УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення754


від 08/12/2011

Про затвердження Положення про Франківську районну адміністрацію Львівської міської ради та її структури

Втратив чинність
згідно з рішенням виконкому від 28.09.2011 № 866
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 28.09.2011 ]......Рішення'

На виконання ухвали міської ради від 14.07.2011 № 725 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 08.07.2010 № 3704“, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвал міської ради від 06.07.2006 № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“ і від 08.107.2010 № 3704 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“:


1. Затвердити:
1.1. Положення про Франківську районну адміністрацію Львівської міської ради (додаток 1).
1.2. Структуру Франківської районної адміністрації Львівської міської ради (додаток 2).
2. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету:
2.1. Від 27.02.2009 № 120 “Про затвердження Положення про Франківську районну адміністрацію Львівської міської ради та її структури“.
2.2. Від 31.07.2009 № 573 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.02.2009 № 120“.
2.3. Від 11.09.2009 № 723 “Про внесення змін та доповнень до рішень виконавчого комітету“.
2.4. Від 23.10.2009 № 881 “Про внесення змін та доповнень до деяких рішень виконавчого комітету“.
2.5. Від 18.03.2011 № 347 Про внесення змін до рішень виконавчого комітету“.
3. Це рішення вступає у дію з 01.11.2011.
4. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.
           Відповідальний: директор департаменту
           “Адміністрація міського голови“.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому.
Львівський міський голова А. Садовий                   Додаток 1

Затверджено
рішенням виконкому
від 12.08.2011 № 754

ПОЛОЖЕННЯ
про Франківську районну адміністрацію Львівської міської ради


1. Загальні положення

1.1. Франківська районна адміністрація Львівської міської ради (надалі – районна адміністрація) є виконавчим органом Львівської міської ради і діє відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006 № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“ згідно з чинним законодавством.
1.2. Районна адміністрація є підзвітною і підконтрольною міській раді, підпорядкована міському голові, першому заступнику міського голови. Районна адміністрація є відповідальною за виконання частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на неї у встановленому порядку.
1.3. Районна адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.
1.4. Районна адміністрація є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп і бланк встановленого зразка. На будинку районної адміністрації піднімається Державний Прапор України.
Юридична адреса районної адміністрації:
вул. Генерала Т. Чупринки, 85, м. Львів, 79044.
2. Основні завдання

Основними завданнями районної адміністрації є:
2.1. Дотримання Конституції і законів України, виконання актів Президента України і Кабінету Міністрів України, ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інших нормативних документів.
2.2. Реалізація прав і свобод громадян.
2.3. Виконання на території району програм соціально-економічного та культурного розвитку, охорони історичного середовища і довкілля.
2.4. Підготовка пропозицій щодо видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком району.
2.5. Контроль за діяльністю підпорядкованих підприємств, установ та організацій, розгляд проектів планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль виконання планів, ефективності роботи, рівня та якості наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку, заслуховування звітів керівників.
2.6. Виконання функцій органу опіки та піклування на території району.
2.7. Взаємодія з органами державної влади, місцевого самоврядування і самоорганізації населення.
2.8. Реалізація інших повноважень, наданих державою, відповідно до чинного законодавства, а також делегованих міською радою, її виконавчим комітетом та міським головою.
3. Структура, організація роботи та управління

3.1. Найвищою посадовою особою районної адміністрації є голова районної адміністрації, який здійснює управління районною адміністрацією, виступає від її імені та несе персональну відповідальність за виконання завдань районної адміністрації. Голова районної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до розпорядження міського голови у порядку, визначеному законодавством.
3.2. Голова районної адміністрації має двох заступників: заступника голови з питань житлово-комунального господарства, заступника голови з соціально-економічних та гуманітарних питань. Заступників голови районної адміністрації призначає і звільняє міський голова за поданням голови районної адміністрації.
3.3. Голова районної адміністрації у порядку, визначеному законодавством:
3.3.1. Для заступників голови районної адміністрації – вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.
3.3.2. Для інших працівників – призначає та звільняє з посад, присвоює їм ранги, встановлює посадові оклади, надбавки і доплати до посадових окладів, надає відпустки і матеріальну допомогу на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань, вирішує питання преміювання та службових відряджень.
3.4. До складу районної адміністрації входять такі структурні підрозділи:
- відділ бухгалтерського обліку та звітності;
- відділ ведення Державного реєстру виборців, який має власну печатку, бланк відділу та бланк наказу начальника відділу;
- відділ житлового господарства;
- відділ комунального господарства;
- відділ соціально-економічного розвитку;
- відділ у справах дітей, до складу якого входить сектор з питань опіки та піклування;
- загально-організаційний відділ;
- юридичний відділ.
3.5. Голова районної адміністрації у межах своїх повноважень і на виконання завдань районної адміністрації видає розпорядження, які є обов’язковими для виконання всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами на території району, видає усні та письмові доручення.
3.6. Голова районної адміністрації здійснює свої повноваження відповідно до цього Положення, а також виконує завдання, визначені ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.
3.7. Начальники відділів несуть персональну відповідальність перед міським головою, першим заступником міського голови та головою районної адміністрації за виконання покладених на ці підрозділи завдань згідно з розподілом обов’язків, визначених Положеннями про підрозділи і посадовими інструкціями, а також несуть відповідальність за стан справ у дорученій сфері.
4. Повноваження районної адміністрації

4.1. Повноваження у сфері економічного, культурного та соціального розвитку:
4.1.1. Розробка і подання відповідним виконавчим органам пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та інших питань побутового обслуговування населення.
4.1.2. Управління майном на території району, що належить до власності територіальної громади міста, у встановлених радою та виконавчим комітетом межах.
4.1.3. Підготовка та подання департаменту фінансової політики проекту кошторису районної адміністрації та пропозицій щодо видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком району.
4.1.4. Облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на території району.
4.1.5. Оформлення додаткових списків громадян, які мають право на отримання приватизаційних документів.
4.1.6. Вжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення у встановленому порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.
4.1.7. Підготовка висновків щодо створення та розміщення ринків, торговельних майданчиків, сприяння розвитку підприємств торгівлі і послуг різних форм власності.
4.1.8. Підготовка висновків щодо розташування об’єктів вуличної торгівлі, встановлення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.
4.1.9. Розгляд та вжиття заходів у встановленому виконавчим комітетом порядку щодо фактів порушення розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.
4.1.10. Підготовка розпоряджень щодо видалення аварійних, сухостійких та фаунтних дерев; у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадян або юридичних осіб.
4.1.11. Вирішення питань опіки і піклування.
4.1.12. Сприяння організації оплачуваних громадських робіт учнівської і студентської молоді у вільний від занять час та для осіб, зареєстрованих як безробітні, при умові достатнього забезпечення коштами відповідних галузей комунального та житлового господарства.
4.1.13. Координація роботи для ліквідації стихійної торгівлі на території району.
4.1.14. Контроль за забезпеченням своєчасної сплати податків, внесення інших обов'язкових платежів, ліквідацією заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації заробітної плати.
4.2. Повноваження у сфері житлово-комунального господарства:
4.2.1. Забезпечення благоустрою району та залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення.
4.2.2. Здійснення контролю за станом благоустрою житлового фонду, а також прилеглих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян.
4.2.3. Здійснення нагляду за станом благоустрою відомчого і приватного житлового фонду, житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників житла.
4.2.4. Управління підпорядкованими комунальними підприємствами житлового господарства району, забезпечення ними утримання та належної експлуатації житлового фонду ради.
4.2.5. Присвоєння нумерації будинкам та спорудам.
4.2.6. Контроль за діяльністю спеціалізованих організацій, що здійснюють експлуатацію інженерних мереж, надання дозволів на проведення розриття при проведенні ремонтних робіт.
4.2.7. Утворення районної міжвідомчої та інших районних комісій і організація їх роботи.
4.2.8. Прийняття рішень про невідповідність будинків і квартир (приміщень) фізичних та юридичних осіб санітарно-технічним вимогам.
4.2.9. Затвердження висновків про розподіл ідеальних та реальних долей жилих приміщень і господарських споруд будинків та будинковолодінь.
4.2.10. Сприяння створенню об’єднань співвласників житла.
4.2.11. Зміна договору найму житлових приміщень, приєднання звільнених житлових приміщень, укладення договорів найму з фактично зареєстрованими громадянами.
4.2.12. Погодження та прийняття у встановленому порядку кандидатур для призначення на посади керівників житлово-комунальних підприємств, організацій району.
4.2.13. Підготовка у межах компетенції пропозицій щодо використання нежитлових приміщень.
4.2.14. Формування титульних списків об’єктів капітального ремонту житлового фонду для департаменту житлового господарства та інфраструктури і здійснення контролю та нагляду за його проведенням.
4.2.15. Підготовка документів і внесення пропозицій міській раді та її виконавчому комітету щодо передачі відомчого житлового фонду у власність територіальної громади м.Львова та прийняття його у встановленому порядку.
4.2.16. Контроль за виконанням своїх функцій виконавцями послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення.
4.3. Повноваження у сфері будівництва:
4.3.1. Проведення за рахунок бюджетних коштів реконструкції, капітальних ремонтів і ремонтів об’єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення.
4.3.2. Надання дозволів на перепланування житлових будинків (квартир), влаштування елементів благоустрою прибудинкових територій, впорядкування розміщення технічних елементів на фасадах будинків, зміну елементів фасадів будинків, приєднання (об’єднання) окремих кімнат, приєднання нежитлових та допоміжних приміщень до квартир, об’єднання квартир в одну та поділ однієї квартири на різні
4.3.3. Надання дозволів щодо зміни функціонального призначення господарських і допоміжних приміщень.
4.3.4. Розгляд та вжиття заходів у встановленому виконавчим комітетом порядку щодо фактів самочинного будівництва.
4.3.5. Внесення пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території району.
4.3.6. Затвердження висновків міжвідомчої комісії при районній адміністрації про відповідність збудованого об’єкта затвердженій проектній документації у разі здійснення перепланування житлових будинків (квартир), у тому числі з прибудовою балкону, влаштування елементів благоустрою прибудинкових територій, впорядкування розміщення технічних елементів на фасадах будинків, зміни елементів фасадів будинків, приєднання (об’єднання) окремих кімнат, об’єднання квартир в одну та поділ однієї квартири на різні.
4.4. Повноваження у сфері захисту прав дітей:
4.4.1. Створення умов для проведення дозвілля населення за місцем проживання та у місцях відпочинку.
4.4.2. Ведення обліку дітей відділами у справах дітей відповідно до встановленого порядку.
4.4.3. Ведення обліку звернень про факти жорстокого поводження з дітьми та вжиття невідкладних заходів для ліквідації загрози і наслідків неправомірних дій щодо дитини.
4.4.4. Створення та ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також кандидатів в усиновлювачі, опікуни (піклувальники).
4.4.5. Встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, вирішення питань про повне державне утримання дітей-сиріт.
4.4.6. Вирішення питань щодо встановлення опіки, піклування та призначення опікуна, піклувальника для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
4.4.7. Розробка та застосування пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
4.4.8. Надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, майнове право або право користування, на яке має дитина.
4.4.9. Участь у судових засіданнях стосовно розгляду справ дітей.
4.4.10. Здійснення заходів щодо попередження безпритульності та бездоглядності серед дітей відповідно до чинного законодавства.
4.4.11. Організація та проведення заходів щодо правової освіти і профілактики нездорових тенденцій серед дітей у навчальних закладах і за місцем проживання.
4.5. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян:
4.5.1. Звернення у встановленому порядку до судових органів з позовними заявами, скаргами щодо справ про виселення громадян з жилих приміщень, в яких вони незаконно проживають; визнання осіб такими, що втратили право на користування жилими приміщеннями; виселення громадян та юридичних осіб зі самовільно зайнятих нежитлових приміщень, на які не були укладені договори оренди, про демонтаж самочинного будівництва; з інших питань, що виникають у процесі здійснення наданих районній адміністрації повноважень.
4.5.2. Утворення та організація роботи районних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та евакокомісії, контроль за функціонуванням таких комісій на підприємствах, в організаціях та установах.
4.5.3. Організація проведення підприємствами, організаціями, установами на підвідомчій території комплексу заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, здійснення контролю за підготовкою органів управління, сил і засобів до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, контроль за накопиченням, використанням об'єктових резервів матеріально-технічних засобів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
4.5.4. Утворення та спрямування діяльності:
- тендерного комітету;
- адміністративної комісії;
- комісії з питань поновлення прав реабілітованих;
- комісії у справах альтернативної (невійськової) служби;
- комісії з питань захисту прав дитини;
- опікунської ради;
- призовної комісії;
- спостережної комісії;
- комісії щодо призначення пільг та субсидій;
- громадської комісії з житлових питань;
- комісії з питань забезпечення своєчасної сплати податків, внесення інших обов'язкових платежів, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації заробітної плати.
- інших комісій, утворених відповідно до делегованих повноважень
4.5.5. Сприяння в організації та проведенні референдумів і виборів, організація правової освіти населення.
4.5.6. Сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби у Збройних силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації.
4.5.7. Здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону.
4.6. Інші повноваження:
4.6.1. Забезпечення електронного обліку звернень громадян, юридичних осіб, актів районної адміністрації.
4.6.2. Утворення рад, колегій, комісій, експертних груп у межах компетенції.
4.6.3. Підготовка подань в суд про доцільність призначення, опікунів і піклувальників над недієздатними та обмежено дієздатними особами, надання згоди на здійснення від їх імені правочинів.
4.6.4. Призначення помічників дієздатним особам, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки.
4.6.5. Ведення кадрових справ, організація кадрової роботи.
4.6.6. Ведення обліку військовозобов’язаних.
4.6.7. Ведення архівної справи.
4.6.8. Ведення Державного реєстру виборців.
5. Права районної адміністрації

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, районна адміністрація має право:
5.1.1. Звертатись та одержувати у встановленому порядку від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
5.1.2. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), науковців та представників громадськості для підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.
5.1.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.
5.1.4. Контролювати виконання власних розпоряджень та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні розпоряджень голови районної адміністрації.
5.2. Районна адміністрація користується також іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно з Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, іншими нормами чинного законодавства України.
6. Фінансування та матеріально-технічне
забезпечення діяльності

6.1. Фінансове забезпечення районної адміністрації здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
6.2. Для забезпечення діяльності районної адміністрації, її структурних підрозділів за ними на праві оперативного управління закріплюється майно, що є власністю територіальної громади міста.
6.3. Працівники районної адміністрації є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
6.4. Граничну чисельність працівників районної адміністрації встановлює міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою. Структуру районної адміністрації затверджує виконавчий комітет.
6.5. Штатний розпис районної адміністрації затверджує міський голова за поданням голови районної адміністрації та за погодженням з департаментом фінансової політики і першим заступником міського голови.
6.6. Районна адміністрація є розпорядником коштів у межах наданих повноважень.
7. Відповідальність посадових осіб

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.
8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію районної адміністрації проводить міська рада у порядку, визначеному чинним законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник юридичного
управління Г. Пайонкевич


Додаток 2.jpg