УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1031


від 11/11/2016

Про затвердження Положення про управління охорони історичного середовища Львівської міської ради та його структури

Втратив чинність
згідно з рішенням виконкому від 08.10.2021 № 891
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 08.10.2021 ]......Рішення'


Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів,“ та від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“, рішення виконавчого комітету від 05.08.2016 № 639 “Про затвердження Типових положень про департамент, управління та відділ Львівської міської ради“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити:
1.1. Положення про управління охорони історичного середовища Львівської міської ради (додаток 1).
1.2. Затвердити структуру управління охорони історичного середовища Львівської міської ради (додаток 2).
2. Вважати такими, що втратили чинність:
2.1. Рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1223 “Про затвердження Положення про управління охорони історичного середовища Львівської міської ради та його структури“.
2.2. Рішення виконавчого комітету від 26.01.200719 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1223“.
2.3. Рішення виконавчого комітету від 13.03.2009 № 142 “Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1223“.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань розвитку.
В. о. Львівського міського голови В. ПушкарьовДодаток 1

Затверджено
рішенням виконкому
від 11.11.2016 № 1031

ПОЛОЖЕННЯ
про управління охорони історичного середовища
Львівської міської ради


1. Загальні положення

1.1. Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим заступнику міського голови з питань розвитку.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.
1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача / відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
1.5. Повне найменування управління: управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.
1.6. Юридична адреса управління: 79008, м. Львів, вул. Валова, 20.
2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями управління є:
2.1.1. Забезпечення виконання вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини“, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на території м. Львова.
2.1.2. Забезпечення захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження на підставі відповідних нормативно-правових актів органів охорони культурної спадщини вищого рівня.
2.1.3. Забезпечення дотримання режиму використання пам’яток, їх територій, зон охорони на основі відповідних нормативно-правових актів органів охорони культурної спадщини вищого рівня.
2.1.4. Розробка концепцій, рекомендацій та програм управління культурною спадщиною.
2.1.5. Організація та координація робіт щодо виявлення, паспортизації, ведення обліку та інвентаризації пам’яток культурної спадщини.
3. Структура та організація роботи

3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням заступника міського голови з питань розвитку у порядку, визначеному законодавством.
Начальник управління безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з питань розвитку, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
3.2.1. Відділ охорони та використання об’єктів культурної спадщини.
3.2.2. Відділ обліку та моніторингу об’єктів культурної спадщини.
3.3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад начальник управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
3.4. Начальник управління має одного заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством.
Заступник начальника управління виконує функції та здійснює повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.
Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління.
3.5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
3.6. Начальник управління:
3.6.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, а також заступником міського голови з питань розвитку, за виконання покладених на управління завдань.
3.6.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
3.6.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
3.6.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.
3.6.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
3.6.6. Призначає та звільняє з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), службових відряджень працівникам управління, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
3.6.7. Для заступника начальника управління визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
3.6.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
3.6.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням.
4. Компетенція управління

4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
4.1.5. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль (у тому числі за дотриманням правил технічної, протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій, розгляд проектів їх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку (за наявності у підпорядкуванні управління комунальних підприємств, установ та організацій).
4.1.6. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств, контроль за їх виконанням, встановлення посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств та визначення подальшої стратегії їх розвитку.
4.1.7. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування підприємств, установ та організацій, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених міською радою та виконавчим комітетом, здійснення фінансування підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні управління, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.
4.1.8. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
4.1.9. Призначення керівників комунальних підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні управління, укладення контрактів з їх керівниками за попереднім погодженням Львівського міського голови.
4.1.10. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств, установ та організацій та подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста.
4.1.11. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані управлінню комунальні підприємства, установи, організації, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств, установ та організацій (погодження надає виконавчий орган, який відповідно до установчих документів є уповноваженим органом комунального підприємства, установи, організації). Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій.
4.1.12. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
4.1.13. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
4.1.14. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.1.15. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
4.1.16. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими підприємствами, установами та організаціями. Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.
4.1.17. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими підприємствами, установами та організаціями.
4.1.18. Забезпечення представництва інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
4.1.19. Затвердження установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих управлінню підприємств, установ та організацій.
4.1.20. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітнім платам, підготовка актів про списання основних засобів комунальних підприємств – за наявності у структурі управління підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій.
4.1.21. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
4.1.22. Організація та координація робіт щодо виявлення, паспортизації, ведення обліку та інвентаризації пам’яток культурної спадщини.
4.1.23. Розробка концепцій, рекомендацій та програм управління культурною спадщиною.
4.1.24. Забезпечення дотримання режиму використання пам’яток, їх територій, зон охорони на основі відповідних нормативно-правових актів органів охорони культурної спадщини вищого рівня.
4.1.25. Забезпечення захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження на підставі відповідних нормативно-правових актів органів охорони культурної спадщини вищого рівня.
4.1.26. Забезпечення виконання вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини“, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на території м. Львова.
4.1.27. Надання висновків щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках та у зонах їх охорони, на археологічних територіях, які охороняються, в історичному ареалі м. Львова, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитись на стані об’єктів культурної спадщини.
4.1.28. Погодження розташування реклами, вивісок, написів та малих архітектурних форм у межах історичного ареалу м. Львова.
4.1.29. Підготовка матеріалів та подання пропозицій на розгляд Львівському міському голові і виконавчому комітету та на затвердження міській раді перспективних та поточних програм охорони і використання памяток та регенерації історичного середовища.
4.1.30. Погодження історико-містобудівних обгрунтувань, реставраційних завдань та видача вихідних даних для проектування об’єктів у межах історичного ареалу м. Львова, пам’ятках культурної спадщини, їхніх територіях та у зонах охорони.
4.1.31. Організація охоронних заходів щодо пам’яток та їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт на підставі відповідних нормативно-правових актів органів охорони культурної спадщини вищого рівня.
4.1.32. Видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток, припинення робіт на цих пам’ятках, їх територіях та у зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України “Про охорону культурної спадщини“, дозволів або з відхиленням від них на підставі відповідних нормативно-правових актів органів охорони культурної спадщини вищого рівня; складання протоколів про адміністративні правопорушення та формування адміністративних справ у сфері охорони культурної спадщини на підставі відповідних нормативно-правових актів органів охорони культурної спадщини вищого рівня.
4.1.33. Надання висновків щодо відчуження або передачі у володіння, користування або управління памяток їх власникам чи уповноваженим ними органам, іншим особам.
4.1.34. Укладання охоронних договорів на пам’ятки у межах повноважень, делегованих органом культурної спадщини вищого рівня.
4.1.35. Забезпечення у встановленому законодавством порядку виготовлення, встановлення охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках або у межах їх територій.
4.1.36. Підготовка пропозицій та проектів розпоряджень щодо проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини, відповідного використання памяток та подання їх на розгляд відповідному органу виконавчої влади.
4.1.37. Популяризація справи охорони культурної спадщини на відповідній території, організація науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої діяльності у цій сфері.
4.1.38. Виконання функції замовника, укладення з цією метою договорів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування обєктів культурної спадщини, інших будівельних робіт у межах історичного ареалу та заходів щодо охорони культурної спадщини.
4.1.39. Інформування органів охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження памяток, які знаходяться на території м. Львова.
4.1.40. Участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері охорони культурної спадщини.
4.1.41. Організація досліджень обєктів культурної спадщини, які потребують рятівних робіт. Розвиток співпраці з дослідницькими інституціями та врахування нових напрацювань у сфері консервації, збереження та управління спадщиною.
4.1.42. Здійснення міжнародних відносин у сфері збереження культурної спадщини.
4.1.43. Реєстрація дозволів та відкритих листів на право проведення досліджень на археологічних памятках.
4.1.44. Підготовка пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення обєктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих памяток України, внесення змін до нього.
4.1.45. Розробка пропозицій та сприяння практикам збереження та популяризації спадщини для розвитку м. Львова.
4.1.46. Підготовка та подання позовних заяв до суду, представництво інтересів управління у суді.
4.1.47. Організація та проведення заходів, спрямованих на популяризацію та залучення мешканців м. Львова до практик охорони, збереження, управління та використання культурної спадщини.
4.1.48. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

5. Права управління

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції. Утворювати дорадчі органи.
5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
5.1.8. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
5.1.9. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
5.1.10. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.
6. Фінансування та матеріально-технічне
забезпечення діяльності управління

6.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
6.2. Кошторис управління затверджує заступник міського голови з питань розвитку за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
6.3. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
6.4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
6.5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.
6.6. Штатний розпис управління затверджує заступник міського голови з питань розвитку, за погодженням з департаментом фінансової політики.
7. Відповідальність посадових осіб управління

7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління охорони
історичного середовища Л. Онищенко-Швець


Додаток 2.docx