УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення922


від 10/22/2021

Про затвердження Порядку проведення Всеукраїнського конкурсу досліджень та проектів, пов’язаних з діяльністю Євгена Коновальця, на 2021 рікВідповідно до Законів України “Про культуру“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, на виконання ухвали міської ради від 25.03.2021 № 354 “Про затвердження Програми відзначення 130-річчя з дня народження Євгена Коновальця“, з метою відзначення кращих досліджень та проектів, присвячених Євгену Коновальцю, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити Порядок проведення Всеукраїнського конкурсу досліджень та проектів, пов’язаних з діяльністю Євгена Коновальця, на 2021 рік (додається).
2. Управлінню культури департаменту розвитку провести Всеукраїнський конкурс досліджень та проектів, пов’язаних з діяльністю Євгена Коновальця, на 2021 рік та забезпечити відзначення переможців згідно із затвердженим Порядком.
           Відповідальний: начальник управління
           культури департаменту розвитку.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ
Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 22.10.2021 № 922

ПОРЯДОК
проведення Всеукраїнського конкурсу досліджень та проектів,
пов’язаних з діяльністю Євгена Коновальця, на 2021 рік

1. Мета та завдання

1.1. Метою Порядку проведення Всеукраїнського конкурсу досліджень та проектів, пов’язаних з діяльністю Євгена Коновальця, на 2021 рік (надалі – Порядок) є популяризація науково-дослідної та просвітницької діяльності, розвиток наукового потенціалу, привернення уваги до творення української державності через дослідження та висвітлення громадської, військової та політичної діяльності Євгена Коновальця, а також участі в організації національно-визвольних змагань загалом.
1.2. Завданням Порядку є проведення Всеукраїнського конкурсу досліджень та проектів, пов’язаних з діяльністю Євгена Коновальця, (надалі – конкурс) та відзначення авторів кращих досліджень і проектів, пов’язаних з діяльністю Євгена Коновальця.
2. Загальні положення

2.1. Кандидатами на участь у конкурсі (надалі – кандидат) можуть бути штатні адміністративні, наукові і творчі працівники науково-дослідних та освітніх установ незалежно від статусу, типу, рівня акредитації та підпорядкування.
2.2. На участь у конкурсі за умовами Порядку подаються завершені дослідження та проекти, пов’язані з діяльністю Євгена Коновальця, які включають ширші контексти з використанням нових дослідницьких методологій, застосуванням міждисциплінарних підходів (наприклад, політичні та військові аспекти, культура, побут, комунікація, міжетнічні стосунки, міжнародні контексти тощо). Під проектами слід розуміти будь-які наукові, публіцистичні чи мистецькі напрацювання у рамках тематики конкурсу.
2.3. Конкурсом передбачено три призових місця та, відповідно, три одноразові грошові винагороди (включаючи податок на доходи фізичних осіб та військовий збір) із розрахунку:
За перше місце – 40 000,00 грн.
За друге місце – 25 000,00 грн.
За третє місце – 20 000,00 грн.
2.4. Подання кандидатури на участь у конкурсі можливе:
2.4.1. Через самовисування.
2.4.2. За поданням науково-дослідної чи освітньої установи, штатним працівником якої є кандидат.
2.5. Для участі у конкурсі кандидати подають через Центр надання адміністративних послуг або способом подачі електронного звернення на офіційній веб-сторінці Львівської міської ради такий пакет документів:
2.5.1. Заяву на участь у конкурсі та згоду про використання і обробку персональних даних (додаток 1 до цього Порядку).
2.5.2. Опис проекту, який був реалізований чи завершений у 2021 році, оформлений машинописом (з ілюстраціями у разі необхідності).
2.5.3. Електронну презентацію (обов’язково з ілюстраціями), у якій викладено мету, завдання дослідження чи проекту, хід реалізації дослідження чи проекту та отримані результати.
2.5.4. Рецензію на проект та рекомендаційні листи, надані авторитетними науковцями із обраної галузі проекту, які не є штатними або адміністративними працівниками установи, у якій працює учасник конкурсу.
2.5.5. Рекомендаційні листи (за наявності).
2.5.6. Завірену копію паспорта громадянина України.
2.5.7. Завірену копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.
2.6. Управління культури департаменту розвитку здійснює попередню перевірку поданих пакетів документів на відповідність умовам Порядку.
2.7. Переможців визначає конкурсна комісія, утворена розпорядженням Львівського міського голови відповідно до критеріїв Порядку, наведених у додатку 2 до цього Порядку.
2.8. Відповідальним виконавцем Порядку та головним розпорядником бюджетних коштів, які використовуються відповідно до цього Порядку, є управління культури департаменту розвитку.
2.9. Відповідальність за достовірність документів, які подані на розгляд, покладається на кандидата.
2.10. Невідповідність кандидата кваліфікаційним вимогам конкурсу, подання заяви для участі у конкурсі пізніше зазначеного терміну чи відсутність повного переліку документів, зазначених у пункті 2.5 цього Порядку, є підставою для відмови у розгляді заяви на участь у конкурсі.
3. Порядок реалізації Програми

3.1. Конкурс розпочинається з моменту публікації відповідного оголошення на офіційній веб-сторінці Львівської міської ради.
3.2. Прийом документів для участі у конкурсі проводиться у терміни, вказані в оголошенні про конкурс, але не менше 7 календарних днів з моменту оголошення конкурсу.
3.3. Інформацію про початок конкурсного відбору згідно з цим Порядком готує і оприлюднює управління культури департаменту розвитку через розміщення на офіційній веб-сторінці Львівської міської ради.
3.4. Управління культури департаменту розвитку має право продовжувати термін подання заявок на участь у конкурсі, про що розміщує відповідну інформацію на офіційній веб-сторінці Львівської міської ради.
3.5. При визначенні переможців конкурсна комісія керується критеріями, визначеними у додатку 2 до цього Порядку.
3.6. Список кандидатів на отримання премії (одноразової грошової винагороди) формує управління культури департаменту розвитку на підставі поданих кандидатами та офіційно зареєстрованих у Львівській міській раді заяв, з врахуванням їх відповідності основним вимогам цього Порядку.
3.7. Кандидатури, подані після закінчення прийому документів на участь у конкурсі, не допускаються до розгляду конкурсною комісією та не беруть участі у конкурсі.
3.8. Протягом одного місяця з моменту завершення строку подання заявок конкурсна комісія:
3.8.1. За поданням управління культури департаменту розвитку призначає дату засідання конкурсної комісії.
3.8.2. Проводить засідання та здійснює відбір переможців відповідно до критеріїв оцінювання проектів та досліджень.
3.8.3. У разі необхідності проводить співбесіду з кандидатами (очно або у форматі відеоконференції).
3.8.4. За результатами засідання формує протокол з рішенням про визначення переможців конкурсу, який скеровує в управління культури департаменту розвитку.
3.9. За результатами конкурсу, відповідно до протоколу конкурсної комісії управління культури департаменту розвитку інформує учасників конкурсу про прийняті рішення засобами електронного звязку чи телефоном.
3.10. Виплату одноразової грошової винагороди здійснює управління культури департаменту розвитку на підставі розпорядження Львівського міського голови за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади.
3.11. Одноразова грошова винагорода надається згідно з цим Порядком переможцям та виплачується у грошовій формі на особові рахунки переможців, відкриті в установах уповноважених банків.
3.12. Кошти на реалізацію конкурсу у 2021 році передбачені у бюджеті Львівської міської територіальної громади на 2021 рік у межах Програми відзначення 130-річчя з дня народження Євгена Коновальця, затвердженої ухвалою міської ради від 25.03.2021 № 354.
4. Конкурсна комісія

4.1. Конкурсний відбір серед кандидатів на отримання одноразових грошових винагород здійснює комісія, яка утворюється відповідно до розпорядження Львівського міського голови.
4.2. До складу конкурсної комісії входять заступник міського голови з гуманітарних питань, директор департаменту розвитку, заступник начальника управління культури департаменту розвитку, начальник відділу програм та проектів управління культури департаменту розвитку, усі члени постійної комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв’язків, не менше трьох представників громадськості – авторитетних науковців у галузі та за тематикою проектів, які виносяться на розгляд конкурсної комісії.
4.3. Комісію очолює голова конкурсної комісії – заступник міського голови з гуманітарних питань, заступником голови комісії є директор департаменту розвитку, секретарем конкурсної комісії начальник відділу програм та проектів управління культури департаменту розвитку.
4.4. Робота комісії здійснюється у формі засідань, які є відкритими для громадськості.
4.5. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь більше половини її членів.
4.6. До повноважень комісії належить:
4.6.1. Здійснення попереднього оцінювання документів, поданих кандидатами для участі у конкурсі.
4.6.2. Формування переліку кандидатур – переможців конкурсу, яким комісія рекомендує надати одноразову грошову винагороду за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади відповідно до критеріїв конкурсу.
4.7. Членам конкурсної комісії забороняється розголошувати будь-яку інформацію щодо конкурсного відбору до моменту офіційного оголошення результатів конкурсу.
4.8. У разі виявлення конфлікту інтересів член конкурсної комісії зобов’язується повідомити про це конкурсну комісію та не допускається до голосування у розрізі конкурсанта чи проекту, з яким пов’язаний такий конфлікт інтересів.
5. Порядок визначання переможців конкурсу

5.1. Аналіз відповідності поданих документів вимогам конкурсу, а також розподіл коштів бюджету Львівської міської територіальної громади, передбачених на надання одноразових грошових винагород за умовами Порядку, проводить конкурсна комісія.
5.2. Заслуховування презентацій проектів, які були подані на участь у програмі та відповідають вимогам, визначеним цим Порядком.
5.3. Визначення переможців, які рекомендуються до отримання одноразових грошових винагород, здійснює конкурсна комісія за рейтинговою кількістю балів відповідно до критеріїв оцінки у бальній шкалі від 0 до 5 балів, де 0 – невідповідність критерію, 5 – максимальна відповідність критерію.
5.4. При визначенні переможців відповідно до цього Порядку комісія керується критеріями, визначеними у додатку 2 до цього Порядку.
Керуючий справами
виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА


Віза:
В. о. начальника
управління культури Наталія БУНДА

                   Додаток 1
                 до Порядку проведення
                 Всеукраїнського конкурсу
                 досліджень та проектів,
                 пов’язаних з діяльністю
                 Євгена Коновальця, на 2021 рік

  ЗАЯВА
  про участь у Всеукраїнському конкурсі досліджень та проектів,
  пов’язаних з діяльністю Євгена Коновальця, на 2021 рік

  від _____________________________________________________________________________________________________
  зареєстрованого (-ої) за адресою ___________________________________________________________________________
  Паспорт: серія _____ № _________________________________,
  виданий ________________________________________________________________________________________________
  Ідентифікаційний № ______________________________________________________________________________________
  Контактний телефон _____________________________________________________________________________________
  Назва проекту, який подається на участь у конкурсі: ___________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________________________
  Основне місце праці ______________________________________________________________________________________
  Додаткове обгрунтування Заявника (у разі наявності) __________________________________________________________
  Я усвідомлюю, що наведені мною відомості, які вплинули або можуть вплинути на отримання одноразової грошової винагороди, будуть перевірені відповідно до законодавства України.
  Про відмову у призначенні (ненаданні) або поверненні нарахованих/виплачених коштів у разі подання мною у заяві, а також у підтверджуючих документах неповних чи недостовірних відомостей, які необхідні для отримання одноразової грошової винагороди відповідно до Порядку проведення Всеукраїнського конкурсу досліджень та проектів, пов’язаних з діяльністю Євгена Коновальця на 2021 рік, мене попереджено.
  Мене повідомлено про умови та порядок визначення переможців, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди відповідно до Порядку проведення Всеукраїнського конкурсу досліджень та проектів, пов’язаних з діяльністю Євгена Коновальця, на 2021 рік, про права осіб, щодо яких здійснюється обробка персональних даних, мету збору та осіб, яким передаються такі дані.

  Дата ______________________ Підпис ______________________  В. о. начальника
  управління культури Наталія БУНДА


                    Додаток 2
                  до Порядку проведення
                  Всеукраїнського конкурсу
                  досліджень та проектів,
                  пов’язаних з діяльністю
                  Євгена Коновальця, на 2021 рік*


   КРИТЕРІЇ
   оцінювання дослідження чи проекту


   № з/п
   Назва критерію
   1.
   Окреслення мети та завдань проекту, їх відповідність отриманим результатам
   2.
   Наукова новизна, інноваційний підхід до реалізації проекту чи дослідження
   3.
   Практична значущість проекту, наслідки його реалізації для відповідної галузі та для суспільства
   4.
   Залучення до реалізації проекту фахівців, науково-дослідних установ, партнерів (у тому числі й зарубіжних)
   5.
   Кроссекторальність та/чи міжгалузевість проекту
   6.
   Культурно-просвітницький аспект проекту чи дослідження

   Примітка:
   *Оцінювання здійснює конкурсна комісія у бальній шкалі від 0 до 5 балів, де 0 балів – повна невідповідність критерію, 5 балів – максимальна відповідність критерію.
   В. о. начальника
   управління культури Наталія БУНДА