УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА


Розпорядження274


від 06/22/2011

Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації

Скасовано
підпункт 6.3 пункту 6 та підпункт 9.3 пункту 9 - згідно з розпорядженням 595-2011
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 09.11.2011 ]......Розпорядження'

З метою забезпечення виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації“:

1. Визначити управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови спеціальним структурним підрозділом, який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації.
2. Департаменту “Адміністрація міського голови спільно з ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“:
2.1. Створити Єдину базу обліку публічної інформації (ЄБОПІ) – систематизований перелік публічної інформації, яка є у володінні виконавчих органів міської ради та розміщується на офіційному веб-сайті Львівської міської ради з метою доступу до публічної інформації та її збереження.
2.2. Визначити:
2.2.1. Адміністратором ЄБОПІ департамент “Адміністрація міського голови, який здійснює заходи зі створення і супроводження ЄБОПІ та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у ній.
2.2.2. Держателем ЄБОПІуправління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“.
2.3. Невідкладно забезпечити відповідно до затвердженого технічного завдання створення та технічне і технологічне супроводження ЄБОПІ, збереження та захист даних, що містяться у ній, передбачивши, зокрема:
2.3.1. Підєднання розпорядників інформації до ЄБОПІ згідно з письмовими пропозиціями виконавчих органів міської ради.
2.3.2. Створення та підтримку в актуальному стані розділу “Запити на інформацію“ офіційного веб-сайта Львівської міської ради відповідно до ст. 15 Закону України Про доступ до публічної інформації“.
Термін: до 10.07.2011
Відповідальний: директор
департаменту “Адміністрація
міського голови“.
3. Управлінню інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“ невідкладно вжити організаційних заходів щодо забезпечення у встановленому порядку доступу до публічної інформації.
Відповідальний: начальник
управління інформаційної політики
та зовнішніх відносин департаменту
“Адміністрація міського голови“.
4. Юридичному управлінню провести відповідне навчання відповідальних за надання публічної інформації.
Термін: до 15.07.2011
Відповідальний: начальник
юридичного управління.
5. Виконавчим органам міської ради:
5.1. Визначити спеціальні місця для роботи запитувачів з документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, забезпечити обладнання таких місць відповідною оргтехнікою.
5.2. Створити умови для подання письмових запитів на інформацію громадянами з обмеженими фізичними можливостями.
5.3. Забезпечити оперативне оприлюднення та постійне оновлення на веб-сайті Львівської міської ради інформації щодо реалізації положень статті 15 Закону України Про доступ до публічної інформації, зокрема:
5.3.1. Основних функцій структурних підрозділів.
5.3.2. Вакансій, порядку та умов проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.
5.3.3. Переліку та умов надання послуг, форм і зразків документів, необхідних для надання послуг, правил їх оформлення.
5.3.4. Системи обліку, видів інформації, якою володіє виконавчий орган.
5.4. Внести зміни до положень про виконавчі органи та посадові інструкції.
5.5. Подати пропозиції щодо внесення змін до нормативних актів з питань документообігу, у тому числі стосовно документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, а також функціонування електронних баз даних.
5.6. Призначити відповідальних осіб за надання публічної інформації.
5.7. Подати перелік видів публічної інформації, якою володіє виконавчий орган, в управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту Адміністрація міського голови“.
5.8. Забезпечити виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації з дотриманням умов нормативно-правових актів України (Закони України “Про інформацію, “Про оплату праці тощо).
Термін: до 10.07.2011
Відповідальні: керівники
виконавчих органів міської ради.
6. Адміністративно-господарському управлінню:
6.1. Забезпечити прийом, реєстрацію та облік запитів на інформацію.
6.2. Розробити та затвердити форми запитів на інформацію, порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).
6.3. На основі пропозицій виконавчих органів міської ради подати виконавчому комітету на затвердження вичерпний перелік документів, які не є публічною інформацією.
Термін: до 15.07.2011
Відповідальний: начальник
адміністративно-господарського
управління.
7. Організаційному управлінню забезпечити систематичне інформування керуючого справами виконкому про кількість і характер запитів на інформацію та вчасне надання інформації на запити (контроль).
Термін: постійно
Відповідальний: начальник
організаційного управління.
8. Встановити, що публічною інформацією з обмеженим доступом у Львівській міській раді та її виконавчих органах є:
8.1. Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім субєктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов; інформація, доступ до якої обмежено нормативно-правовими актами України (Закони України “Про інформацію“, “Про звернення громадян“, “Про оплату праці тощо).
8.2. Таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України Про доступ до публічної інформації, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.
8.3. Службова інформація – інформація, що міститься у документах, яким присвоєно гриф для службового користування“.
9. Департаменту “Адміністрація міського голови подати виконавчому комітету на затвердження:
9.1. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якою володіє Львівська міська рада та її виконавчі органи.
9.2. Інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.
9.3. Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації.
Термін: до 15.07.2011
Відповідальний: директор
департаменту “Адміністрація
міського голови“.
10. Встановити, що:
10.1. Відповідь на запит на інформацію скеровується відповідно до ухвали міської ради від 08.07.2010 № 3704 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради і надається тим структурним підрозділом, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.
10.2. У разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу, який не володіє запитуваною інформацією, відповідальна особа за надання публічної інформації даного підрозділу невідкладно скеровує запит у підрозділ, який володіє запитуваною інформацією, та інформує про це запитувача інформації.
10.3. У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію, та заяви, клопотання, пропозиції тощо оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом України “Про доступ до публічної інформації, а його копія у частині інших питань розглядається Законом України Про звернення громадян“.
10.4. У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України Про звернення громадян“.
10.5. Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, у якій оформлено запит, якщо запитувачем не обумовлено інше.
11. Департаменту економічної політики на період до встановлення Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання або друк копій документів за запитами на інформацію затвердити розмір фактичних витрат на ці цілі та порядок проведення розрахунків з запитувачами.
Термін: до 01.07.2011
Відповідальний: директор
департаменту економічної політики.
12. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського голови.
А. Садовий