УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1134


від 12/02/2016

Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку Львівської міської ради та його структури

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 24.07.2020 № 633
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 24.07.2020 ]......Рішення'

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“ і від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“, враховуючи рішення виконавчого комітету від 05.08.2016 № 639 “Про затвердження Типових положень про департамент, управління та відділ Львівської міської ради“, виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити:


1.1. Положення про департамент економічного розвитку Львівської міської ради (додаток 1).
1.2. Структуру департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (додаток 2).
2. Вважати такими, що втратили чинність:
2.1. Рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1203 Про затвердження Положення про департамент економічної політики Львівської міської ради та його структури“.
2.2. Рішення виконавчого комітету від 26.12.2006 № 1469 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1203“.
2.3. Рішення виконавчого комітету від 12.01.2007 № 5 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1203“.
2.4. Рішення виконавчого комітету від 24.04.2007 № 226 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1203 Про затвердження положення про департамент економічної політики Львівської міської ради та його структури“.
2.5. Рішення виконавчого комітету від 14.02.2007 № 53 “Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 1203 “Про затвердження Положення про департамент економічної політики Львівської міської ради та його структури“.
2.6. Рішення виконавчого комітету від 09.03.2007 № 109 “Про внесення змін і доповнень у додаток 1 до рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1203 “Про затвердження Положення про департамент економічної політики Львівської міської ради та його структури“.
2.7. Рішення виконавчого комітету від 17.10.2008 № 1058 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1203“.
2.8. Рішення виконавчого комітету від 18.01.2008 № 6 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1203 Про затвердження Положення про департамент економічної політики Львівської міської ради та його структури“.
2.9. Рішення виконавчого комітету від 28.11.2008 № 1320Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1203“.
2.10. Рішення виконавчого комітету від 27.03.2009 № 186Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1203“.
2.11. Рішення виконавчого комітету від 30.03.2015 № 244 “Про внесення змін до рішень виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1203 та від 27.10.2006 № 1204“.
2.12. Рішення виконавчого комітету від 18.03.2016 № 206 “Про внесення змін до рішень виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1203, від 27.10.2006 № 1204 та від 27.10.2006 № 1211“.
3. Директору департаменту забезпечити заходи для приведення у дію цього рішення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк


Додаток 1

Затверджено
рішенням виконкому
від 02.12.2016 № 1134

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент економічного розвитку
Львівської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (надалі – департамент) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.2. Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим заступнику міського голови з економічних питань та містобудування.
1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.
1.4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача / відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
1.5. Департамент є правонаступником департаменту економічної політики Львівської міської ради, відповідно до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“.
1.6. Повне найменування департаменту: департамент економічного розвитку Львівської міської ради.
1.7. Юридична адреса департаменту: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1.
2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями департаменту є:
2.1.1. Реалізація політики органів міської влади щодо збалансованого економічного і соціального розвитку міста Львова та ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.
2.1.2. Забезпечення у межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів міста, вітчизняних та іноземних субєктів господарювання.
2.1.3. Забезпечення ефективного управління комунальною власністю в інтересах громади м. Львова.
2.1.4. Підготовка заходів, спрямованих на забезпечення збалансованого та інвестиційного розвитку міста.
2.1.5. Підготовка проектів програм зовнішньоекономічного розвитку міста та звітів про хід і результати виконання цих програм.
3. Структура та організація роботи

3.1. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням заступника міського голови з економічних питань та містобудування, у порядку, визначеному законодавством.
Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з економічних питань та містобудування, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:
3.2.1. Відділ організаційного забезпечення, обліку та звітності.
3.2.2. Управління економіки.
3.2.3. Управління інвестицій та проектів.
Відділ організаційного забезпечення, обліку та звітності є структурним підрозділом департаменту та утворений для організаційно-технічного, аналітичного та іншого забезпечення діяльності департаменту, директора департаменту, підпорядкованих йому управлінь та відділів. Відділ організаційного забезпечення, обліку та звітності підпорядковується безпосередньо директору департаменту, виконує повноваження у визначених керівництвом межах згідно з цим Положенням та законодавством України.
Управління економіки і управління інвестицій та проектів є структурними підрозділами департаменту без прав юридичної особи і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні директора департаменту.
3.3. Структурні підрозділи департаменту (управління, відділи, сектори) очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.
Управління комунальної власності є підпорядкованим департаменту має статус юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача / відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Начальник управління комунальної власності призначає на посади та звільняє з посад начальників структурних підрозділів управління (відділів, секторів) (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови.
3.4. Директор департаменту має двох заступників, які є начальниками управління економіки та управління інвестицій та проектів. Їх призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням директора департаменту.
Заступники директора департаменту виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених директором департаменту.
Інших працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.
3.5. Департамент видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
3.6. Директор департаменту:
3.6.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом та заступником міського голови з економічних питань та містобудування.
3.6.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів департаменту.
3.6.3. У процесі реалізації завдань та функцій департаменту забезпечує взаємодію департаменту з іншими виконавчими органами міської ради.
3.6.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.
3.6.5. Підписує видані у межах компетенції департаменту накази, організовує перевірку їх виконання.
3.6.6. Призначає та звільняє з посад працівників департаменту, організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад у департаменті, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), службових відряджень працівникам департаменту, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
3.6.7. Для заступників директора департаменту визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
3.6.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників (окрім підпорядкованих структурних підрозділів, які мають статус юридичної особи) вирішує питання преміювання, надбавок, доплат, присвоєння рангів, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
3.6.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови та цим Положенням.

4. Компетенція департаменту

4.1. До компетенції департаменту належать такі повноваження:
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у сфері економічного соціального та інвестиційного розвитку, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
4.1.5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
4.1.6. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль (у тому числі за дотриманням правил технічної, протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованого комунального підприємства, розгляд проектів його планів, внесення до нього зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку.
4.1.7. Погодження щорічного фінансового плану підпорядкованого комунального підприємства, контроль за його виконанням, встановлення посадових окладів керівнику цього підприємства, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підпорядкованого комунального підприємства та визначення подальшої стратегії його розвитку.
4.1.8. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису видатків підпорядкованих виконавчих органів (управлінь, відділів) у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури виконавчого органу.
4.1.9. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування департаменту, підприємств, установ та організацій, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених міською радою і виконавчим комітетом, здійснення фінансування підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні департаменту, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних і трудових ресурсів.
4.1.10. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
4.1.11. Призначення керівників підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні департаменту, укладення контрактів з їх керівниками за попереднім погодженням Львівського міського голови.
4.1.12. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств, установ та організацій і подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста.
4.1.13. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані департаменту підприємства, установи, організації, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств, установ та організацій. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій.
4.1.14. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
4.1.15. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
4.1.16. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.1.17. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.
4.1.18. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями. Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.
4.1.19. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями.
4.1.20. Забезпечення представництва інтересів департаменту в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
4.1.21. Затвердження / погодження установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих підприємств, установ та організацій уповноваженими виконавчими органами.
4.1.22. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітнім платам, підготовка актів про списання основних засобів комунальних підприємств.
4.1.23. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
4.1.24. Забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів та видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком міста.
4.1.25. Реалізація тарифно-цінової політики через впровадження економічно обгрунтованих тарифів; здійснення аналізу та погодження цін і тарифів, затверджених органами місцевого самоврядування м. Львова.
4.1.26. Підготовка та подання пропозицій на розгляд ради щодо Правил дотримання тиші у м. Львові.
4.1.27. Розробка і впровадження тарифів для оплати послуг, які надають підприємства, установи, організації підпорядковані виконавчим органам, контроль за їх дотриманням; погодження тарифів, які встановлюються іншими виконавчими органами.
4.1.28. Підготовка і подання на розгляд міської ради проекту Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Львова відповідно до ст. 40 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“.
4.1.29. На підставі звернень замовників встановлення розміру пайової участі для замовників будівництва, укладення договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Львова, перегляд розміру пайової участі, розгляд питань про звільнення замовників будівництва від сплати пайової участі відповідно до ч. 5 ст. 30 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“, вимог законодавства України та актів міської ради.
4.1.30. Підготовка рішень щодо надання пільг зі сплати місцевих податків і зборів, а також інших платежів до міського бюджету м. Львова, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
4.1.31. Підготовка проектів ухвал міської ради щодо встановлення розмірів і ставок місцевих податків і зборів та інших платежів, які надходять до міського бюджету м. Львова.
4.1.32. Укладення договорів щодо забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.
4.1.33. Підготовка рішень щодо випуску місцевих позик, організація комунальних кредитів, підготовка відповідних рішень для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності.
4.1.34. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, виконання інших функцій робочого органу для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами.
4.1.35. Здійснення координаційної роботи щодо забезпечення виконання дохідної частини міського бюджету м. Львова.
4.1.36. Участь у здійсненні контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері торгівлі та сфері надання послуг.
4.1.37. Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності м. Львова; встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.
4.1.38. Участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Львова; реєстрація колективних договорів і угод, здійснення контролю за їх виконанням.
4.1.39. Реалізація державної інвестиційної політики та інвестиційної політики органів місцевого самоврядування у межах м. Львова.
4.1.40. Сприяння залученню в економіку м. Львова іноземних інвестицій з метою створення додаткових робочих місць, посилення конкуренції у сфері виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), забезпечення сталого економічного росту.
4.1.41. Сприяння у створенні спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших обєктів.
4.1.42. Сприяння зовнішньоекономічним звязкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Львова, незалежно від форм власності.
4.1.43. Укладення і забезпечення виконання договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг.
4.1.44. Ведення бази даних комунальних підприємств.
4.1.45. Створення системи моніторингу споживання та контроль за ефективністю використання енергоресурсів у закладах освіти, охорони здоров’я, культури.
4.1.46. Участь у формуванні професійних управлінських механізмів у ділянці споживання енергоносіїв.
4.1.47. Подання на розгляд міської ради питання щодо встановлення порядку використання прибутків підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності м. Львова, здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності м. Львова.
4.1.48. Підготовка та подання на розгляд міської ради проектів ухвал щодо віднесення підприємств, установ та організацій комунальної власності міста до сфери управління певних виконавчих органів ради.
4.1.49. Ведення обліку закупівель, які здійснюють виконавчі органи, комунальні заклади, установи та підприємства Львівської міської ради; підготовка квартальних звітів щодо здійснених закупівель за кошти міського бюджету м. Львова та кошти Львівських комунальних підприємств з врахуванням поданої розпорядниками коштів нижчого рівня інформації.
4.1.50. Участь у регулюванні розміщення зовнішньої реклами у м. Львові, здійснення контролю за технічним станом рекламних конструкцій.
4.1.51. Збирання, аналіз і систематизація інформації щодо економічної ситуації у м. Львова, підготовка пропозицій щодо застосування новаторських підходів, реалізація складних інвестиційних проектів, які носять міжвідомчий характер.
4.1.52. Розгляд питань та підготовка висновків щодо доцільності придбання, викупу, обміну і повернення майнових комплексів (іншого майна) та земельних ділянок у комунальну власність.
4.1.53. Розробка та здійснення заходів щодо захисту продовольства і промислових товарів першої необхідності під час виникнення надзвичайних ситуацій.
4.1.54. Організація закладання продовольства до захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності та на пункт управління.
4.1.55. Забезпечення продовольством і промисловими товарами першої необхідності особового складу сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
4.1.56. Забезпечення речовим майном пунктів санітарної обробки людей.
4.1.57. Забезпечення створення запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів, необхідних для життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
4.1.58. Визначення потреби у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
4.1.59. Здійснення організаційних заходів щодо створення резерву матеріально-технічних засобів, паливно-мастильних матеріалів, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації у мирний час та особливий період, на базі суб’єктів господарювання, які утворили такі служби.
4.1.60. Організація забезпечення органів управління і сил цивільного захисту запасами сировинних, матеріально-технічних і продовольчих ресурсів для проведення першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та здійснення інших заходів, передбачених законодавством.
4.1.61. Координація діяльності на території міста підприємств та обєктів торговельного і побутового обслуговування, ресторанного та ринкового господарства всіх форм власності; здійснення заходів щодо оптимізації їх мережі.
4.1.62. Управління корпоративними правами Львівської міської ради.
4.1.63. Виконання інших повноважень, покладених на департамент відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.
5. Права департаменту

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, департамент має право:
5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, обстеження та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить департамент відповідно до покладених на нього обов’язків.
5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
5.1.9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
5.1.11. Брати участь у роботі комісій та робочих груп, утворених актами міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови
5.1.12. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.
6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення
діяльності департаменту

6.1. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
6.2. Кошторис департаменту затверджує заступник міського голови з економічних питань та містобудування за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
6.3. Працівники департаменту є посадовими особами місцевого самоврядування (крім посад службовців), їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими актами законодавства України.
6.4. Граничну чисельність працівників департаменту встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
6.5. Структуру департаменту затверджує виконавчий комітет.
6.6. Штатний розпис департаменту затверджує заступник міського голови з економічних питань та містобудування за погодженням з департаментом фінансової політики.
7. Відповідальність посадових осіб департаменту

7.1. Посадові особи департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи департаменту несуть відповідальність згідно з законодавством України.
7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.
8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію департаменту проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Директор департаменту
економічної політики І. Кулинич


Додаток 2.doc