УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення521


від 10/01/99

Про хід виконання програми “ЛІСОІ“ та основні напрямки її розвиткуЗ метою забезпечення подальшого розвитку “Львівської інтегрованої системи обробки інформації“, упорядкування правових відносини, що виникають у процесі створення, володіння, розпорядження інформаційними ресурсами, виконавчий комітет Львівської міської ради вирішив:
1. Інформацію директора департаменту організаційного та інформаційного забезпечення, керівника програми ЛІСОІ, про хід виконання програми взяти до уваги.
2. “Положення про порядок створення, володіння, розпорядження та використання інформаційних ресурсів м. Львова“ (додаток №1) взяти за основу і після доопрацювання затвердити розпорядженням міського голови.
3. Затвердити “Основні напрямки розвитку програми “ЛІСОІ“ (додаток №2).
4. Вважати протягом 2000-2002 років пріоритетним розвиток інформаційної інфраструктури районних адміністрацій міста.
5. Передбачити у міському бюджеті на 2000 рік кошти в сумі 1,2 млн.грн. на розвиток програми ЛІСОІ, зокрема на:
— під’єднання районних адміністрацій, її структурних підрозділів до інформаційної мережі ЛІСОІ, створення комп’ютерних мереж в будівлях райадміністрацій;
— супровід існуючого працюючого програмного забезпечення; — розробку нових необхідних програмних продуктів та для робіт зі створення, наповнення і супроводу банків даних та інших інформаційних ресурсів.
Відповідальні: директор департаменту організаційного та інформаційного забезпечення, начальник управління фінансів.
6. Затвердити першочергові заходи щодо розвитку програми “ЛІСОІ“(додаток №3).
7. Встановити, що головним координатором та підрядником виконання робіт у галузі створення муніципальної (комунальної) комп’ютерної мережі з правом залучення до робіт наукових, науково-дослідних та інших організацій з метою створення єдиної методології проектування та побудови інформаційних систем, виконання інших робіт зі створення інформаційних комп’ютерних систем, створення баз даних та знань для конкретних застосувань, впровадження сучасних інформаційних технологій є відділ супроводу ЕОТ.
8. Районним адміністраціям надати відділу супроводу ЕОТ інформацію, необхідну для реалізації п.5 даного рішення.
Відповідальні: голови районних адміністрацій.
9. Департаменту економічної політики та ресурсів:
9.1. подати на затвердження міського голови план-графік фінансування першочергових заходів щодо розвитку програми “ЛІСОІ“ за рахунок коштів “Фонду розвитку міста Львова“.
Термін: до 10.11.1999 р.
9.2. з метою формування єдиної системи обліку ресурсів виділити 30 тис.грн. для під’єднання до комп’ютерної та телефонної мережі підрозділів міської ради: відділу реєстрації громадських формувань та об’єднань (вул. Валова, 2), управління комунального майна, управління приватизації майна (пл. Галицька, 15), Галицької районної адміністрації (вул. Ф. Ліста, 1).
Термін: до 30.12.1999 р.
Відповідальний: директор департаменту економічної політики та ресурсів.
10. Департаменту організаційного та інформаційного забезпечення підготувати проект розпорядження міського голови, у якому визначити відповідальних за наповнення відповідних баз даних.
Термін: до 15.11.1999 р.
Відповідальний: директор департаменту організаційного та інформаційного забезпечення.
11. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому.Міський голова В. Куйбіда

Додаток №1
до рішення виконкому
Львівської міської ради
від 01.10.1999 р. №521


ПОЛОЖЕННЯ
про склад, порядок створення, володіння, розпорядження
та використання інформаційних ресурсів м. Львова


Підготовано:
Відділом супроводу електронно-
обчислювальної техніки Департаменту
організаційного та інформаційного
забезпечення Львівської міської радиРезюме

Документ призначений для регулювання правових відносин, що виникають в процесі створення, володіння, розпоряджання та використання основних видів муніципальної інформації і формування інформаційних ресурсів міста. В документі визначені схема керування міськими інформаційними ресурсами, підстави для встановлення правового статусу власників, розпорядників інформаційних ресурсів та їх взаємодії з користувачами інформації. При розробці положення використовувались такі нормативні акти і документи:

1. Конституція України.
2. Законодавчі акти та акти ненормативного характеру з правової охорони програм для електронно-обчислювальних машин і баз даних.
3. Закон України "Про власність".
4. Закони України: "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державну службу".
5. Закон України "Про захист прав споживачів".
6. Нормативні акти про порядок доступу до архівних документів та їх використання.
7. Законодавчі акти про відповідальність за порушення порядку подання державної статистичної звітності.
8. Законодавчі акти України про інформацію, інформатизацію та захист інформації.
9. Законодавства України та зарубіжних країн про авторські права.
10. Місцеві нормативні акти та положення про роботу з документованою інформацією.

Положення регулює правові відносини, які пов'язані з визначенням складу, порядку створення, володіння, розпоряджання та використання основних видів муніципальної інформації, які формують інформаційні ресурси міста, з визначенням статусу власників, розпорядників інформаційних ресурсів та їх взаємодії з користувачами інформації.

Дана редакція цього Положення підготована відділом супроводу ЕОТ з метою встановлення єдиного для всіх ії учасників правового поля в області створення і застосування основного продукту процесу інформатизації - міського інформаційного ресурсу.
ЗМІСТ

1. Визначення, які використовуються та поняття, які запроваджуються...............4
2. Призначення та мета ЛІСОІ...................................................................6
3. Загальні вимоги до формування інформаційних ресурсів міста.......................7
4. Функціональна структура ЛІСОІ ............................................................8
5. Напрямки стандартизації даних і організаційно-технологічні принципи
ведення ЛІСОІ ...................................................................................9
6. Право власності, володіння і розпоряджання інформаційними ресурсами
міста...............................................................................................10
7. Порядок володіння інформаційними ресурсами. Права та обов'язки
власників інформаційних ресурсів міста .................................................11
8. .Обов'язки юридичних і фізичних осіб, які надають інформацію в ЛІСОІ .......12
9. Порядок доступу до інформаційних ресурсів міста.....................................13
10. Групи користувачів інформаційними ресурсами міста в межах ЛІСОІ ............13
11. Юридичні форми відносин власників і користувачів інформацією.................14
12. Порядок розпоряджання інформаційними ресурсами міста .........................14
13. Порядок використання інформаційних ресурсів міста. Відповідальність
суб'єктів у галузі роботи з інформацією..................................................15
14. Управління в ЛІСОІ ...........................................................................16
15. Принципи фінансування ЛІСОІ ............................................................17

1.Визначення, які використовуються та поняття, які запроваджуються.
1.1. Інформація - відомості про події, предмети, явища і процеси (незалежно від форми їх представлення), які використовуються з метою отримання знань, прийняття рішень. Носієм інформації є документ, який містить відомості про конкретний об'єкт. Джерлом інформації є організація, яка видала даний документ.
1.2. Інформатизація - соціально-економічний і науково-технічний процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб громадян, організаций, всіх структур суспільства на базі розробки і використання перспективних інформаційних технологій.
1.3. Документована інформація (документ) - зафіксована на матеріальному носієві інформація, де зазначені джерело ії виникнення та певні реквізити.
1.4. Масив документів (інформації) - сукупність (набір) документів, які відібрані за певною ознакою.
1.5. Інформаційні ресурси міста - документи і масиви документів у формах та у вигляді (бібліотеки, архіви, фонди, бази даних, бази знань, а також інші форми організації, збереження і пошуку інформації), які є зареєстровані в спеціальних організаціях за дорученням міської адміністрації, мають структуру, яка відповідає нормативним актам і угодам, і містять інформацію у всіх напрямках життєдіяльності суспільства.
1.6. Інформаційні процеси - процеси збору, обробки, накопичення, зберігання, актуалізації і надання інформації споживачеві.
1.7. Захист інформації - запобігання відпливу, розкрадання, втрати, перекручування, несанкціонованого знищення, модифікації, підробки, несанкціонованного копіювання, блокування інформації і т.п.

1.8. Власник - суб'єкт (юридична особа, громадянин, держава), котрий здійснює в межах закону права володіння, користування, розпоряджання об'єктом власності.
1.9. Користувач - суб'єкт, котрий здійснює користування об'єктом власності, в тому числі і інформацією, на підставі правил, які встановлює власник в межах закодавства України.
1.10. Володіння - розпоряджання і користування об'єктом власності в межах дозволеного власником, на підставі закону або угоди.
1.11. Розпоряджання - право власника, яке дозволяє використовувати самому або передати свое право власності в повному об'ємі (продаж, дарування, обмін) або об'єкт власності в користування іншим суб'єктам.
1.12. Інформаційна система - організаційно-упорядкована сукупність людей, інформаційних масивів, технологій і засобів обробки інформації, метою яких є збір, обробка, накопичення, зберігання, актуалізація, пошук та видача інформації.
1.13. Львівська інтегрована система обробки інформації (ЛІСОІ) - організаційно-упорядкована система, яка базується на сучасних технологіях збору, зберігання, обробки, передавання, використання інформаційних ресурсів з метою інформаційного забезпечення процесів управління та прийняття рішень, функціонування та розвитку міського господарства, соціальних сфер, життя та діяльності населення міста.
1.14. Автоматизована інформаційна система - інформаційна система, яка реалізована на базі інформаційних технологій з використанням засобів обчислювальної техніки, інформатики, зв'язку.
1.15. Користувач (абонент, споживач) інформації - суб'єкт, який звертається до інформаційної системи для отримання необхідної інформації.
1.16. Власник інформації (інформаційної системи) - суб'єкт, котрий безпосередньо володіє інформацією (інформаційною системою) згідно з встановленими власником правилами в рамках існуючого законодавства.
1.17. База даних - сукупність впорядкованих, взаємопов'язаних даних на машиночитаємих носіях.
1.18. Банк даних - організаційно- технічна система, яка включає в собе одну або декілька баз даних і управління ними.
1.19. Угода між організаціями - учасниками програми - юридичний документ, котрий визначає їх взаємну юридичну відповідальність за стан інформаційних ресурсів, їх надання користувачам (включаючи учасників програми), а також дотримання встановлених принципів і правил в рамках розробки та реалізації програми.
1.20. Правовий режим інформації - сукупність взаємополагоджених та затверджених правових норм, які визначають права власності на інформацію і категорії інформації за ознакою доступу до неї згідно законодавства України.
1.21. Правовий статус споживача - сукупність взаємополагоджених і затверджених правових норм, які визначають права споживача на використання інформації.
1.22. Ліцензування видів діяльності - процедура офіційного підтвердження права суб'єкта на встановлені види діяльності з умовою гарантії відповідності результатів наданих інформаційних послуг встановленим нормам.
1.23. Сертифікація інформаційних ресурсів - інструмент офіційного підтвердження відповідності інформації, яка надається споживачу, нормативним вимогам по ії структурі та якості.
1.24. Логічна модель даних об'єкта - формальний опис реальних об'єктів інфраструктури міського господарства, суб'єктів правових відносин, а також їх взаємозв'язків.
1.25. Класифікатор - документ, який встановлює систематизований перелік найменувань і кодів об'єктів класифікації та класифікаційних угруповань, розроблений та затверджений у встановленому порядку і є обов'язковим для застусування на різних рівнях управління згідно з категорією класифікатора.
1.26. Довідник - перелік ідентифікованих елементів даних, які мають найменування, із зазначенням того як мають бути показані відповідні значення елементів даних.
1.27. Словник - список всіх допустимих значень елементів даних (груп елементів даних).

2. Призначення та мета ЛІСОІ

2.1. ЛІСОІ формується на базі документованої інформації - документів, масивів документів та банків даних, на основі яких функціонують традиційні і автоматизовані інформаційні системи, які обслуговують потреби міста.
2.2. В умовах інформатизації політика забезпечення інтересів споживачів (користувачів) інформаційних ресурсів віддає пріоритет створенню і ефективному використанню автоматизованих інформаційних систем, підтримці традиційно вже створених інформаційних систем та поступовому переводу їх на нові технології.
2.3. Призначенням інформаційної системи міста є оперативне надання суб'єктам управління, виробництва і організаціям соціальної сфери, громадянам інформації про інфракстуктуру, соціальний розвиток, нормативну основу всіх життєвоважливих процесів в територіальному, галузевому розрізі та в динамиці, яка показує тенденції розвитку цих процесів.
2.4. ЛІСОІ базується на автоматизованій обробці даних, формується поетапно і є відкритою системою.
Склад першого етапу програми, список ії учасників, перелік видів інформації, які входять в інформаційну систему визначається виходячи з першочергових задач, які стоять перед виконавчими органами ради (міською адміністрацією) як суб'єктом керування в умовах демонополізації та роздержавлення економіки міста, формування ринкових відносин.

3. Загальні вимоги до формування інформаційних ресурсів міста

3.1. Забезпечення організаційної впорядкованості інформації, як ресурсу, вимагає дотримання правил, які визначають правовий режим інформації, що входить в інформаційну систему міста.
3.2. Вимоги, яких мають дотримуватись суб'єкти, що беруть участь в створенні і експлуатації інформаційної системи та ії підсистем, стосуються:

* Дотримання стандартів та інших правил в галузі документування інформації в процесі ії створення, первинного оформлення у вигляді документів, фондів, архівів, банків даних та інших масивів, які формуються за визначеними ознаками в галузі технології ведення інформаційних ресурсів;
* Внесення в реквізити масивів документів, інформаційної системи (підсистеми) вказівок на суб'єкта, який здійснює право власності та володіння інформацією, з врахуванням віднесення інформаційних ресурсів до національного здобутку, до власності - державної, муніципальної, колективної, приватної;
* Встановлення категорії інформації за ознакою доступу до неї: відкрита інформація і інформація з обмеженим доступом при дотриманні правил безпеки для інформації, яка віднесена до державної, комерційної таємниць, для службового користування згідно законів України;
* Дотримання правил, які встановлені законодавством України для платного, безприбуткового, пільгового, комерційного розповсюдження та використання інформаційних ресурсів (наприклад, законодавством про зайнятість, про надзвичайні ситуації та інш.);
* Підтримання інформаційних ресурсів міста в актуальному і достовірному стані в ході ведення баз даних і експлуатації інформаційних систем.
Примітка: доступ до інформації (в т.ч. взаємообнін нею, її зберігання), що становить державну таємницю визначається відповідними актами і не є предметом розгляду даного документа.

4. Функціональна структура ЛІСОІ

4.1. Мета системи - повне задоволення інтересів користувачів в достовірній інформації; об'єднанні зусиль всіх учасників програми переважно на основі економічної зацікавленості в кінцевому результаті.
4.2. ЛІСОІ являє собою розподілену систему за териториальними і галузевими ознаками і ії низовою ланкою є самостійні бази даних власників первиної інформації, котрі відповідають за склад, об'єм, достовірність, повноту і актуальність інформації, яка є віднесена до інформаційних ресурсів міста.
4.3. Функціональна структура інформаційної системи міста і ії банків даних визначається напрямком діяльності, правовим статусом і відповідними вимогами користувачів інформаційних ресурсів.
4.4. ЛІСОІ орієнтована на потреби органів влади і управління - міської ради і міської адміністрації, а також підприємств всіх форм власності і населення. Система забезпечує обробку і надання інформації по функціональним напрямкам, які узгоджуються зі структурою інформаційної моделі: фондам території і об'єктам власності; ресурсам, їх джерелам і користувачам; населенню та його потребам; інфраструктурі, екології, суб'єктам ділової активності, діяльності, бюджету і фінансам.
4.5. Вказані в п.4.4. даного Положення функціональні напрямки є обов'язковими, користуються підтримкою в їх розвитку з боку міської адміністрації, так як в основному відображають інтереси суб'єктів влади, управління, виробничого комплексу, соціально-культурної сфери і населення.
Крім того, кожний суб'єкт має право отримати будь-яку іншу інформацію, яка знаходиться в інформаційній системі, на умовах організації-власника відповідного інформаційного ресурсу.
4.6. Інформаційні ресурси формуються згідно єдиних стандартів і угод в межах формуючих функціональних напрямків ЛІСОІ, які зазначені п. 4.4. даного Положення.
Інформаційні ресурси орієнтовані на багатомірне відображення стану об'єктів своїх підсистем з прив'язкою до території міста, ії адміністративно-територіальнх одиниць і структур самоврядування.

5. Напрямки стандартизації даних і організаційно - технологічні принципи ведення ЛІСОІ

5.1. Стандартизація документування в інформаційних системах міського господарства має бути орієнтована не тільки на формалізацію процесів адміністрування в органах керування, а перш за все на структурування, класифікацію, систематизування інформаційного опису об'єктів міського господарства.
5.2. Дані мають бути представлені в форматі обміну, який є зручний для більшості абонентів-користувачів.
5.3. В якості стандарту, який рекомендується для представлення в системі інформації про конкретний об'єкт виступає загальносистемний довідник, структура якого визначається виходячи з логічної моделі даних для опису реального об'єкта в тій організації, яка несе юридичну відповідальність за ведення даних про цей об'єкт, та з вимог більшості користувачів.
За цією організацією закріпляються функції ведення словників і класифікаторів об'єктів, виходячи з потреб основної маси користувачів.

5.4. Узгодженна сукупність логічних моделей даних для всіх об'єктів міського господарства у вигляді загальносистемних довідників і словників складає нормативну базу інформаційних технологій ЛІСОІ. Програмне і технічне забезпечення інформаційної системи на рівні галузевих підсистем організацій-учасників ЛІСОІ має задовільняти цим вимогам стандартизації.
5.5. В склад організаційної структури формування інформаційних ресурсів міста і забезпечення колективного користування ними входять:
* Відділ супроводу ЕОТ, який забезпечує інтеграцію інформаційних ресурсів та їх функціювання в режимі інтегрованого банку даних;
* Інформаційні районні системи (ІРС);
* Інформаційні системи організацій учасників ЛІСОІ, які є власниками баз даних, і які входять в склад банку даних;
* Інформаційні системи будь-яких власників інформації на договірних умовах, які входять в ЛІСОІ ;
5.6. Відповідальність за повноту опису об'єктів міської інфраструктури та зміст загальносистемних довідників і словників, за підготовку і своєчасне затвердження класифікаторів об'єктів міського та муніципального господарства несуть відділ супроводу ЕОТ та департамент організаційного та інформаційного забезпечення як генеральний замовник робіт по інформатизації.

5.7. Відповідальність за інформаційне наповнення і ведення кожного галузевого довідника, словника, класифікатора об'єктів міської інфраструктури несуть організації- учасники ЛІСОІ по приналежності згідно з затвердженим регламентом.

6. Право власності, володіння та розпоряджання інформаційними ресурсами міста

6.1. Інформація яка створюється, купується або отримується за рахунок коштів міста (бюджетних і позабюджетних фондів), включаючи кошти районних адміністрацій, є власністю міста та його адміністративно-територіальних одиниць, за винятком інформації яка у встановленому порядку віднесена до національного багатства.
6.2. Документи і масиви документів, бази даних, які належать іншим власникам, за згодою останніх і на основі угоди про передачу, угоди оренди, зберігання можуть бути включені в структуру інформаційних ресурсів міста.
6.3. Міська рада, реалізуючи права власника на інформацію, встановлює режим найбільш важливих видів інформації, визначає суб'єкти, які здійснюють поновлення власника по володінню і розпорядженню інформаційними ресурсами міста та інформаційними системами (підсистемами), складовими ЛІСОІ і організовує контроль за дотриманням правил, які встановлені даним Положенням та іншими нормативними актами в галузі управління інформаційними ресурсами міста.
Дане Положення закріплює права володіння і розпоряджання інформаційними ресурсами підсистем ЛІСОІ за організаціями, які формують відповідні інформаційні підсистеми ЛІСОІ .
6.4. Повноваження, які закріплюються даним Положенням в області володіння і розпорядження інформаційними ресурсами учасниками ЛІСОІ, є обов'язковими для всіх суб'єктів зносин, котрі пов'язані з формуванням і експлуатацією інформаційних ресурсів цієї системи.
6.5. Повноваження муніципальних організацій - учасників ЛІСОІ мають бути відображені в Статутах цих організацій, затверджених власником.
6.6. Повноваження організацій - учасників ЛІСОІ, які знаходяться в юрисдикції України, закріплюються в порядку згідно законодавства.
6.7. Власники інформаційних систем, підсистем ЛІСОІ і інформаційних ресурсів ведуть облік цих об'єктів власності і мають їх зараховувати до складу майна своєї організації.
7. Порядок володіння інформаційними ресурсами. Права та обов'язки власників інформаційних ресурсів міста

7.1. Володіння інформаційними ресурсами може здійснюватися у формі власності; оперативного управління, без права відчудження та передачі в оренду; оренди, в тому числі оренди з правом викупу.
7.2. Власники інформаційного ресурсу міста (учасники ІМС та його підсистем) реалізують наступні права і несуть відповідні обов'язки:
* Визначають порядок (види, терміни, форми) представлення первинної інформації ії постачальникам з врахуванням діючого законодавтва;
* Забезпечуюють умови для своєчасного і якісного отримання інформації від підприємств, організацій, установ, державних і громадських органів, громадян, створюють програми обробки і актуалізації інформації;
* Встановлюють в межах діючого законодавства порядок (правила) надання інформації споживачам з врахуванням правового режиму інформації і правового статусу користувача.
* Надають інформацію в обов'язковому порядку: державним, міським і районим органам влади на основі бюджетних асигнувань їх діяльності в межах їх повноважень.
* Дотримуються правил по безкоштовному і безприбутковому забезпеченню громадян і організацій інформацією про права громадян і порядок їх здійснення, про надзвичайні ситуації, інформацію, яка пов'язана з працевлаштуванням громадян, ліквідацією наслідків стихійних лих та в інших випадках, які передбачені законодавством України.
7.3. Міська рада з врахуванням прав власника визначає коло інформації, яка надається ІМС різним споживачам на пільгових засадах.
7.4. Власник інформації по узгодженню з міською радою може прийняти на себе затрати по обслуговуванню певної категорії населення та підприємств на пільгових засадах.
7.5. За винятком вказаних випадків власник інформаційної системи (підсистеми) здійснює передачу інформації і надання послуг на комерційнній основі.

8. Обов'язки юридичних і фізичних осіб, які надають інформацію в ЛІСОІ

8.1. Державні та громадські органи, підприємства, організації, установи, які знаходяться на території міста, або які вступають в правові зносини на ній, незалежно від підпорядкованості і форми власності, а так само громадяни, зобов'язані постачати документовану інформацію органам, організаціям, які є відповідальними за формування та використання інформаційного ресурсу міста згідно свого правового статусу і переліком обов'язкової надаваємої інформації, яка є затверджена КМ України.
8.2. Переліки інформації, яка надається громадянам в процесі реалізації їх прав, обов'язків, захисту своїх інтересів, визначаються згідно діючого законодавства тими органами і організаціями, до яких громадяни звертаються з приводу вирішення своїх проблем.
8.3. Порядок обов'язкового надання інформації в органи, які формують інформаційний ресурс, встановлюється органом, який є відповідальним за визначений вид інформації згідно існуючого законодавства і нормативно-правових актів.
8.4. Юридичні і фізичні особи, які згідно свого правового статусу, надають інформацію в ІМС, зобов'язані дотримуватись правил встановлених власником інформаційного ресурсу у відповідних нормативних документах, які регламентують терміни, форми, склад надаваємої інформації, режим ії обновлення, достовірність, повноту і т.д.

8.5. Організації, які володіють інформаційними ресурсами міста, надають інформацію згідно пункту 5 даного Положення.9. Порядок доступу до інформаційних ресурсів міста

9.1. Інформаційні системи міста забезпечують реалізацію прав громадян, юридичних і фізичних осіб на інформацію при дотриманні правил доступу до відкритої інформації, інформації конфіденційної (комерційної, службової, професійної, виробничої, особистої).
9.2. Правовий режим інформації в ЛІСОІ визначається власниками інформації згідно діючого законодавства.
Порушення права доступу, користування та захисту інформації спричиняють до відповідальності порушників згідно законодавства України.
9.3. Умови доступу і надання інформації розробляються органами управління ЛІСОІ і затверджуються міським головою. Віднесення інформації до розряду (переліку) конфіденційної, присвоєння їй відповідного грифу "для службового користування" проводиться на підставі розпорядження міського голови.
9.4. З метою дотримання встановленого порядку користування та забезпечення прав власників інформаційних ресурсів міста укладається Угода учасників ЛІСОІ, яка регламентує їх взаємовідносини і відносини з користувачами.
9.5. З метою забезпечення відповідальності за стан інформаційних ресурсів міста звернення в систему ЛІСОІ пріорітетно мають йти через Відділ супроводу ЕОТ. Дозволяється і самостійна діяльність кожного з учасників ІМС, але має бути встановлений порядок реєстрації роботи з користувачем.

10. Групи користувачів інформаційними ресурсами міста в рамках ІМС

10.1. Дане Полження передбачає номенклатуру груп користувачів ІМС, які розрізняються за правовим статусом користувача інформацією, в залежності від сфери їх діяльності, об'єму повноважень та інших елементів правового статусу.
10.2. Положення забезпечує рівність прав всіх суб'єктів однієї групи користувачів на доступ до інформації, яка необхідна для здійснення їх діяльності і встановлює правила отримання інформації з врахуванням умов їх взаємодії з ІМС за винятком випадків користування інформацією з обмеженим доступом, які передбачені законодавством України.
10.3. До складу суб'єктів - користувачів входять наступні групи:
1) органи міської ради, виконавчого комітету;
2) місцеві (міські) служби державних органів;
3) правоохоронні органи;
4) органи управління районів;
5) органи місцевого самоврядування, громадського самоуправління;
6) організації - власники підсистем ІМС;
7) підприємства, які подають інформацію в ІМС;
8) муніципальні підприємства, котрі користуються послугами системи;
9) користувачі - органи, підприємства державної юрисдикції;
10) громадські організації і фонди;
11) громадяни країни;
12) інші юридичні і фізичні особи.
Принцип відкритості ЛІСОІ передбачає можливість переходу користувача з однієї категорії в іншу.

11. Юридичні форми відносин власників і користувачів інформації

11.1. Юридичні форми відносин користувача і власника інформації в ЛІСОІ передбачають використання будь-яких із наступних форм:
1) обов'язкове подання інформації (наприклад, в процесі реєстрації нового підприємства, актів громадського стану та інше);
2) регулярне подання інформації і користування нею на підставі договорів та угод учасників ІМС;
3) Надання інформації абоненту по разовому запиту на підставі угоди.
11.2. Об'єктами передачі в процесі інформаційного обслуговування і послуг можуть бути: документи, їх копії; дані, які передаються безпосередньо по каналах зв'язку; машинограми, копії документів на магнітних носіях; інші матеріальні форми вираження і носії інформації, прийом-передача яких вимагає відповідного оформлення.

12. Порядок розпоряджання інформаційними ресурсами міста

12.1. Інформація - це специфічний ресурс. Визначені види і форми інформації, а також права, які виникають у зв'язку з її використанням, на ринку інформації є товаром.
12.2. В залежності від груп суб'єктів-користувачів і категорій інформації за ознакою доступу в ЛІСОІ здійснюється безкоштовне, пільгове, безприбуткове або комерційне надання інформації.
12.3. Безкоштовне надання інформації здійснюється відповідно до діючого законодавства України, ухвал Львівської міської ради, рішень її виконавчого комітету.
12.4. Пільгове надання інформації ІМС дозволяється користувачам, які віднесені до груп 1), 2), 3), 4) і 5) п. 10. 3. , при узгодженні з міською радою, міським головою.
Пільгове обслуговування (зі зменшеною ставкою оплати за послуги) може встановлюватися у встановленому порядку для незахищених категорій населення, окремих категорій підприємців, підприємств.
12.5. На безприбутковій основі всім групам користувачів надаються наступні види інформації:
* Стандарти інформаційних систем про логічні моделі об'єктів міського господарства, про формати представлення даних, протоколи обміну, методик управління;
* Нормативно-правові документи, які регламентують відносини і діяльність суб'єктів в рамках ІМС, в тому числі про міри муніципальної підтримкм тих, хто дотримується стандартів і про санкції за їх порушення.
* Інформація про права, свободу громадян, порядок їх реалізації, про надзвичайні ситуації та інша соціально вагома інформація;
* Інформація про громадян та юридичних осіб, яка надається цим особам;
* Інформація, яка надається з метою благочинності.
12.6. На комерційній основі надається інформація у всіх інших випадках.
12.7. Порядок оплати і відшкодування коштів за надання інформаційних послуг розробляються органами управління ЛІСОІ з врахуванням вимог власників інформаційних ресурсів і затверджується у встановленому порядку.

12.8. Взаємообмін інформацією між структурними підрозділами міської ради здійснюється безкоштовно.

13. Порядок використання інформаційних ресурсів міста. Відповідальність суб'єктів в галузі роботи з інформацією.

13.1. Установлення відповідальності в області роботи з інформацією створює умови для попередження і присікання правопорушень в галузі інформаційної безпеки, прав громадян і юридичних осіб на інформацію, в області виконання зобов'язань згідно угод і договорів, в області виконання законів України, Указів Президента України, Постанов КМ України, органів міської влади.
13.2. Розподіл відповідальності суб'єктів в системі ІМС базується на організаційному принципі побудови системи і відносин ії учасників, які скріплені Угодою між організаціями учасниками ІМС.
13.3. За правопорушення при роботі з інформацією юридичні особи несуть відповідальність згідно з нормами цивільного і адміністративного законодавства.
Громадяни, посадові особи від організацій, персонал інформаційних систем несуть відповідальність згідно з нормами адміністративного, криминального, цивільного і трудового законодавства при здійсненні правопорушень, які пов'язані з розповсюдженням, відпливом, розкраданням, втратою, викривленням, підробкою, несанкціонованими діями по знищенню, модифікації, копіюванню, блокуванню інформації та інших форм незаконного втручання в інформаційні системи і порушення встановлених форм захисту інформації.
13.4. Юридичний захист прав і інтересів громадян, організацій, держави в процесі функціонування ІМС здійснюється судом, арбітражним судом.
13.5. Для розгляду конфліктних ситуацій і захисту прав і інтересів суб'єктів, які беруть участь в формуванні, збереженні, володінні, розпорядженні, користуванні інформаційними ресурсами міста, котрі не віднесені до відання суду і арбітражу, можуть створюватися тимчасові і постійні комісії, третейські суди, котрі діють у встановленому порядку.

14. Управління в ЛІСОІ

14.1. Вищим органом управління ЛІСОІ є міська Координаційна Рада по створенню, експлуатації і розвитку інформаційно-аналітичної системи. Очолює Координаційну Раду-керівник проекту ЛІСОІ. До її складу входять представники усіх основних підрозділів виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та за згодою -депутати міської ради. Положення про Координаційну Раду та персональний її склад затверджує розпорядженням міський голова
14.2. Під керівництвом Координаційної Ради визначаються політика і перспективи розвитку ЛІСОІ з метою інформаційного забезпечення:
- управління міським господарством, розвитку культури, соціальної сфери міста;
здійснюється вироблення стратегії, підготовка проектів програм інформатизації;
- ведеться координація і інтеграція діючих інформаційних систем в рамках ІМС.
14.3. Облік, реєстрацію, сертифікацію, ліцензування інформаційних ресурсів міста і види інформаційних послуг організовує Відділ супроводу ЕОТ, на який покладені функції генерального виконавця робіт ЛІСОІ.
14.4. Сертифікація і ліцензування систем захисту інформації здійснюється Державною технічною комісією при Президенті України або іншими уповноваженими службами за розпорядженням міського голови.
14.5. Організаційно - технологічна структура ЛІСОІ передбачає самостійність організацій - власників інформації в області формування і ведення своїх баз даних і надавання певних інформаційних ресурсів в ІМС згідно з Угодою між організаціями учасниками ЛІСОІ та вимогами Відділу супроводу ЛІСОІ як адміністратора системи.

Стаття 15. Принципи фінансування ЛІСОІ

15.1. Фінансування витрат на створення, впровадження, експлуатацію ЛІСОІ передбачає використання бюджетних і позабюджетних коштів міста, районів, а також власних коштів власників інформаційних підсистем та ресурсів, котрі входять в ЛІСОІ.
Можливі субвенції з державного бюджету, а також залучення інших позабюджетних джерел, коштів інвесторів, кредиторів і т. п.
У випадку включення певних робіт, що виконуються в рамках ЛІСОІ до переліку робіт, що виконуються за кошти Національної прогами інформатизації - ці роботи виконуються у порядку визначеному Законом України "Про Національну програму інформатизації" від 04.02.1998 р. №74/98 ВР та іншими нормативними актами.
15.2. Витрати на формування і забезпечення діяльності та розвиток ЛІСОІ включають витрати на утримування інформаційних служб організацій - учасників ЛІСОІ, Відділу супроводу ЕОТ в процесі адміністрування системи в цілому і забезпечення функціонування середовища передачі даних, розробку, впровадження сучасних інформаційних технологій, відшкодування витрат на безкоштовне, пільгове і безприбуткове надавання інформації та інші види витрат, які пов'язані з функціонуванням та розвитком ЛІСОІ.
15.3. Прибуток, який отриманий учасником ЛІСОІ в результаті комерційної діяльності і реалізації інформаційної продукції та послуг, розподіляється у порядку визначеному виконавчим комітетом згідно затверджених нормативів (можливо, тільки на один з визначених пунктів) наступним чином:
1) залишається в його власному розпорядженні на розвиток його інформаційної системи;
2) спрямовується на розвиток ЛІСОІ (в загальноміський фонд);
3) прераховується на соціальний розвиток міста.
15.4. Розподіл фінансування ЛІСОІ, згідно п. 15.2 та норми відрахування прибутку за напрямками, які перераховані в п. 15.3. встановлює міська Координаційна Рада (за рекомендацією генерального замовника ЛІСОІ), узгоджуючи з організаціями - учасниками ЛІСОІ, з врахуванням їх специфіки, їх інформації, правового статусу, складу користувачів і затверджується виконавчим комітетом міської ради.

Керуючий справами виконкому І. ПарасюкДодаток №2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
Львівської міської ради
від 01.10.1999 р. №521
Основні напрямки розвитку програми "ЛІСОІ"

Даний документ створений на підставі та у правовому полі Національної програми інформатизації з метою забезпечення:
- можливості стратегічного планування в інших галузях міського господарства, що пов'язані з даною програмою;
- задоволення інформаційних потреб органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб;
- розробки цілісної, взаємопов'язаної системи інформаційних та інструментальних (технологічних) засобів для вирішення завдань інформаційно-аналітичного забезпечення управління містом, створення оптимальних умов функціонування та розвитку міського господарства;
- оптимізації використання бюджетних коштів;
- розвитку туристичної інфраструктури міста.
Мета : подати на рівні базової концепції (інформації базового рівня) перспективу розвитку проекту "ЛІСОІ".
Розвиток інформаційної інфраструктури міста повинні забезпечити такі дії та засоби:
* високошвидкісні телекомунікційні мережі та системи;
* планування та розвиток телекомунікаційних мереж для передачі даних у т. ч. кабельного і ефірного телебачення та радіомовлення;
* загальноміська система інформаційних та обчислювальних ресурсів
* інтегрована розподілена інформаційна система (ІРІС) органів міського управління та місцевого самоврядування, підприємств та установ на базі геоінформаційних технологій, що дозволяє об'єднати ряд параметрів та баз даних, створених різними власниками інформації.

Загальні системи:
Система прогнозування розвитку міста та забезпечення потреб населення в комунальних ресурсах (житло, енергопостачання, водопостачання та ін.)

Інтегрована система автоматизації муніципальних комунальних служб, що включає в себе такі блоки:
* прийом та нарахування комунальних платежів з врахуванням пільг, об'єнана з георієнтованим базами даних "Нерухомість" та "Населення" (інформація з обмеженим доступом);
* автоматизація інформаційного обміну аварійних служб міського комунального господарства;
* інженерні мережі (міські кабельні телефонні, теплові мережі, газопостачання, водопостачання, тощо);
* прогнозування і планування розвитку та розширення інженерних мереж.

Галузеві системи:
1. Інформаційна система "Культурно-історичні пам'ятки м.Львова":
* інформаційне забезпечення заходів щодо культурно-історичної архітектурної паркової та культурно-побутової спадщини у м.Львові;
* формування та розповсюдження електронного атласа-каталога культурно-історичних пам'яток м.Львова (проект UNESKO).

2. Інтегрована інформаційна система "Комунальний транспорт та міські транспортні комунікації ":
* парк машин, інвентаризація, технічний стан, номенклатура;
* облік підприємств громадського транспорту, аналіз їх потужностей, планування та прогнозування робіт по ремонту та оновленню транспортних засобів;
* інформаційні послуги щодо тарифів на транспортні послуги та послуги зв'язку;
* облік станцій технічного обслуговування, номенклатура послуг;
* маршрути та графіки руху (перший етап), облік та аналіз пасажиропотоків міського транспорту, оптимізація маршрутів і графіків руху (другий етап);
* модель розвитку муніципального транспорту та транспортної інфраструктури з урахуванням плану-прогнозу розвитку міста.
3. Інтегрована інформаційно-статистична система "Охорона здоров'я":
* облік установ охорони здоров'я , відслідковування основних параметрів їх діяльності;
* прогнозування розвитку установ охрони здоров'я;
* фінансування бюджетних медичних установ;
* аналіз попиту та цін на платні медичні послуги;
* виробництво та експорт/імпорт медикаментів та медустаткування;
* протиепідемічні заходи та вакцинація;
* профілактика СНІД;
* боротьба з наркоманією, алкоголізмом, таксикоманією, палінням;
* психоневрологічна допомога;
* спеціальни види обліку МОЗ (психічні та венеричні захворювання, наркомани, хворі на СНІД та ВІЛ-інфіковані, хворі на туберкульоз тощо);
* швидка медична допомога;
* електронна медична карта хворого (з обмеженим доступом до інформаці).
6. Інтегрована інформаційна система "Соціальна сфера міста", система соціального захисту населення :
* облік установ соціального захисту населення та аналіз їх діяльності;
* облік громадян на одержання соціальної житлової площі;
* облік пільгових категорій громадян, які потребують соціального захисту;
* обробка дакументів з надання пільг, субсидій пенсій;
* облік квот робочих місць для підприємств з працевлаштування окремих пільгових категорій громадян, рух ваконсій на ринку праці;
* облік інвалідів, ветеранів війни, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, ветеранів військової служби та праці, багатодітних сімей, одиноких громадян похилого віку для виконання заходів щодо поліпшення умов їхнього життя;
* розвиток торгівельної мережі та дислокація об'єктів торгівлі;
* санітарно-гігєнічний стан міста;
* перспективні плани, проекти розвитку соціальної сфери міста
* фінансування соціальної сфери (доступ за паролем).

7. Інтегрована інформаційна система "Екологія міста". Інтерактивна карта забрудненнь.
8. Інтегрована інформаційна система "Розвиток бізнесу та підприємницької діяльності":
* реєстрація підприємств та установ;
* дистанційне надання консультаційних послуг
* Право, законодавча база

* Фінансування, кредитування, інвестиційні проекти.
9. Інтегрована інформаційна система "Кадастри міста":
* створення та супровід земельного кадастру міста;
* створення та супровід містобудувного кадастру;
* створення та супровід єдиниго міського кадастру інженерних комунікацій;
* комплекс інформаційних систем про нерухоме майно (будинки та споруди);
* комплекс інформаційних систем у проектно-будівельному комплесі;
10. Інтегрована інформаційна система "ЦМДС":
* Забезпечення об'єднання всіх диспетчерських служб міста засобами телекомунікацій з Центральною диспетчерською службою
* Забезпечення доступу через "Internet" громадян міста до бази даних аварійних ситуацій в місті
* Об'єднання диспетчерської служби зі службами з надзвичайних ситуацій
11. Інтегрована інформаційна система "Наука та освіта":
* облік установ науки, аналіз їх діяльності в частині, що стосується муніципального господарства;
* облік наукового потенціалу;
* прогнозування розвитку установ науки;
* облік установ освіти, аналіз та контроль за їх діяльністю;
* прогнозування розвитку установ освіти.
12. Інтегрована інформаційна система "Культура та мистецтво":
* облік і прогнозування розвитку установ культури і мистецтва, молодіжного дозвілля, аналізу та контролю за їх діяльністю
* облік та аналіз діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, молодіжних і дитячих організацій
* облік об'єктів національної культури та історичної спадщини
* організація широкого доступу до матеріалів культурної спадщини через мережу "Internet"
13. Інтегрована інформаційна система "Фізична культура, спорт, туризм":
* облік установ, споруд та заходів фізичної культури, спорту та туризму, аналіз та контроль за їх діяльністю;
* прогнозування розвитку галузі фізичної культури, спорту та туризму;
* організація широкого доступу до огляду ресурсів міста як частини світової спадщини "UNESKO" через "Internet" з метою популяризації міста та залучення потоку туристів.
14. Інтегрована інформаційна система "Міська скарбниця" (Фінансово-кредитна сфера):
* здійснення комплексу технічних, програмно-технологічних та організаційних робіт, направлених на розгортання системи безготівкових розрахунків у т.ч через муніципальний банк
* здійснення комплексу програмно-технологічних робіт стосовно оперативного інформаційно-аналітичного забезпечення контролю за правильністю обчислення, своєчасністю нарахування наступних місцевих податків:
* готельний збір;
* збір за паркування автотранпорту;
* ринковий збір;
* збір за участь у бігах на іпподромі;
* збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі;
* податок з реклами;
* збір за право використання місцевої символіки;
* збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей;
* комунальний податок;
* збір за видачу ордера на квартиру;
* курортний збір;
* збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі;
* виконання програмно-технологічних робіт щодо інформаційно-аналітичного забезпечення процесу своєчасного й повного обліку платників податків та інших основних платежів у бюджет;
* здійснення комплексу технічних, програмно-технологічних заходів для вирішення питань комп'ютерного інформаційно-аналітичного забезпечення процесів контролю за своєчасним наданням платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових розрахунків, звітів, декларацій про доходи та інших документів, пов'язаних з нарахуванням платежів до бюджету;
* фінансовий стан комунальних підприємств м. Львова
* відрахування, що здійснюються підприємствами до міського бюджету та різних міських фондів (обмежений доступ);
* позабюджетні кошти (обмежений доступ);
* загальноміські, районні та інші фонди, які утворюються у м. Львові його фізичними та юридичними особами (обмежений доступ);
* елементи фінансового ринку, ринку цінних паперів;
* фінансово-кредитні структури м.Львова
15. Інтегрована інформаційна система"Довідка міста".
Повинна забезпечити віддалений доступ громадян до таких блоків інформації:
* переліку подій та заходів, що плануються в місті;
* новин міської ради;
* новин міста, доступ до міської газети;
* рішень, розпоряджень, ухвал міської ради та її виконавчих органів;
* переліку номенклатури документів міського державного архіву;
* карти-схеми міста з розташуванням будівель (по паролю);
* каталогів та інших ресурсів бібліотек міста;
* міських інформаційно-пошукових систем;
* прогнозу погоди;
* телефонного довідника;
* про аварійні або надзвичайні ситуації в місті, хід робіт щодо ліквідації їх наслідків.
Керуючий справами виконкому І. ПарасюкДодаток №3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
Львівської міської ради
від 01.10.1999 р. №521
Першочергові заходи
щодо впровадження проекту "ЛІСОІ"
на 1999-2000рр.

I) Подати пропозиції щодо проекту бюджету на 2000 рік, передбачивши кошти на:
* Обслуговування існуючого парку електронно-обчислювальної техніки структурних підрозділів міської ради;
* Супровід наявного програмного забезпечення;
* Розробку та придбання нових програмних продуктів, необхідних для забезпечення наповнення баз даних;
* Створення локальних комп'ютерних мереж у підрозділах міської ради, що знаходяться за межами будівлі Ратуші;
* Оплату каналу Internet та робіт, пов'язаних з підтримкою WWW- сторінки Львівської міської ради;
* Збільшення ємності АТС на 50 номерів;
* Проведення заходів, щодо забезпечення надійного зберігання інформації, захисту її від несанкціонованого проникнення;
* Під'єднання інформаційних мереж віддалених підрозділів до мережі міської ради із забезпеченням наступної черговості:
1. Відділ реєстрації громадських формувань та об'єднань (вул. Валова,2);
2. Управління комунального майна, управління приватизації (пл. Галицька,15);
3. Галицька районна адміністрація (вул. Ф. Ліста,1);
4. Управління охорони історичного середовища (вул. Валова, 20);
* Розробка проектної документації на прокладення інформаційних магістралей до:
Личаківської районної адміністрації (вул. Левицького, 67);
Франківської районної адміністрації (вул. Генерала Чупринки, 85)
Шевченківської районної адміністрації (вул. Липинського, 11)
Залізничної районної адміністрації (вул. Виговського, 34)
* Прокладення інформаційних магістралей до райадміністрацій.
Термін виконання: до 10.10.1999р.
Відповідальний: завідуючий відділом ЕОТ
II) Департаменту економічної політики та ресурсів розглянути можливість фінансування робіт щодо підключення підрозділів департаменту та Галицької райадміністрації за рахунок коштів "Фонду розвитку міста Львова"
Термін виконання: до 01.12.1999р.
Відповідальний: директор департаменту
III) Матеріали, подані відділом супроводу ЕОТ (за вийнятком передбачених в п.(II)) включити в проект бюджету на 2000 рік.
Термін виконання: 20.10.99
Відповідальна: начальник фінуправлінняКеруючий справами виконкому І. Парасюк