомісячну, щоквартальну) у терміни та у порядку, встановлені законодавством України.
20. Крім фінансової звітності, громадські організації подають в управління остаточний річний звіт про використання бюджетних коштів, отриманих на фінансову підтримку, до 10 січня року, наступного за звітним, і долучають копії платіжних доручень і виписок з казначейського рахунку, які підтверджують цільове використання бюджетних коштів.
21. Громадські організації, яким надано фінансову підтримку на проведення заходів, спрямованих на реалізацію статутних завдань, зобов’язані завчасно (за 5 днів до проведення) надати управлінню щонайменше одне іменне запрошення для участі у зазначених заходах.
22. Громадські організації, яким у попередньому році надана фінансова підтримка, включаються до розподілу бюджетних призначень на наступний рік після подання в управління звіту щодо використання бюджетних коштів за попередній рік з відповідними підтверджуючими документами.
23. У разі виявлення факту подання громадською організацією недостовірної інформації після перерахування на її рахунок бюджетних коштів, громадська організація повинна повернути зазначені бюджетні кошти. У разі відмови від добровільного повернення коштів питання про їх повернення вирішується у судовому порядку за позовом управління.
24. З метою контролю за цільовим та раціональним використанням бюджетних коштів управління має право одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію.
25. Надання фінансової підтримки здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету м. Львова, передбачених на відповідний бюджетний рік за КПКВКМБ 1513202 “Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість“.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
соціального захисту Н. Демкович

                 Додаток 1
               до Порядку використання
               коштів міського бюджету
               м. Львова для надання
               фінансової підтримки
               громадським організаціям
               інвалідів і ветеранів

ЗВІТ
про діяльність громадської організації за _____ рік


Розділ 1. Загальні відомості про організацію


з/п
Тип інформації
Відомості
1.
Повна назва організації
2.
Юридична адреса
3.
Фактична адреса здійснення
діяльності
4.
Контакти організації
(телефон, електронна пошта)
5.
Облікова кількість членів
організації (осіб)
Розділ 2. Матеріально-технічна база

№ з/п
Назва показника
Кількість
Примітки
1.
Наявність комп’ютерів
2.
Наявність копіювальних пристроїв, принтерів,
ксероксів, іншої оргтехніки
3.
Наявність власного та/або орендованого приміщення (приміщень), яке перебуває у користуванні
(загальна площа, кв. м)
4.
Наявність транспортних
засобів
5.
Наявність іншого спеціалізованого
обладнання, техніки тощо, необхідне для статутної діяльності
Розділ 3. Громадська активність

№ з/п
Назва показника
Кількість
Зміст (короткий опис)
1.
Проведено заходів:
Х
1.1.
Зїздів, конференцій, зборів
1.2.
Виставок
1.3.
Заходів із залучення коштів
1.4.
Лекцій (зустрічей)
1.5.
Семінарів
1.6.
Інше
2.
Кількість реалізованих соціальних заходів/проектів
3.
Видано поліграфічної продукції у рамках здійснення статутної діяльності (кількість найменувань/загальний тираж):
3.1.
Книги, вісники, брошури, методичні матеріали
3.2.
Газети, журнали, поточні інформаційні матеріали
3.3.
Інша спеціалізована поліграфія
4.
Видано інформаційну продукцію для аудіо-, відеовідтворення
5.
Надано соціальних послуг членам організації:
5.1.
Осіб
5.2.
Послуг
6.
Залучено волонтерів до здійснення діяльності/реалізації заходів/ (осіб)
Розділ 4. Джерела надходження небюджетних коштів

№ з/п
Назва показника
тис. грн.
1.
Членські внески
2.
Надходження від благодійної діяльності:
2.1.
Надходження від підприємств та організацій України
2.2.
Надходження від громадян України
2.3.Надходження від нерезидентів
2.4.Надходження з інших джерел

______________________________ ______________________________
(місце підпису керівника) (прізвище, імя, по батькові)

МПНачальник управління
соціального захисту Н. Демкович                 Додаток 2
               до Порядку використання
               коштів міського бюджету
               м. Львова для надання
               фінансової підтримки
               громадським організаціям
               інвалідів і ветеранів

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
заходів (програм, проектів), які громадська організація планує
провести у році надання фінансової підтримки із використанням
як бюджетних так і позабюджетних коштів


№ з/п
Період проведення
(місяць року)
Зміст заходу
(короткий опис)
Орієнтовна кількість учасників (осіб)
Місце
проведен-ня
Проведення заходу за рахунок коштів фінансової підтримки (вказати:
Такабо Ні“)
1.

Начальник управління
соціального захисту Н. Демкович