УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення530


від 05/25/2018

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 10.02.2017 № 87

Втратив чинність
згідно з рішенням виконкому від 15.05.2020 № 407
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 15.05.2020 ]......Рішення'


Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою вдосконалення процедури організації та проведення премії Міста літератури ЮНЕСКО виконавчий комітет вирішив:


внести зміни до рішення виконавчого комітету від 10.02.2017 № 87 “Про затвердження Положення про премію Міста літератури ЮНЕСКО“, виклавши додаток у новій редакції (додаток до цього рішення).В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток
до рішення виконкому
від 25.05.2018 № 530


Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 10.02.2017 87

ПОЛОЖЕННЯ
про премію Міста літератури ЮНЕСКО


1. Загальні положення

1.1. Положення про премію Міста літератури ЮНЕСКО розроблене на виконання Програми “Львів – місто літератури“ на 2016-2020 роки, затвердженої ухвалою міської ради від 17.03.2016 № 269, та визначає процедуру відбору номінантів, визначення та відзначення лауреатів премії грошовою винагородою та інші організаційні питання, пов’язані з відзначенням премією.
1.2. Премію Міста літератури ЮНЕСКО (надалі – премія) засновано для вшанування і надання суспільного резонансу творам сучасної літератури, які артикулюють цінності людяності і будують мости порозуміння, підтримують свободу слова та самовираження, міжкультурну комунікацію та виховання толерантності.
1.3. Премія присуджується щороку авторам за вперше опублікований оригінальний чи перекладний твір українською мовою у попередньому календарному році, який безпосередньо передує року початку збору заявок на відзначення премією.
1.4. У цьому положенні поняття вживаються у такому значенні:
1.4.1. Організаційний комітет премії (надалі – оргкомітет) – постійно діючий робочий орган, який забезпечує організацію та функціонування процесів відбору заявок на відзначення, здійснює контроль за дотриманням заявником всіх умов та у разі позитивного висновку передає журі премії інформацію про претендентів.
1.4.2. Журі премії (надалі – журі) – тимчасовий робочий орган, який формується щороку, для здійснення процедури оцінювання претендентів, визначення номінантів та лауреатів премії.
1.4.3. Претендент – автор, твір якого відповідає всім вимогам та правилам премії і потрапляє до довгого переліку ймовірних переможців.
1.4.4. Номінант – автор, твір якого потрапляє до короткого списку премії і є одним з ймовірних переможців.
1.4.5. Номінація – жанр літератури, відповідно до якого оцінюється твір у поточному календарному році. Щороку може бути не більше 3-х номінацій. Кількість номінацій може бути збільшена рішенням оргкомітету за умови відповідного збільшення грошового фонду премії.
1.4.6. Лауреат – переможець премії за оцінками журі, який отримує грошову винагороду.
1.4.7. Правила – умови премії на поточний календарний рік, які регулюють процес організації конкурсного відбору та визначення переможців.
1.5. Для забезпечення організаційних питань, пов’язаних з відзначенням премією, утворюється оргкомітет та журі.
1.6. Джерелом фінансування премії є кошти, передбачені у міському бюджеті м. Львова на відповідний календарний рік.
1.7. Грошова винагорода лауреата премії становить не менше 150 тис. грн. (з врахуванням податків та інших відрахувань) у номінації і може бути збільшена за умови зростання розміру грошового фонду.
1.8. Виплату грошової винагороди премії здійснює управління культури департаменту розвитку на підставі розпорядження Львівського міського голови.
2. Склад, функції, права та обов’язки оргкомітету премії

2.1. До складу оргкомітету премії входять:
2.1.1. Заступник міського голови з питань розвитку.
2.1.2. Два представники управління культури, делеговані начальником управління культури департаменту розвитку.
2.1.3. Два представники офісу Львів – місто літератури ЮНЕСКО, делеговані від Міського палацу культури ім. Гната Хоткевича.
2.1.4. Представник Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова.
2.1.5. Представник Централізованої бібліотечної системи для дітей м. Львова.
2.1.6. Представник відділу Прес-служба управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту Адміністрація міського голови (за згодою).
2.1.7. Представники громадськості, не більше 3-х (за бажанням).
Оголошення про прийом заявок до складу оргкомітету оприлюднюється на офіційному сайті Львівської міської ради. Претенденти у визначений термін (не менше 14 календарних днів з дня оголошення) подають відповідні заявки до управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради.
2.2. Поіменний склад оргкомітету затверджується розпорядженням Львівського міського голови.
2.3. Функції оргкомітету премії:
2.3.1. Розробка, узгодження та затвердження пакету документів премії (підготовка нормативних документів Львівської міської ради для повноцінного функціонування процесу відзначення премією, підготовка організаційних документів премії – договори, правила, інформаційні довідки тощо).
2.3.2. Організація та координація процесу відзначення премією.
2.3.3. Збір заявок претендентів, реєстрація та перевірка на відповідність до правил та умов премії.
2.3.4. Підготовка списку претендентів, у тому числі підготовка та збір додаткової інформації про претендентів.
2.3.5. Формування складу журі з числа незалежних експертів у галузі літератури, освіти, журналістики та культурного менеджменту (за відсутності конфлікту інтересів).
2.3.6. Організація роботи журі.
2.3.7. Забезпечення всеукраїнської інформаційної підтримки процесу відзначення премією (робота з інформаційними партнерами, розміщення інформації на офіційному сайті Львівської міської ради та сайті Львів – місто літератури тощо).
2.3.8. Організація та забезпечення заходів премії (зустрічі з номінантами, нагородження лауреатів тощо).
2.3.9. Вирішення інших поточних організаційних питань.
2.4. Оргкомітет має право:
2.4.1. Відмовити претенденту у разі невідповідності наданих документів правилам премії.
2.4.2. Виключити автора з числа номінантів за порушення типових правил премії міста літератури ЮНЕСКО.
2.4.3. Делегувати своїх представників до складу журі (без права голосу).
2.4.4. Запроваджувати додаткові номінації, відзнаки та винагороди для номінантів премії.
2.5. Обов’язки оргкомітету:
2.5.1. Створити рівні можливості та однакові умови для всіх претендентів.
2.5.2. Забезпечити публічність та прозорість присудження премії.
2.5.3. Створити умови для оперативної та ефективної роботи журі та забезпечити його незалежне оцінювання і голосування.
2.5.4. Вживати заходи щодо нерозголошення раніше встановленого часу відомостей про попередні результати оцінювання претендентів та номінантів.
2.5.5. Забезпечити якісне та вчасне виконання всіх функцій оргкомітету.
3. Склад, функції, права та обов’язки журі

3.1. Журі є тимчасовим органом премії та формується щороку для оцінювання переліку претендентів, визначення номінантів та лауреатів.
До складу журі може входити особа, яка є експертом у галузі літератури, освіти, журналістики, культурного менеджменту (що підтверджено відповідними досягненнями та здобутками, нагородами, відзнаками тощо) та/або автором творів, які отримали національні і міжнародні нагороди та відзнаки.
3.2. До складу журі може обиратися одна особа не більше 2-х разів поспіль та загалом не більше 4-х разів.
3.3. Кількість членів журі може становити від 5-ти до 7-ми постійних членів та 2 додаткових (резервних), які відкритим голосуванням вибирають голову журі. Голова журі організовує роботу членів журі, проводить засідання журі та затверджує результати голосування протоколом.
3.4. Додаткові (резервні) члени журі участі в оцінюванні не беруть, але вони можуть замінити постійного члена журі у разі його виходу зі складу журі або відсутності на засіданні. За таких обставин додатковий (резервний) член журі отримує право голосу.
3.5. Функції журі:
3.5.1. Об’єктивне оцінювання претендентів.
3.5.2. Формування переліку номінантів.
3.5.3. Визначення лауреатів премії та затвердження імен переможців окремим протоколом за підписом всіх членів журі.
3.6. Члени журі мають право:
3.6.1. Добровільно входити та виходити зі складу журі.
3.6.2. Вільно висловлювати свої погляди щодо премії загалом, якості заявок, їх відповідності до умов та правил та інших важливих питань, які стосуються учасників, організаторів та засновників, якщо не існує обмежень щодо конфіденційності інформації.
3.6.3. Бути інформованими щодо виникнення обмежень конфіденційності інформації, які визначені та затверджені оргкомітетом премії та правилами премії.
3.6.4. Надавати рекомендації і пропозиції щодо концепції, ходу та звітності премії.
3.6.5. Залучати додаткових експертів до оцінки претендентів та номінантів (за потреби).
3.7. Члени журі зобов’язані:
3.7.1. Дотримуватись принципів:
3.7.1.1. Аполітичності – членами журі не можуть бути представники керівного складу політичних партій чи особи, які представляють політичні рухи чи організації.
3.7.1.2. Запобігання конфлікту інтересів – членами журі не можуть бути члени родини претендентів та номінантів, та особи пов’язані з ними майновими і родинними зв’язками.
3.7.1.3. Конфіденційності – члени журі не розголошують інформацію про хід голосування та імена переможців аж до церемонії нагородження.
3.7.1.4. Сумлінності та добросовісності.
3.7.1.5. Персональної відповідальності – члени журі несуть персональну відповідальність за свою роботу у складі журі, свої експертні висновки та публічну інформацію, оприлюднену ними.
3.7.2. Під час перебування у складі журі премії дотримуватися цього Положення та інших документів, які регулюють процес відзначення премією.
3.7.3. Оцінювати всі заявки індивідуально, надавати інформацію голові журі та брати участь у роботі підсумкового засідання журі.
3.7.4. Надавати згоду на оприлюднення свого імені та інформації про себе у засобах масової інформації.
3.7.5. Письмово попереджати голову журі про свій вихід зі складу журі не пізніше ніж за 2 тижні до початку процесу оцінювання.
3.7.6. У разі здійснення тиску на користь того чи іншого номінанта невідкладно повідомляти про це голову журі та оргкомітет у письмовому вигляді.
3.8. Якщо вихід зі складу журі відбувається під час оцінювання заявок, то така особа не має права розголошувати інформацію про хід оцінювання до офіційного оприлюднення результатів.
4. Порядок визначення претендентів,
номінантів, лауреатів (переможців)

4.1. Оргкомітет інформує професійні, творчі організацій, установи і заклади культури та освіти різних форм власності (бібліотеки, громадські організації, онлайн-бібліотеки, видавництва, книгарні тощо) щодо надання заявок про претендентів, а також інформації про твір претендента (рецензії, відгуки читачів тощо).
4.2. Тривалість прийому заявок – не більше 3-х місяців з дня оголошення інформації про прийом. Кінцевий термін прийому заявок оприлюднює оргкомітет.
4.3. Типові правила прийому заявок та умови відзначення премією наведені у додатку до цього Положення. Оргкомітет може частково уточнювати правила відповідно до потреб.
4.4. Оргкомітет не приймає заявок за умови виникнення конфлікту інтересів, якщо автор є:
4.4.1. Працівником структурних підрозділів Львівської міської ради.
4.4.2. Членом оргкомітету чи журі.
4.4.3. Близьким родичем вищезазначених осіб.
4.5. Оргкомітет здійснює аналіз всіх отриманих заявок та на їхній підставі формує список претендентів, що не може перевищувати 30 осіб,який оприлюднюється на офіційному сайті Львівської міської ради та сайті Львів – місто літератури ЮНЕСКО“.
4.6. Оргкомітет для формування списку претендентів може запрошувати закрите коло рецензентів.
4.7. Журі здійснює оцінку всіх претендентів та формує список номінантів. Список номінантів не може бути більшим за 12 осіб.
4.8. Кінцевий термін оприлюднення списку номінантів оголошується оргкомітетом та не може тривати довше ніж 4 місяці після дати опублікування списку претендентів.
4.9. Список номінантів оприлюднюється на офіційному сайті Львівської міської ради та сайті Львів – місто літератури ЮНЕСКО“.
4.10. Інформація щодо визначених лауреатів премії не розголошується членами оргкомітету до часу оприлюднення у день нагородження премією.
4.11. У разі дострокового оприлюднення імен переможців членом журі така особа не буде повторно запрошуватися до складу журі премії.
4.12. За умови відсутності єдності журі у виборі лауреата премія не присуджується.
4.13. Нагородження лауреатів премії здійснює Львівський міський голова.
5. Прикінцеві положення

5.1. Лауреати премії відзначаються грошовими винагородами. Виплату грошових винагород здійснює управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради.
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк


Віза:

В. о. начальника управління
культури Н. Бунда                   Додаток
               до Положення про премію
               Міста літератури ЮНЕСКО


ТИПОВІ ПРАВИЛА
премії Міста літератури ЮНЕСКО


1. Ці правила є правилами премії Міста літератури ЮНЕСКО на 20____ рік.
2. Церемонія нагородження лауреатів відбудеться _____ грудня поточного року і грошова винагорода лауреата становитиме _____ тис. грн.
3. Вимоги до твору автора:
3.1. Перша публікація оригінального чи перекладного твору українською мовою.
3.2. Завершеність.
3.3. Перша публікація у період з ________ до _________ рр.
3.4. Доступність у друкованому та/або електронному вигляді.
4. Твір автора повинен відповідати загальноприйнятим гуманістичним цінностям та не бути таким, зміст якого будь-яким чином ображає чи принижує честь та гідність українського народу чи пропагує сепаратизм.
5. Твір не може розглядатися на відзначення премією, якщо його автор є:
5.1. Працівником структурних підрозділів Львівської міської ради.
5.2. Членом журі чи оргкомітету.
5.3. Близьким родичем вищеперелічених осіб.
6. Не приймаються до розгляду твори, які містять ознаки плагіату та/або порушення авторського права.
7. Оргкомітет приймає заявки від професійних, творчих організацій, установ і закладів культури та освіти різних форм власності. До заявки додається письмова згода автора/перекладача на розгляд твору у межах премії. За умови надання примірників твору для оцінювання без згоди автора/перекладача цей твір до розгляду не допускатиметься.
8. Якщо авторів твору є кілька, то грошова винагорода рівно поділяється між всіма співавторами.
9. Прийом заявок триває з _________ до __________ р.
10. Розпорядник премії забезпечує членів журі примірниками творів, які потрапили у список претендентів, через придбання відповідних примірників.
11. Примірники, надані і закуплені для оцінювання, поверненню заявнику не підлягають та зберігаються оргкомітетом премії протягом 2 років та передаються на баланс Централізованим бібліотечним системам м. Львова.
12. Всі твори, які подані з порушенням строків, зазначених у цих правилах, або без згоди автора, включатись до списку претендентів не будуть.
13. Перелік номінантів журі озвучує не пізніше ______________ р.
14. При проведенні низки промоційних заходів премії до проведення церемонії оголошення лауреатів (літературні читання, презентації творів, дискусії, зустрічі з читачами, інтерв’ю тощо) бажана присутність авторів творів.
15. Оргкомітет, автори, журі та всі залучені особи не розголошують інформацію щодо імен переможців аж до часу церемонії нагородження.
16. Переможець зобов’язаний бути присутнім на церемонії відзначення особисто. У разі неможливості прибуття переможця на церемонію відзначення – премія вручається його представнику.
17. Оргкомітет премії має право самостійно вносити зміни у правила премії на відповідний рік, якщо вони не суперечать типовим правилам, які затверджені положенням про премію.“.
В. о. начальника управління
культури Н. Бунда