УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1200


від 10/27/2006

Про затвердження Положення про управління внутрішньої політики Львівської міської ради та його структури

Зміни
згідно з рішеннями виконкому 1472-2006; 242-2015
документ: База данных 'Документи ЛМР', Представление '1.Головний\Не опубліковані', Документ 'Про внесення змін до рішень виконавчого комітету від 27.10.200 Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 30.03.2015 ]......Рішення'
Втратив чинність
згідно з рішенням виконкому від 18.11.2016 № 1060
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про затвердження Положення про управління внутрішньої політики деп■

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвал міської ради від 06.07.2006р. № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“ і від 19.10.2006р. № 219 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити:
1.1 Положення про управління внутрішньої політики Львівської міської ради (додаток 1);
1.2 структуру управління внутрішньої політики Львівської міської ради (додаток 2).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому.
Міський голова А.СадовийДодаток 1

Затверджено
рішенням виконкому
від____________№______

ПОЛОЖЕННЯ
про управління внутрішньої політики департаменту
“Адміністрація міського голови“ Львівської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління внутрішньої політики (надалі - управління) є структурним підрозділом департаменту “Адміністрація міського голови“ Львівської міської ради (надалі – департамент), утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради“, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“ та згідно з чинним законодавством України.
1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міському голові, підпорядкованим директору департаменту (патронатної служби міського голови).
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями управління є:
2.1 забезпечення здійснення міським головою своїх повноважень, виконання обов’язків та реалізації прав, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та іншими нормативно-правовими актами;
2.2 забезпечення та координація взаємодії з виконавчими органами ради, посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями комунальної власності;
2.3 експертне, аналітичне та організаційне забезпечення роботи міського голови;
2.4 забезпечення взаємодії органів та посадових осіб місцевого самоврядування з правоохоронними органами та іншими силовими структурами.
3. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством.
3.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.
3.3. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
3.3.1 відділ протоколу та діловодства;
3.3.2 відділ "служба міського голови".
3.4. Відділи очолюють начальники, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту за поданням начальника управління.
Інші працівники управління та відділів призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту за поданням начальника управління.
3.5. В управлінні може утворюватися колегія у складі начальника управління та керівників структурних підрозділів управління. Персональний склад колегії затверджується начальником управління. Рішення колегії вводяться в дію наказами управління.
3.6. Управління може видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.
3.7. Начальник управління:
3.7.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом та директором департаменту за виконання покладених на управління завдань.
3.7.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів управління.
3.7.3. Вирішує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників управління.
3.7.4. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
3.7.5. Затверджує положення про структурні підрозділи управління(за погодженням з директором департаменту) та посадові інструкції працівників управління.
3.7.6. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
3.8. Начальник управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту у порядку, встановленому законодавством.
3.9. Заступник начальника управління:
3.9.1. Здійснює керівництво діяльністю управління на час відсутності начальника управління.
3.9.2. Організовує прийом представників підприємств, установ та організацій міським головою.
3.9.3. Забезпечує прийом офіційних делегацій.
3.9.4. Готує тижневий графік роботи міського голови.
3.9.5. Готує проекти доручень міського голови.
3.9.6. Готує матеріали та забезпечує робочі візити міського голови.
4. КОМПЕТЕНЦІЯ УПРАВЛІННЯ

До компетенції управління відносяться такі повноваження:
4.1 організація та забезпечення роботи міського голови, приймальної міського голови, групи радників;
4.2 координація взаємодії міського голови з виконавчими органами ради;
4.3 планування роботи міського голови, формування графіка його робочого дня;
4.4 організація зустрічей міського голови, запис на прийом представників юридичних осіб;
4.5 опрацювання пошти, адресованої міському голові;
4.6 підготовка проектів доручень міського голови, підготовка та узагальнення звітів міського голови;
4.7 підготовка відряджень міського голови;
4.8 організація нарад, які проводяться міським головою, ведення протоколу;
4.9 забезпечення обробки та аналізу інформації і підготовка аналітичних матеріалів з питань життєдіяльності міста;
4.10 забезпечення виконання усних доручень міського голови;
4.11 попередній розгляд спільно з комісією у справах відзнак звернень підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підготовка матеріалів для внесення міським головою у встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади подань про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України та про присвоєння почесних звань України;
4.12 підготовка проектів подань про погодження кандидатур для призначення на посаду керівників державних підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста;
4.13 інформування про проведення політичних заходів на території міста;
4.14 взаємодія з правоохоронними органами та іншими силовими структурами;
4.15 забезпечення у межах своєї компетенції реалізації державної політики стосовно державної таємниці та контролю за її збереженням;
4.16 здійснення заходів з питань мобілізаційної готовності та мобілізаційної підготовки на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності.
5. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
5.1. Залучати спеціалістів та фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
5.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки підпорядкованих йому комунальних підприємств, установ та організацій, затверджувати плани їх роботи, проводити інспекції та аналітичну роботу з питань, щоналежать до його компетенції.
5.3. Одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
5.5. Ініціювати підготовку та розробляти проекти ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, які належать до компетенції управління.
5.6. Організовувати і проводити у встановленому порядку тендери для закупівлі товарів, робіт, послуг для потреб управління та укладати відповідні договори.
6. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

6.1. Управління утримується за рахунок бюджетних коштів, затверджених у встановленому порядку. Кошторис управління затверджує начальник управління за погодженням з директором департаменту “Адміністрація міського голови“ та директором департаменту фінансової політики.
6.2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
6.3. Граничну чисельність працівників управління встановлює міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою. Структура управління затверджується виконавчим комітетом.
6.4. Штатний розпис управління затверджує начальник управління за погодженням з директором департаменту “Адміністрація міського голови“ та директором департаменту фінансової політики.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ УПРАВЛІННЯ

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки; шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування; не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію службовця.
7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.
8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Ліквідація та реорганізація управління проводиться міською радою за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.Керуючий справами виконкому М.Литвинюк

Візи:

Завідувач організаційного відділу Б.Саміло

Начальник юридичного управління Г.Пайонкевич

додаток 2 до рішення № 1200.jpg