УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1195


від 12/27/2019

Про затвердження Інструкції з виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Львівській міській раді, її виконавчих органах, установах, організаціях та комунальних підприємствахЗ метою забезпечення ефективного управління у сфері конфлікту інтересів у Львівській міській раді, її виконавчих органах, установах, організаціях та комунальних підприємствах, відповідно до вимог Конвенції ООН “Проти корупції“, Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про службу в органах місцевого самоврядування“, “Про запобігання корупції“, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Статуту територіальної громади м. Львова, Кодексу етичної поведінки посадових осіб та працівників виконавчих органів Львівської міської ради, її установ, організацій та комунальних підприємств, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 20.09.2019 № 879, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити Інструкцію з виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Львівській міській раді, її виконавчих органах, установах, організаціях та комунальних підприємствах (додається).
2. Сектору з питань доброчесності та запобігання корупції департаменту “Адміністрація міського голови“ спільно з юридичним департаментом провести заходи для роз’яснення щодо використання Інструкції з виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Львівській міській раді, її виконавчих органах, установах, організаціях та комунальних підприємствах.
           Відповідальні: завідувач сектору з питань
           доброчесності та запобігання корупції
           департаменту “Адміністрація міського
           голови“, директор юридичного
           департаменту.
3. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити це рішення на сайті Львівської міської ради.
           Відповідальний: директор департаменту
           “Адміністрація міського голови“.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту “Адміністрація міського голови“.Львівський міський голова А. Садовий
Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 27.12.2019 № 1195

ІНСТРУКЦІЯ
з виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у
Львівській міській раді, її виконавчих органах, установах, організаціях
та комунальних підприємствах

1. Загальні положення

1.1. Інструкція щодо виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Львівській міській раді, її виконавчих органах, установах, організаціях та комунальних підприємствах (надалі – Інструкція) прийнята відповідно до вимог Конвенції ООН “Проти корупції“, Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про службу в органах місцевого самоврядування“, “Про запобігання корупції“, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Статуту територіальної громади міста Львова, Кодексу етичної поведінки посадових осіб та працівників виконавчих органів Львівської міської ради, її установ, організацій та комунальних підприємств.
1.2. Дія Інструкції розповсюджується на:
1.2.1. Посадових осіб та працівників міської ради та її виконавчих органів (надалі – Працівники).
1.2.2. Посадових осіб підпорядкованих установ, організацій та комунальних підприємств і працівників, повноваження яких передбачають організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції (надалі – Працівники).
1.2.3. Окремі положення цієї Інструкції розповсюджуються на членів колегіальних органів, які діють на постійній чи тимчасовій основі у Львівській міській раді, її виконавчого комітету, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій (зокрема комітетів, комісій, колегій, наглядових рад, органів, які ухвалюють рішення з виділення фінансування тощо), у тому числі тих, які не є посадовими особами Львівської міської ради та її виконавчих органів (надалі – члени колегіального органу).
1.3. Основним призначенням цієї Інструкції є відображення алгоритму дій щодо запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів для осіб, зазначених у п. 1.2 цієї Інструкції.
2. Визначення термінів

2.1. Терміни у цій Інструкції вживаються у таких значеннях:
2.1.1. Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
2.1.2. Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
2.1.3. Під приватним інтересом слід розуміти будь-які майнові чи немайнові інтереси особи, у тому числі зумовлені особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими (позатрудовими) стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю у громадських, релігійних чи інших організаціях.
2.1.4. Близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки з Працівником (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких з Працівником не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, онук, онука, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта.
2.1.5. Пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, у тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням.
2.1.6. Колегіальний орган – це тимчасовий або постійно діючий орган, створений відповідно до та у порядку, визначеному законодавством, який приймає рішення через колективне обговорення, узгодження і голосування.
3. Запобігання та виявлення конфлікту інтересів

3.1. Наявність конфлікту інтересів не обов’язково призводить до фактів корупції, однак істотно підвищує ризик вчинення корупційних діянь та може бути їх передумовою, зокрема може негативно вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих особі службових повноважень.
3.2. Саме по собі приховування Працівником приватних інтересів, через які є загроза упередженого та/або необ’єктивного прийняття рішень, вчинення дій чи бездіяльності, розцінюється як порушення службової дисципліни і потребує вжиття відповідних заходів.
3.3. За потребою (при переведені на іншу посаду, наявності у особи сумнівів щодо конфлікту інтересів тощо) Працівники складають самостійний тест на наявність (відсутність) конфлікту інтересів (додаток 1 до цієї Інструкції), відвідують лекції, онлайн курси на тему конфлікту інтересів та інші заходи, звертаються у cектор з питань доброчесності та запобігання корупції департаменту “Адміністрація міського голови“ за роз’ясненням/консультацією щодо обставин, які на думку Працівника можуть спричинити чи спричиняють конфлікт інтересів.
3.4. Працівники зобов’язані вживати заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів, зокрема:
3.4.1. Усувати обставини (суперечність приватного інтересу та службових повноважень), які можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів до призначення особи на посаду.
3.4.2. Невідкладно повідомляти у письмовій формі свого безпосереднього керівника про обставини, які можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів та вживати заходи щодо усунення таких обставин у разі, якщо такі обставини виникли після призначення особи на посаду.
3.4.3. За наявності у Працівника підприємств чи корпоративних прав, необхідно:
3.4.3.1. Протягом 30 днів після призначення на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та/або корпоративні права у порядку, встановленому Законом України “Про запобігання корупції“. Працівникам забороняється передавати в управління належні їм підприємства та/або корпоративні права на користь членів своєї сім’ї.
3.4.3.2. В одноденний термін після передачі в управління належних підприємств та корпоративних прав, Працівник зобов’язаний повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції (надалі – НАЗК) у письмовій формі з наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору про управління.
3.4.4. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності у неї конфлікту інтересів, вона має право звернутися за роз’ясненнями до НАЗК.
3.4.4.1. У разі, якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона має діяти відповідно до вимог, передбачених у пунктах 3.6 та 4.1 цієї Інструкції. Звернення до НАЗК не звільняє особу від обов’язків повідомити безпосереднього керівника про конфлікт інтересів та не вчиняти дій і не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.
3.4.4.2. Якщо особа отримала підтвердження від НАЗК про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.
3.5. Керівники зобов’язані вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів у підпорядкованого Працівника, через доручення виконання відповідного службового завдання іншому Працівнику, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
3.6. У разі виявлення Працівником власного реального чи потенційного конфлікту інтересів, він зобов’язаний вжити таких заходів:
3.6.1. Невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня повідомити свого безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів у письмовій формі через спрямування власноручної заяви (додаток 2 до цієї Інструкції), надіслати копію зазначеної заяви у сектор з питань доброчесності та запобігання корупції департаменту “Адміністрація міського голови“ на електронну скриньку integrity@lvivcity.gov.ua.
3.6.2. Безпосередній керівник Працівника або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення цього Працівника з посади, протягом двох робочих днів після отримання такого повідомлення вживає заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів про що письмово повідомляє Працівника.
3.6.3. Працівник, посада якого не передбачає наявності у нього безпосереднього керівника, або особа, яка перебуває у складі колегіального органу, повинні не пізніше наступного робочого дня повідомити НАЗК або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, або інший визначений законом орган. Копію такого повідомлення зазначена особа надсилає у сектор з питань доброчесності та запобігання корупції департаменту “Адміністрація міського голови“ на електронну скриньку integrity@lvivcity.gov.ua.
3.6.4. НАЗК у разі одержання повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, що перебуває на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, впродовж семи робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів. Впродовж цього терміну Працівник, посада якого не передбачає наявності у нього безпосереднього керівника, має утримуватись від дій або рішень в умовах реального конфлікту інтересів.
3.7. Якщо Працівнику стало відомо про наявність конфлікту інтересів у інших Працівників, йому необхідно повідомити про це свого безпосереднього керівника або в сектор з питань доброчесності та запобігання корупції департаменту “Адміністрація міського голови“ у формах, передбачених системою сповіщень для повідомлення про неприйнятну поведінку та інші порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб та працівників виконавчих органів Львівської міської ради, її установ, організацій та комунальних підприємств.
3.8. Працівникам забороняється:
3.8.1. Вчиняти дії та приймати рішення в умовах реального конфлікту інтересів.
3.8.2. Прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб інших Працівників до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.
4. Врегулювання конфлікту інтересів Працівників

4.1. Самостійне врегулювання конфлікту інтересів.
4.1.1. Працівник, у якого є наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, може самостійно вжити заходів щодо його врегулювання через позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику вищої ланки, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.
4.1.2. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.
4.2. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за рішенням керівника структурного підрозділу, у якому працює Працівник, через застосування одного з таких заходів:
4.2.1. Усунення Працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішень чи участі в їх прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів.
4.2.1.1. Цей спосіб врегулювання конфлікту інтересів застосовується, якщо:
4.2.1.1.1. Є можливість залучити до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій іншого Працівника.
4.2.1.1.2. Реальний чи потенційний конфлікт інтересів не має постійного характеру.
4.2.2. Застосування зовнішнього контролю за виконанням Працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень.
4.2.2.1. Службові повноваження здійснюються Працівником під зовнішнім контролем у разі, якщо:
4.2.2.1.1. Неможливо усунути Працівника від виконання завдання, або якщо неможливими є обмеження доступу до інформації чи перегляд повноважень Працівника.
4.2.2.1.2. Відсутні підстави для переведення на іншу посаду або звільнення.
4.2.2.2. У рішенні про здійснення зовнішнього контролю керівник визначає форму зовнішнього контролю, уповноваженого на проведення контролю Працівника, а також обов’язки Працівника у зв’язку із застосуванням до нього зовнішнього контролю.
4.2.2.3. Зовнішній контроль здійснюється у таких формах:
4.2.2.3.1. Через перевірку Працівником, уповноваженим на здійснення контролю, стану та результатів виконання завдання, вчинення дій, змісту рішень чи проектів рішень, які приймаються або розробляються з питань, пов’язаних з предметом його конфлікту інтересів.
4.2.2.3.2. Через виконання Працівником завдання, вчинення дій, розгляду справ, підготовки та прийняття рішень у присутності Працівника, уповноваженого на здійснення зовнішнього контролю.
4.2.3. Обмеження доступу Працівника до певної інформації.
4.2.3.1. Обмеження доступу Працівника до певної інформації здійснюється у разі, якщо:
4.2.3.1.1. Конфлікт інтересів пов’язаний з таким доступом та має постійний характер.
4.2.3.1.2. Можливість продовження належного виконання Працівником повноважень на його посаді за умови такого обмеження.
4.2.3.1.3. Є можливість доручення роботи з такою інформацією іншому Працівнику.
4.2.4. Перегляд обсягу службових повноважень Працівника.
4.2.4.1. Цей спосіб врегулювання конфлікту інтересів застосовується, якщо:
4.2.4.1.1. Конфлікт інтересів має постійний характер та пов’язаний з конкретними повноваженнями Працівника.
4.2.4.1.2. Є можливість продовження належного виконання Працівником його службових обов’язків у разі такого перегляду.
4.2.4.1.3. Є можливість наділення відповідними повноваженнями іншого Працівника.
4.2.5. Переведення Працівника на іншу посаду.
4.2.5.1. Переведення Працівника на іншу посаду здійснюється у разі, якщо:
4.2.5.1.1. Конфлікт інтересів має постійний характер.
4.2.5.1.2. Конфлікт інтересів не може бути врегульований через самостійне врегулювання, усунення Працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі у його прийнятті, застосування зовнішнього контролю, обмеження його доступу до інформації, перегляду його повноважень та функцій.
4.2.5.1.3. За наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям Працівника.
4.2.5.2. Переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою цього Працівника.
4.2.6. Звільнення Працівника.
4.2.6.1. Звільнення Працівника з займаної посади здійснюється у разі, якщо:
4.2.6.1.1. Реальний чи потенційний конфлікт інтересів має постійний характер.
4.2.6.1.2. Реальний чи потенційний конфлікт інтересів не може бути врегульований в інший спосіб.
4.2.6.1.3. Працівник не погоджується на переведення на іншу посаду або на позбавлення його приватного інтересу.
4.3. Працівник, який повідомив про конфлікт інтересів свого безпосереднього керівника і вважає, що вжиті заходи є недостатніми, може повідомити про це у письмовій формі керівника вищої ланки або сектор з питань доброчесності та запобігання корупції департаменту “Адміністрація міського голови“ у формах, передбачених системою сповіщень для повідомлення про неприйнятну поведінку та інші порушення Кодексу етичної поведінки.
5. Врегулювання конфлікту інтересів у Львівського
міського голови та членів колегіальних органів

5.1. У разі виникнення конфлікту інтересів у Львівського міського голови під час засідання міської ради, він бере участь у розгляді та прийнятті рішень міською радою за умови самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів до початку розгляду питання, у вирішенні якого є приватний інтерес, разом з тим йому рекомендується утриматися від голосування щодо рішень, які стосуються надання коштів, преференцій тощо щодо себе чи пов’язаних з ними фізичних чи юридичних осіб.
5.2. Член колегіального органу зобов’язаний повідомити про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів колегіальний орган, під час роботи у якому виник конфлікт інтересів.
5.3. Повідомлення члена колегіального органу про потенційний чи наявний у нього конфлікт інтересів заноситься у протокол засідання колегіального органу.
5.4. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у члена колегіального органу, він не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом щодо питання, у вирішенні якого є його/її приватний інтерес. Зокрема, заборонено:
5.4.1. Брати участь у підготовці документів для прийняття рішення колегіальним органом з відповідного питання.
5.4.2. Брати участь у розгляді (обговоренні) такого питання.
5.4.3. Брати участь у прийнятті рішення колегіальним органом (голосуванні) з такого питання.
5.5. Під час визначення кількості членів колегіального органу, необхідних для правочинності розгляду відповідного питання, члена колегіального органу, у якого виник реальний конфлікт інтересів, не враховують.
5.6. У разі, якщо неучасть особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правочинності цього органу, така особа бере участь у прийнятті рішень під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.
5.7. Окрім форм, вказаних у п. 4.2.2.3 цієї інструкції, у разі конфлікту інтересів члена колегіального органу, зовнішній контроль можливий у формі участі уповноваженої особи НАЗК у роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.
6. Відповідальність за порушення вимог законодавства
щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів та інші наслідки

6.1. За порушення вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Працівники притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
6.2. За вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів член колегіального органу може бути виключений з його складу.
6.3. Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог законодавства, підлягають скасуванню або за заявою зацікавленої особи можуть бути визнаними у судовому порядку такими, що не відповідають закону.
6.4. Правочин, укладений внаслідок порушення вимог законодавства, що регулює правовідносини у сфері виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, може бути визнаний недійсним у встановленому законом порядку.
6.5. Збитки та будь-яка інша шкода, які завдані іншій особі, Львівській міській раді або державі внаслідок порушення вимог законодавства, що регулює правовідносини у сфері виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, підлягають відшкодуванню особою, визнаною винною у вчиненні відповідного правопорушення в установленому законом порядку.
7. Збір та оприлюднення відомостей про результати розгляду повідомлень про конфлікт інтересів

7.1. Керівник Працівника або відповідний колегіальний орган, після вжиття заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів, скеровує інформацію про це у сектор з питань доброчесності та запобігання корупції департаменту “Адміністрація міського голови“ на електронну скриньку integrity@lvivcity.gov.ua. Така інформація повинна містити:
7.1.1. Прізвище, ім’я, по батькові та посаду Працівника, щодо якого вживались заходи з врегулювання конфлікту інтересів.
7.1.2. Відомості про те, у чому саме полягав реальний чи потенційний конфлікт інтересів.
7.1.3. Заходи з врегулювання конфлікту інтересів, вжиті щодо Працівника.
7.1.4. Дату звернення Працівника щодо наявності у нього конфлікту інтересів та дату прийняття і оформлення рішення щодо його врегулювання.
7.2. Сектор з питань доброчесності та запобігання корупції департаменту “Адміністрація міського голови“ узагальнює інформацію про виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та щоквартально оприлюднює її на офіційному сайті Львівської міської ради у формі аналітичного звіту.
7.3. Всі повідомлення про конфлікт інтересів, оголошені під час засідання міської ради, оприлюднюються на офіційному сайті Львівської міської ради.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Завідувач сектору
з питань доброчесності
та запобігання корупції Л. Гудима-МісеюкДодаток 1
до Інструкції з виявлення,
               запобігання та врегулювання
               конфлікту інтересів у
               Львівській міській раді,
               її виконавчих органах,
               установах, організаціях та
               комунальних підприємствах


ЗРАЗОК
самостійного тесту на наявність (відсутність) конфлікту інтересів

Перелік службових (представницьких) повноважень *
Перелік приватних інтересів
(у сфері службових повноважень) **
Зміст впливу приватного інтересу
Реальний
конфлікт

інтересів
Потенційний
конфлікт

інтересів
1
2
3
4
Примітки:
* У відповіді вказується перелік повноважень за законом, трудовим договором, посадовою інструкцією, положенням про колегіальні, дорадчі органи, установчим документом, положенням про структурний підрозділ, колективним договором тощо.
** У відповіді вказуються приватні інтереси, які саме відносини їх зумовлюють та у чому полягає можливий вплив.
1. Для отримання об’єктивного результату самотестування особа, яка його проводить, повинна максимально відверто надавати відповіді, уникаючи ігнорування (самоомани) наявності приватних інтересів.
2. Для зручності при першому самотестуванні доречно створити окремий електронний файл (форму), що дозволить скоротити час при подальших його проведеннях.
3. Перелік типових ситуацій (відносин), які зумовлюють наявність приватного інтересу як обов’язкової складової конфлікту інтересів:
   3.1. Сімейні та родинні стосунки.
У цьому разі потрібно брати до уваги не лише перелік осіб, які містяться у визначенні понять “близькі особи“ та “члени сім’ї“, оскільки, наприклад, відносини з такими особами як двоюрідні сестри, брати, тітки, дядьки, враховуючи достатньо близький ступінь споріднення та свояцтва, свідчать про наявність приватного інтересу.
3.2. Прийняття рішень (вчинення дій) особами щодо самих себе.
Такі рішення, у переважній більшості стосуються оплати праці, виділення земельних ділянок, оренди власного авто для службових потреб, направлення депутатських звернень у власних інтересах.
3.3. Отримання подарунка від підлеглих.
Відповідно до положення частини четвертої статті 23 Закону України “Про запобігання корупції“ рішення, прийняте Працівником на користь особи, від якої вона чи близькі їй особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів. У такому разі отримання Працівником (його близькою особою) подарунку та подальша необхідність прийняття ним стосовно дарувальника рішень (вчинення дій) зумовлюватиме для обдарованого наявність приватного інтересу як бажання віддячити за отриманий подарунок.
3.4. Сумісництво з іншими видами діяльності.
Сумісництво також може зумовлювати наявність приватного інтересу, наприклад, коли депутат міської ради, який одночасно є керівником комунального підприємства, бере участь у прийнятті рішення, які стосуються його особисто (оплати його праці, звітування перед міською радою про свою роботу як керівника комунального підприємства тощо).
3.5. Службові стосунки.
У такому разі приватний інтерес полягає у зацікавленості в ухваленні або неухваленні певних рішень, результатах службових розслідувань, дисциплінарних провадженнях, за наслідком яких особа може понести юридичну відповідальність.
3.6. Відносини прямого підпорядкування для підпорядкованого Працівника.
У разі, якщо такий Працівник приймає певні рішення стосовно свого керівника, який має повноваження, наприклад, щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності, ініціювання таких питань. Так, наприклад, підпорядкований Працівник бере участь в роботі відповідної комісії і приймає рішення, які стосуються його керівника (на користь – у разі прихильного ставлення; рішення, які нестимуть негативні наслідки – у разі неприязного ставлення до свого керівника).
3.7. Членство у політичних партіях, громадських організаціях.
У цьому разі приватний інтерес існує, коли членство у політичній партії чи громадській організації має прив’язку до дружніх чи особистих стосунків між особами.
3.8. Незаконне використання інформації, яка стала відома особі у зв’язку із виконанням службових повноважень.
3.9. Наявність дискреційних повноважень.
Завідувач сектору
з питань доброчесності
та запобігання корупції Л. Гудима-МісеюкДодаток 2
до Інструкції з виявлення,
               запобігання та врегулювання
               конфлікту інтересів у
               Львівській міській раді,
               її виконавчих органах,
               установах, організаціях та
               комунальних підприємствах


ФОРМА
повідомлення безпосереднього керівника
про реальний/потенційний конфлікт інтересів (зразок)

               Завідувачу сектору з питань
               доброчесності та запобігання
               корупції департаменту
               “Адміністрація міського
               голови“ Львівської міської
               ради
               Л. Гудимі-Місеюк
               Головного спеціаліста
               сектору з питань
               доброчесності та запобігання
               корупції департаменту
               “Адміністрація міського
               голови“ Львівської міської
               ради
               Приходька Івана Васильовича

Повідомлення
про реальний/потенційний конфлікт інтересів


До сектору з питань доброчесності та запобігання корупції департаменту “Адміністрація міського голови“ надійшла скарга від громадянина України Карасика Костянтина Миколайовича, де вказано, що він став свідком прояву недоброчесної поведінки зі сторони працівниці Львівської міської ради Дяченко Валентини Петрівни. Цей лист був переданий мені для розгляду та перевірки зазначених обставин з метою визначення доцільності проведення службового розслідування, а також наданні відповіді скаржнику.
Сьогодні, ознайомившись зі змістом зазначеної скарги, я визначив, що у мене присутній реальний/потенційний конфлікт інтересів, так як я перебуваю у родинних стосунках із Дяченко В. П., а саме є її племінником.
Керуючись положеннями ст. 28 Закону України “Про запобігання корупції“, повідомляю Вас про мій конфлікт інтересів та прошу у встановлений законодавством строк та порядок врегулювати його, так як, зважаючи на наведене, я не зможу об’єктивно і неупереджено виконати свою роботу.
Також повідомляю, що в умовах конфлікту інтересів я не вчиняв жодних дій та не приймав жодних рішень, мені відомо про обмеження у діях та прийняті рішень в умовах конфлікту інтересів.01.10.2019 (підпис) Приходько І. В.

Завідувач сектору
з питань доброчесності
та запобігання корупції Л. Гудима-Місеюк