Львівська міська рада

// Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові»


Дата оприлюднення:
05/15/2019

Керуючись Законами України “Про рекламу“, “Про охорону культурної спадщини“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами“, у зв’язку з необхідністю приведення у відповідність основним вимогам до дозвільної системи у сфері господарської діяльності, виконавчий комітет вирішив:

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові»:

1. Викласти Додаток у новій редакції (додається).

2. Викласти Додаток 5 до Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові у новій редакції (додається).

3. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з фінансово-економічних питань.Львівський міський голова А. Садовий

Додаток
рішенням виконкому
від 21.05.2010 № 569

ПРАВИЛА
розміщення зовнішньої реклами у м.Львові

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україн”“, “Про рекламу“, “Про охорону культурної спадщини“, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, рішення виконавчого комітету від 20.07.2007 № 485 “Про затвердження Концепції зовнішньої реклами в м.Львові“ і регулюють відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами у м.Львові, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами. Розміщення рекламних засобів з порушенням вимог та порядку цих Правил забороняється.
1.2. Дія цих Правил поширюється на всю територію м. Львова, на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та відомчої належності, а також на фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами у м. Львові, та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність (у тому числі нотаріусів, адвокатів, експертів, оцінювачів, художників тощо). Правила є обов’язковими для виконання всіма вищепереліченими особами та особами, які розміщують рекламу у м. Львові або можуть її розміщувати після набрання чинності цим рішенням
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. У цих Правилах згідно з законодавством про рекламу наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
алея – дорога у парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;
архітектурно-планувальне завдання на розташування складного рекламного засобу (АПЗ) – документ, який містить комплекс містобудівних і архітектурних вимог та особливих умов на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних рекламних засобів;
виконавчий орган ради – виконавчий комітет Львівської міської ради;
договір про тимчасове користування місцем для розміщення рекламного засобу – тристоронній договір між рекламорозповсюджувачем, робочим органом та КП “Адміністративно-технічне управління“, що регулює правові відносини, які виникають у зв’язку з отриманням рекламорозповсюджувачем права на розміщення рекламного засобу, умов використання даного права та відповідальності, що виникає через недобросовісне використання даного права, розроблений на підставі затвердженого рішенням виконавчого комітету примірного договору. Підставою для його укладення є прийняття робочим органом рішення про встановлення пріоритету.
дозвіл – документ встановленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;
управління “Дозвільний офіс“ – управління (структурний підрозділ) Львівської міської ради, наділене повноваженнями організації дозвільних та погоджувальних процедур Львівської міської ради, створене з метою виконання вимог Закону України “Про дозвільну систему“;
зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;
місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах м.Львова, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами у тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);
оператор зі справляння плати та нагляду за станом зовнішньої реклами (надалі – оператор) – КП “Адміністративно-технічне управління“, що уповноважене виконувати покладені на нього функції, передбачені цими Правилами та статутом підприємства;
пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;
проектно-технічна документація рекламного засобу – документація, яка містить технічні характеристики та архітектурно-естетичні вирішення рекламного засобу (ескіз), визначає місце його розташування з відповідною прив’язкою, включає фотографічний знімок пропонованого місця розташування рекламного засобу;
робочий орган з регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами (надалі – робочий орган) – орган, уповноважений Львівською міською радою виконувати покладені на нього функції, передбачені цими Правилами, Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067;
реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена у будь-якій формі та у будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо такої особи чи такого товару;
Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу у таке приміщення, не вважається рекламою. Розміщення вивісок чи табличок у м.Львові здійснюється відповідно до Порядку встановлення вивісок у м.Львові.
рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;
складний рекламний засіб – засіб, який використовується для розміщення реклами і відповідає одній або декільком з таких ознак:
- конструкція, яка відсутня у затвердженому класифікаторі рекламних засобів, основні технічні параметри якої всі разом або поодинці відрізняються від технічних параметрів рекламних засобів, перелічених у класифікаторі;
- дахові установки;
самовільно встановлений рекламний засіб – рекламний засіб, розміщений без виданого у встановленому порядку дозволу або не демонтований власником після прийняття робочим органом рішення про відмову у продовженні дозволу або виконавчим комітетом рішення про його скасування у встановлений термін;
соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена у будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;
спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні і неназемні (повітряні), пласкі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення зовнішньої реклами.
примусовий демонтаж конструкції – це засіб примусового усунення виявленого порушення вимог законодавства про рекламу (самовільного встановлення рекламного засобу), не усунутого суб’єктом господарювання у добровільному порядку.“.
2.2. Терміни, невизначені цими Правилами, вживаються у значеннях, визначених законодавством України.
3. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ У СФЕРІ РЕКЛАМИ

3.1. Робочий орган:

3.1.1. Розробляє у межах компетенції нормативно-правові акти, направлені на регулювання діяльності у сфері реклами, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо зміни та/або доповнення до Правил розміщення зовнішньої реклами у м.Львові.
3.1.2. У межах своєї компетенції забезпечує контроль за виконанням вимог Закону України “Про рекламу“, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, цих Правил всіма особами незалежно від форм власності та відомчої належності. Звертається до юридичних і фізичних осіб з вимогами про усунення виявлених порушень у визначений у вимогах термін.
3.1.3. Приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову у встановленні такого пріоритету, скасування пріоритету на підставі заяви заявника, за якою було встановлено пріоритет.
3.1.4. Реєструє та розглядає заяви розповсюджувачів зовнішньої реклами щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії.
3.1.5. Готує проекти рішень виконавчого комітету щодо надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, внесення змін до дозволів (у разі зміни технологічної схеми рекламного засобу, яка передбачає зміну площі рекламної поверхні рекламного засобу), скасування дії дозволів та подає на розгляд виконавчого комітету у встановленому порядку.
3.1.6. Керівник робочого органу підписує, реєструє та видає дозволи на розміщення зовнішньої реклами на підставі відповідного рішення виконавчого комітету.
3.1.7. Відповідно до цих Правил укладає з розповсюджувачами зовнішньої реклами тристоронні договори про тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розміщення рекламних засобів.
3.1.8. Здійснює ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів та надає у встановленому порядку інформацію для оновлення Порталу відкритих даних.
3.1.9. Подає територіальному органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріали про порушення порядку розміщення зовнішньої реклами.
3.1.10. Розробляє та подає на затвердження у встановленому порядку економічно обгрунтовані тарифи оплати тимчасового користування місцями, які перебувають у власності територіальної громади м.Львова, для розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами.
3.1.11. Надає оператору копії необхідних документів для нарахування плати та здійснення ним наглядових функцій за станом зовнішньої реклами.
3.1.12. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.
3.2. Робочий орган не може виступати заявником на розміщення рекламних засобів та одержувати дозвіл.
3.3. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом можуть залучатися на громадських засадах представники підприємств, об’єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.
3.4. Оператор:
3.4.1. У межах своєї компетенції здійснює нагляд за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, та фізичними особами встановленого Законом України “Про рекламу“, Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, цими Правилами порядку розміщення, утримання та експлуатаціїрекламних засобів. Інформує робочий орган про виявлені порушення, готує проекти вимог та надсилає рекламорозповсюджувачам вимоги робочого органу про усунення виявлених порушень законодавства у сфері реклами у встановлений у вимогах термін.
3.4.2. Здійснює обстеження місць розміщення рекламних засобів на предмет відповідності встановлення спеціальних конструкцій до виданих дозволів (проектно-технічної документації) та надає робочому органу матеріали про виявлені невідповідності з одночасним вжиттям заходів щодо їх усунення.
3.4.3. За результатами нагляду за станом зовнішньої реклами інформує відповідним поданням робочий орган про рекламні засоби, що підлягають примусовому демонтажу, готує проект наказу про примусовий демонтаж та здійснює демонтаж рекламних засобів у відповідності до вимог п.8 цих Правил.
3.4.4. Організовує розміщення соціальної реклами відповідно до розділу 7 цих Правил.
3.4.5. Укладає з розповсюджувачами зовнішньої реклами тристоронні договори про тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розміщення рекламних засобів.
3.4.6. Здійснює операторські функції зі справляння плати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розміщення рекламних засобів за укладеними договорами та здійснює контроль за своєчасним надходженням плати.
3.4.7. Організовує або проводить власними силами демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів у порядку, визначеному у розділі 8 цих Правил.
3.4.8. Виконує інші функції, передбачені цими Правилами та статутом підприємства.
3.5. Оператор не може виступати заявником на розміщення рекламних засобів та одержувати дозволи на розміщення зовнішньої реклами.
4. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

Розміщення зовнішньої реклами y м.Львові проводиться виключно на підставі дозволів, що видаються робочим органом відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради.

4.1. Подання документів та встановлення пріоритету

4.1.1. Для одержання дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами (надалі – заявник) особисто або рекомендованим листом подає через ЦНАП робочому органу заяву за формою згідно з додатком 1 до цих Правил, до якої додаються у двох примірниках:
- фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескізрекламного засобу з конструктивним рішенням;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

4.1.2. За наявності документів, передбачених у підпункті 4.1.1 цих Правил, заява одразу після доставки документів з управління “Дозвільний офіс“ реєструється робочим органом у журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (надалі – журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з додатком 2 до цих Правил. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.
4.1.3. Робочий орган протягом п’яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого у встановленому порядку дозволу.
4.1.4. Після перевірки місця та в межах терміну, відведеного робочому органу на його перевірку, робочий орган приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.

4.1.5. У встановленні пріоритету може бути відмовлено, якщо:
1) оформлення поданих заявником документів не відповідає встановленим вимогам;
2) заявлене для встановлення пріоритету місце та запропонований для встановлення на ньому рекламний засіб не відповідають вимогам розділу 5 цих Правил;
3) у заявника існує заборгованість з оплати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розміщення рекламних засобів за існуючим договором понад два місяці, за умови, якщо заборгованість не оскаржується розповсюджувачем зовнішньої реклами у судовому порядку;
4) у заявника існує заборгованість зі сплати штрафів за несвоєчасну оплату за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів за існуючим договором понад два місяці, за умови, якщо штрафні санкції не оскаржуються розповсюджувачем зовнішньої реклами у судовому порядку;
5) у заявника існує заборгованість зі сплати штрафів за самовільне встановлення рекламних засобів;
6) у заявника існують невиконані зобов’язання перед оператором щодо компенсації витрат, здійснених оператором з примусового демонтажу та зберігання рекламних засобів заявника;
7) у заявника зафіксовані самовільно встановлені рекламні засоби.
4.1.6. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган визначає зацікавлені органи (особи), з якими необхідно погодити дозвіл згідно з підпунктом 4.2.3 цих Правил, та протягом 2-х робочих днів від дати прийняття рішення направляє заявнику через управління “Дозвільний офіс“ для подальшого оформлення два примірники дозволу за формою згідно з додатком 4 до цих Правил та проект рекламного засобу.
4.1.7. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом 2-х робочих днів від дати прийняття рішення надсилає заявникові через управління “Дозвільний офіс“ вмотивовану відповідь з зазначенням причини відмови: дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого комітету про надання дозволу на заявлене місце іншій особі, чи іншої причини, перерахованої у підпункті 4.1.6 цих Правил, та повертає всі подані заявником документи.
4.1.8. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється терміном на три місяці з дати прийняття робочим органом відповідного рішення.
Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і надається будь-якій особі за її письмовою заявою.
4.1.9. Термін встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений робочим органом додатково не більш як на три місяці з письмовим повідомленням про це заявника у разі:
1) продовження терміну оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;
2) продовження терміну оформлення дозволу з підстав, передбачених у частинах 2, 3 підпункту 4.2.3 цих Правил;
3) письмового звернення заявника щодо продовження терміну оформлення дозволу з інших причин, непередбачених абзацом 2 цього підпункту Правил.
Робочий орган може скасувати пріоритет на місце розташування рекламного засобу за заявою заявника, за яким було встановлено цей пріоритет.
4.1.10. Дата і номер рішення робочого органу про встановлення або скасування пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження терміну, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову у встановленні такого пріоритету заноситься у журнал реєстрації. Відмова у встановленні пріоритету, продовженні терміну, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
4.1.11. У разі прийняття робочим органом рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває у комунальній власності, заявник протягом трьох робочих днів з дати прийняття робочим органом рішення укладає з робочим органом та оператором договір про тимчасове користування цим місцем.
Для укладення договору заявник подає оператору копії таких документів:
1) довідки з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій України (ЄДРПОУ);
2) свідоцтва платника податків;
3) статуту (для юридичних осіб);
4) документів, що підтверджують повноваження особи, яка підписує договір.
При розміщенні рекламних засобів на місцях, що належать до державної чи приватної (колективної) власності, заявник подає копію договору на тимчасове користування цим місцем, укладеного з власником або уповноваженим ним органом (особою), та у будь-якому разі копії документів про підтвердження права власності або управління відповідно об’єктом приватної (колективної) та державної власності.
Всі копії поданих документів повинні бути належним чином завірені керівником юридичної особи або фізичною особою – підприємцем.
Протягом п’яти робочих днів з дати прийняття робочим органом рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу заявник повертає оператору примірник укладеного договору та подає копію документа, який підтверджує внесення відповідної плати.
4.1.12. Протягом терміну, передбаченого у підпункті 4.1.9 цих Правил, заявник щомісяця сплачує плату за право користування місцем для розміщення рекламного засобу, яке перебуває у комунальній власності, у розмірі 25 відсотків плати, встановленої відповідно до Порядку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, затвердженого виконавчим комітетом міської ради.
4.1.13. У разі продовження терміну дії пріоритету з підстав, передбачених у частинах 1,2 підпункту 4.1.9 цих Правил, заявник сплачує плату за користування місцем (для розміщення рекламного засобу), яке перебуває у комунальній власності, у розмірі 25 відсотків плати, встановленої відповідно до Порядку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення рекламних засобів, затвердженого виконавчим комітетом міської ради.
4.1.14. У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до частини 3 підпункту 4.1.9 цих Правил, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої відповідно до Порядку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення рекламних засобів, затвердженого виконавчим комітетом міської ради.
4.1.15. Нарахування плати за право користування місцем для розміщення рекламного засобу, яке перебуває у комунальній власності, припиняється з дати подання заявником оформлених належним чином згідно з вимогами пункту 4.2 цих Правил двох примірників дозволу до робочого органу для підготовки проекту рішення виконавчого комітету до дати прийняття відповідного рішення.
4.1.16. З дати прийняття виконавчим комітетом рішення про надання дозволу щомісячна плата за користування місцем для розміщення рекламного засобу, яке перебуває у комунальній власності, справляється у розмірі 100 відсотків плати, встановленої відповідно до Порядку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення рекламних засобів, затвердженого виконавчим комітетом міської ради.
4.1.17. У разі ненадання заявником у встановлений термін документів, зазначених у підпунктах 4.1.12, 4.2.1 цих Правил, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, про що робочий орган видає відповідний наказ.

4.2. Погодження дозволу

4.2.1. Протягом терміну, зазначеного у підпунктах 4.1.8, 4.1.9 цих Правил, заявник оформляє обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу через управління “Дозвільний офіс“.
До розгляду приймаються документи, у яких термін від дати погодження відповідного органу не перевищує 6 місяців та на яких вказані дата погодження, прізвище і підпис відповідальної особи та печатка відповідного органу.
4.2.2. Дозвіл погоджується у відповідній черговості з:
1) управлінням архітектури та урбаністики департаменту містобудування щодо можливості розташування рекламного засобу на пропонованому місці з врахуванням вимог цих Правил.
2) власником місця або уповноваженим ним органом (особою).
У разі розміщення рекламних засобів на місцях, що належать до комунальної власності, погодження здійснюють районні адміністрації за місцем встановлення рекламного засобу.
4.2.3. Додатково на вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:
1) уповноваженим органом у сфері охорони культурної спадщини відповідно до вимог законодавства про охорону культурної спадщини – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, у межах зон охорони таких пам’яток і у межах зони історичного ареалу;
2) управлінням патрульної поліції Львівській області – у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;
3) балансоутримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами у межах охоронних зон цих комунікацій.
Для наземних рекламних засобів погодження дозволу цими органами здійснюється також на топогеодезичному знімку місцевості (М 1:500) з прив’язкою місця розташування рекламного засобу.
Кожен з перерахованих у підпунктах 4.2.2, 4.2.3 органів (осіб) погоджують дозвіл протягом п’яти робочих днів з дати звернення заявника.
Погодження органів, перерахованих у підпунктах 4.2.2, 4.2.3 цих Правил, дійсні протягом терміну дії дозволу.
У разі виникнення обставин, які унеможливлюють подальше розміщення рекламного засобу на відповідному місці, органи, перераховані у підпунктах 4.2.2, 4.2.3 цих Правил, зобов’язані невідкладно у письмовій формі повідомити про це робочий орган. У разі відсутності заперечень застосовується принцип мовчазної згоди, що є підставою для продовження терміну дії дозволу на наступний термін.
4.2.4. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними у підпунктах 4.2.2, 4.2.3 цих Правил, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.
Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
4.2.5. Робочий орган протягом не більше п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання оформлених належним чином двох примірників дозволу розглядає заяву, готує та подає на розгляд виконавчого комітету міської ради пропозиції і проект відповідного рішення.
4.2.6. Виконавчий комітет міської ради протягом п’яти робочих днів з дати одержання пропозицій робочого органу (якщо цей термін припадає на засідання виконавчого комітету) або на найближчому (після спливу п’ятиденного терміну) засіданні виконавчого комітету приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.
Рішення про відмову у наданні дозволу повинне містити законодавчо обгрунтовані підстави такої відмови.
У наданні дозволу може бути відмовлено, якщо:
1) оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;
2) у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.
Перелік підстав для відмови є вичерпним.
Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.
4.2.7. У разі прийняття рішення про надання дозволу, його підписання та реєстрації керівник робочого органу підписує обидва примірники дозволу і скріплює їх печаткою та забезпечує передачу першого примірника дозволу з оригіналом проекту заявнику через ЦНАП, а другий – залишається робочому органу для обліку.
4.2.8. Повідомлення про відмову у наданні дозволу та законодавчо обгрунтовані підстави такої відмови робочий орган надсилає заявникові протягом двох робочих днів з дати відмови у наданні дозволу виконавчим комітетом міської ради.
4.2.9. Дозвіл надається терміном на п’ять років, за винятком випадків, якщо менший термін не зазначений у заяві.
4.2.10. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення конструкцій зовнішньої реклами та видачі уповноваженим органом ордера/дозволу на виконання робіт, пов’язаних з благоустроєм місця (розриттям грунту) при встановленні наземних рекламних засобів.
Уповноваженим органом є відділ комунального господарства районної адміністрації.
Ордери видає вищезгаданий відділ відповідно до його компетенції на підставі зареєстрованих та виданих дозволів.
Власники місць зобов’язані видати ордери на проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів, у триденний термін з дати звернення заявників при наявності дозволів на встановлення рекламних засобів.
4.2.11. Після встановлення рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний термін зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 см х 9 см).
У цей же термін між оператором і розповсюджувачем зовнішньої реклами (за його згодою) складається акт встановлення спеціальної конструкції зовнішньої реклами, яким підтверджується ідентичність місця розташування рекламного засобу, його площі, виду і розмірів характеристикам, вказаним у дозволі.
Акт встановлення рекламного засобу, який засвідчується підписом уповноваженої посадової особи оператора та скріплюється печаткою, передається робочому органу, який долучає його до обох примірників дозволу. У разі виявлення невідповідності місця встановлення та/або форми рекламного засобу дозволу та проектно-технічній документації оператор у десятиденний термін скеровує розповсюджувачу вимогу робочого органу про приведення у відповідність до дозволу та проектно-технічної документації. У разі невиконання вимоги – подає пропозиції робочому органу для підготовки наказу про демонтаж та проекту рішення виконавчого комітету про скасування дозволу розповсюджувачу.
4.2.12. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).
4.2.13. При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами забороняється втручання у форму та зміст зовнішньої реклами.

4.3. Внесення змін до дозволу

4.3.1. Якщо протягом терміну дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу на ділянці, де немає розробленої та затвердженої схеми комплексного розміщення рекламних засобів, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.
При цьому під зміною технологічної схеми рекламного засобу мається на увазі зміна технічних характеристик проекту рекламного засобу без зміни місця розташування рекламного засобу.
До заяви додаються:
1) технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;
2) фотокартка рекламного засобу та ескіз з конструктивним рішенням.
4.3.2. Робочий орган протягом не більш як десяти робочих днів з дати реєстрації цієї заяви розглядає її і вносить відповідні зміни до дозволу,
Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
4.3.3. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у термін 7 робочих днів до дати початку проведення робіт письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами.
У разі невиконання розповсюджувачем зовнішньої реклами вимоги про демонтаж рекламного засобу, зумовленого зміною містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, демонтаж здійснюється оператором у примусовому порядку на підставі наказу робочого органу.
У термін 10 робочих днів з дати початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган за пропозицією управління архітектури департаменту містобудування (а у межах історичного ареалу і управління охорони історичного середовища) надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце.
4.3.4. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни до дозволу.
Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних зі зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється.
Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору про тимчасове користування місцем для розміщення рекламного засобу.
4.3.5. У разі недосягнення згоди щодо нового місця дія дозволу тимчасово зупиняється.
Термін дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця.
4.3.6. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу плата за тимчасове користування цим місцем не справляється з дати демонтажу рекламного засобу розповсюджувачем, що підтверджується актом оператора про обстеження місця з залученням розповсюджувача (за його згодою).
4.3.7. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці, якщо це технічно можливо, про що робочий орган повідомляє рекламорозповсюджувача у 10-денний термін (при умові звільнення розповсюджувачем рівноцінного тимчасового (нового) місця розташування рекламного засобу).

4.4. Продовження дії дозволу


4.4.1. Термін дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається через ЦНАП робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі з примірником дозволу не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну дії дозволу при відсутності письмових заперечень з боку власника місця розташування спеціальної конструкції та інших органів, що здійснювали погодження цього дозволу або органу, у погодженні якого виникла необхідність.
4.4.2. У разі, якщо дозвіл, термін дії якого закінчується, потребує приведення його у відповідність до вимог підпунктів 4.2.2, 4.2.3 та/або вимог розділу 5 цих Правил робочий орган скеровує рекламорозповсюджувачу рекомендованим листом перелік вимог, у відповідність до яких необхідно привести дозвіл і проектно-технічну документацію.
Розповсюджувач реклами протягом встановленого робочим органом у листі терміну приводить у відповідність рекламний засіб та/або дозвільну документацію.
Неприведення розповсюджувачем рекламного засобу та/або дозвільної документації протягом встановленого терміну у відповідність до вимог підпунктів 4.2.2, 4.2.3 та /або вимог розділу 5 цих Правил є підставою для відмови у продовженні дії дозволу та демонтажу рекламного засобу.“
4.4.3. У продовженні дії дозволу може бути відмовлено, якщо у заявника:
1) існує заборгованість з оплати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розміщення рекламних засобів за існуючим договором понад два місяці, за умови, якщо заборгованість не оскаржується розповсюджувачем зовнішньої реклами у судовому порядку;
2) існує заборгованість зі сплати штрафів за несвоєчасну оплату за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів за існуючим договором понад два місяці, за умови, якщо штрафні санкції не оскаржуються розповсюджувачем зовнішньої реклами у судовому порядку;
3) існує заборгованість зі сплати штрафів за самовільне встановлення рекламних засобів;
4) зафіксована та не ліквідована до закінчення дозволу невідповідність рекламного засобу дозвільно-проектній документації;
5) зафіксовані самовільно встановлені рекламні засоби.
4.4.4. Робочий орган протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання заяви розповсюджувача розглядає заяву, та приймає рішення про продовження терміну дії дозволу або, за наявності підстав, викладених у цих Правилах, про відмову у його продовженні.
Після прийняття відповідного рішення робочий орган направляє заявнику через ЦНАП листа про продовження терміну дії дозволу з примірником дозволу або про відмову у його продовженні з зазначенням підстави для такої відмови.
4.4.5 Продовження терміну дії дозволу (відмова у його продовженні) фіксується у журналі реєстрації з внесенням відповідних змін до дозволу, який підписує керівник робочого органу та скріплює печаткою.
Один примірник оригіналу дозволу видається заявникові, а другий – залишається у робочого органу для обліку та контролю.
Відмова у продовженні терміну дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
4.4.6. Розповсюджувач зобов’язаний демонтувати рекламний засіб, дозвіл на який не був продовжений протягом 15 днів з дати прийняття відповідного рішення.

4.5. Переоформлення дозволу
4.5.1. Дозвіл підлягає переоформленню у разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі рекламного засобу в оренду (користування).
Переоформлення дозволу на користувача здійснюється з врахуванням умов договору оренди (користування) у частині терміну дії договору, його дострокового розірвання, умов користування орендованим майном, підстав повернення предмета оренди тощо.
4.5.2. Особа, яка набула право власності (користування) на рекламний засіб, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається через ЦНАП до робочого органу з заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.
До заяви додається:
1) документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;
2) оригінал зареєстрованого дозволу;
3) копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця;
4) документ (акт звірки з оператором), який підтверджує відсутність заборгованості перед оператором у нового та попереднього власників (користувачів) рекламного засобу щодо якого іде переоформлення дозволу.
4.5.3. У переоформленні дозволу може бути відмовлено, якщо у заявника або попереднього власника (користувача) рекламного засобу:
1) існує заборгованість з оплати за тимчасове користування місцями за існуючим договором;
2) існує заборгованість зі сплати штрафів за несвоєчасну оплату за тимчасове користування місцями за існуючим договором;
3) існує заборгованість зі сплати штрафів за самовільне встановлення рекламних засобів;
4) існують невиконані зобов’язання перед оператором щодо компенсації витрат, здійснених оператором з примусового демонтажу та зберігання рекламних засобів заявника;

4.5.4. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів, робочий орган протягом двох робочих днів з дати подання заяви приймає рішення про переоформлення та вносить відповідні зміни у дозвіл або, за наявності підстав, викладених у цих Правилах, про відмову у переоформленні.
Переоформлення дозволу фіксується у журналі реєстрації.
Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

4.6. Скасування дозволу
4.6.1. Дозвіл скасовує виконавчий комітет міської ради до закінчення терміну дії за поданням робочого органу з долученням акта обстеження місця, складеного оператором, або судового рішення за таких підстав:
1) за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у довільній формі, до якої долучено підтвердження відсутності рекламного засобу на заявленому місці (фотофіксація).
Робочий орган подає виконавчому комітету проект рішення про скасування дозволу з дати отримання заяви розповсюджувача за умови підтвердження її актом обстеження місця, складеним оператором;
2) у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців;
3) у разі непереоформлення дозволу у встановленому порядку.
Виконавчий комітет міської ради може розглядати питання скасування дозволів достроково у разі порушення розповсюджувачем вимог Закону України “Про рекламу“ та цих Правил, невиконання зобов’язань за договором про тимчасове користування місцем для розміщення рекламного засобу.
4.6.2. Рішення про скасування дозволу фіксується у журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.
4.6.3. Розповсюджувач зобов’язаний демонтувати рекламний засіб, дозвіл на який був скасований, протягом 15 днів з дати прийняття відповідного рішення.5. ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

5.1. Вимоги щодо розміщення зовнішньої реклами

Розміщення рекламних засобів у м.Львові здійснюється при дотриманні таких вимог:
5.1.1. З дотриманням вимог щодо типів і розмірів рекламних засобів, поданих у класифікаторі рекламних засобів (додаток 5 до цих Правил). Вибір формату рекламних засобів здійснюється відповідно до рекламно-містобудівного зонування м.Львова (додаток 6 до цих Правил).
5.1.2. Розміщення рекламних засобів здійснюється за схемами комплексного розміщення рекламних засобів, які затверджує виконавчий комітет міської ради. Розробку схем комплексного розміщення зовнішньої реклами здійснює робочий орган спільно з КП «Адмінітсративно-технічне управління» за участі представників громадськості (за їх згодою).

Приведення існуючих рекламних засобів до вимог схеми здійснюється протягом 12 місяців від дати затвердження схеми на конкретну ділянку.
Перевага у розміщенні рекламних засобів за результатами розробки схем надається особам, чиї рекламні засоби уже встановлені на даній території.
Дотримується пропорційна участь у схемі розміщення серед розповсюджувачів, що мають дозволи на рекламні засоби на даній ділянці з врахуванням площі поверхонь рекламних засобів. У разі перевищення кількості існуючих рекламних засобів над вимогами схеми щодо кількості діє принцип взаємної згоди розповсюджувачів. Якщо у місячний термін від дати затвердження схеми згода не буде досягнута, перевага надається рекламним засобам, дозволи на які видані раніше.
При збільшенні кількості площин заявка на розміщення приймається від будь-якого заявника відповідно до цих Правил. При зменшенні кількості рекламних засобів на ділянці, де затверджена схема, рекламні засоби, які не відповідають вимогам схеми, демонтовуються власниками.
За межами територій, охоплених схемами комплексного розміщення рекламних засобів, встановлення рекламних засобів здійснюється на підставі вимог, визначених цими Правилами.
5.1.3. Розміщення нових рекламних засобів з погіршенням видимості існуючих рекламних засобів заборонено. З метою недопущення перевантаження окремих ділянок та територій рекламними засобами при розгляді питання видачі нових дозволів враховуються всі розташовані поблизу об’єкти зовнішньої реклами.
5.1.4. Розміщення рекламних засобів повинно здійснюватись з врахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів міського середовища м.Львова, з дотриманням Правил благоустрою території м.Львова, відповідно до рекламно-містобудівного зонування міста (додаток 6 до цих Правил) та вимог законодавства про охорону культурної спадщини. Обов’язковою вимогою встановлення рекламоносіїв є збереження умов цілісного візуального сприйняття архітектурних ансамблів та домінант, культових споруд, міських перспектив, цінних видових картин, ландшафтів та інших містоутворюючих факторів.
5.1.5. Розміщення рекламних засобів повинно здійснюватись з дотриманням вимог їх уніфікації у межах однієї вулиці за типом конструкцій, розмірів, висотою нижнього краю площини від поверхні землі, кутом нахилу площини рекламних засобів до дороги, відстанню місця розташування опори рекламних засобів від дорожнього полотна.
5.1.6. Розміщення рекламних засобів повинно здійснюватись з дотриманням вимог техніки безпеки.
5.1.7. Розміщення рекламних засобів здійснюється з забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не повинно відтворювати зображення дорожніх знаків.
Забороняється розташовувати рекламні засоби на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів та створює перешкоди для прибирання вулиць і тротуарів.
Розміщення окремостоячих рекламних засобів на тротуарах допускається при умові розташування їх рекламних площин над тротуаром та збереження для руху пішоходів ширини не меншої, ніж: 4,5 м – для проспекту, 3,0 м – для магістральних вулиць, 2,25 м – для інших вулиць та міжквартальних проїздів.
Висота від рівня тротуару до нижнього краю розташованої над ним площини рекламного засобу не повинна бути меншою, ніж 2,5 м.
Нижній край рекламних засобів, що розміщуються над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах, на опорах електромереж, електротранспорту та освітлення, на окремих стійках тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 м від поверхні дорожнього покриття.
5.1.8. Розміщення рекламних засобів вздовж вулиць здійснюється з дотриманням таких вимог:
5.1.8.1. Рекламні засоби розміщуються в одну умовну лінію, паралельну до осі вулиці, розташовану з кожного боку вулиці (в тому числі і з кожного боку додаткових смуг руху), на роздільних смугах, алеях тощо.
5.1.8.2. Віддаль між наземними рекламними засобами, розміщеними в одну лінію не повинна бути меншою, ніж:
- 100 м – для великоформатних рекламних засобів, площею однієї рекламної площини не менше 8 кв.м;
- 50 м – для інших рекламних засобів.
На перехрестях та розподільних смугах, у межах транспортних розв’язок магістральних вулиць, у пішохідних зонах (крім алей і пішохідних доріжок), на територіях парків допускається розміщення об’ємно-просторових рекламних конструкцій (установок) згідно зі схемами комплексного розміщення рекламних засобів, виходячи з містобудівних, функціонально-планувальних та естетичних особливостей оточуючого середовища.
5.1.9. Рекламні засоби на торцевих стінах фасадів будівель дозволяється розміщувати за умови покриття не менше ніж 80 відсотків загальної площини сторони фасаду. На одній торцевій стіні розміщується один рекламний засіб. Банерні конструкції повинні кріпитись до будівель і споруд з найменшим пошкодженням їх стін та не створювати вібрації, яка видавала б шумові ефекти. Рекламні банери на будівельних риштуваннях, огорожах будівельних майданчиків встановлюються на час проведення робіт.
5.1.11. Забороняється розташовувати рекламні засоби:
1) на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
2) на висоті менш як 5 м від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини; 3) дахові без попередньої технічної експертизи проекту конструкції спеціалізованими підприємствами, установами, організаціями;
4) транспаранти-перетяжки між опорами і на підтримуючих засобах контактної мережі електротранспорту та зовнішнього освітлення.
5.1.12 Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.
Забороняється зовнішнє та внутрішнє брендування торгових точок (вітрин або вікон стаціонарних об’єктів торгівлі, малих архітектурних форм), що містить зображення алкогольних напоїв (у тому числі написи “алкоголь“), слабоалкогольних напоїв та пива, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, слабоалкогольні напої та пиво.
5.2. Вимоги до складових елементів та матеріалів рекламних засобів

5.2.1. Кожен елемент рекламного засобу повинен бути складовою цілісного естетичного вигляду рекламного засобу і мати високий рівень дизайнерських рішень.
5.2.2. Для забезпечення комфортності пересування людей, безпеки руху та підвищення естетичності міського середовища фундаменти наземних конструкцій повинні бути заглибленні у грунт з відновленням твердого покриття, трав’яного покрову та виконанням у повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою місця.
5.2.3. На опори рекламних засобів просто неба, що розміщені вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Управління патрульної поліції у Львівській областінаноситься вертикальна дорожня розмітка зі світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 м від поверхні землі.
5.2.4. Інформаційне поле, на якому тимчасово не розміщений рекламний сюжет, повинно бути заповнене фоновим покриттям.
5.2.5. Спеціальні конструкції слід розраховувати на навантаження і дії та їх комбінації відповідно до вимог будівельних норм і правил.
При визначенні вітрового навантаження на дахові установки і на окремо стоячі щитові установки відповідно до будівельних норм і правил слід враховувати можливі зміни вітрового тиску по висоті та значення аеродинамічного коефіцієнта.

5.2.6. Спеціальні конструкції не повинні мати видимих елементів з’єднання різних частин конструкції (торцеві поверхні конструкцій, кріплення освітлювальних приладів, з’єднання з основою). Вузли кріплення спеціальних конструкцій до існуючих будинків та споруд повинні забезпечувати надійне кріплення та бути захищені від несанкціонованого доступу до них. Всі вузли повинні бути декоративно оформлені.
5.2.7. Монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями з дотриманням вимог техніки безпеки, без відхилень від затвердженої проектної документації.
5.2.8. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів спеціальних конструкцій, повинні відповідати сучасним вимогам якості та дизайну.
5.2.9. Щитові установки мають бути виконані у двосторонньому варіанті.
Встановлення односторонніх щитових конструкцій допускається тільки у певних містобудівних ситуаціях. У межах однієї сторони, ділянки вулиці, як правило, використовуються однотипні конструкції.
У разі, коли спеціальні конструкції мають одну рекламну площину, їх зворотна сторона має бути декоративно оформлена та пофарбована у сірий колір.
Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

5.3. Вимоги щодо дизайну, проектно-технічної документації для виготовлення спеціальних конструкцій

5.3.1. Проектування рекламних засобів здійснюється спеціалізованими проектними організаціями.
5.3.2. Ескіз рекламного засобу повинен визначати основні характеристики рекламного засобу та його взаємозв’язок з оточуючим середовищем, містити розрахунки на міцність, надійність та стійкість навантаженням (вітровим, сніговим).
5.3.3. На поданому ескізі рекламного засобу необхідно чітко вказати:
1) назву організації замовника;
2) назву проектної організації, прізвище та ім’я автора проекту (членів авторського колективу);
3) дату виконання ескізу

5.4. Мова зовнішньої реклами

5.4.1. Реклама, яка розміщується на рекламних засобах, повинна відповідати вимогам Законів України “Про рекламу“ та “Про мови в Українській РСР“. Зліва розміщується текст реклами – українською мовою, справа дрібнішим шрифтом можливий переклад іншою мовою; або згори – українською мовою, нижче дрібнішим шрифтом може бути переклад іншою мовою .
5.4.2. Відповідно до ухвали міської ради від 13.05.1999 № 226 “Про внесення змін до п.1 ухвали Львівської міської ради від 04.02.1999р. № 129 “Про написання іншомовних текстів на засобах рекламного та інформаційного характеру у м.Львові“, написання іншомовних текстів на рекламних засобах здійснюється українською мовою за винятком власних товарних знаків, знаків обслуговування, логотипів, якщо вони зареєстровані замовником реклами у встановленому порядку Держпатентом України.


6. ПЛАТЕЖІ У ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

6.1. Плата за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування рекламних засобів здійснюється на підставі договору між робочим органом, оператором та розповсюджувачем відповідно до Порядку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій, який затверджує виконавчий комітет міської ради, а місцями, що перебувають у державній або приватній власності – на договірних засадах з їх власником або уповноваженим ним органом (особою).
6.2. Плата за видачу дозволів не справляється.
6.3. Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності, справляється з дати прийняття робочим органом рішення про встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами на підставі укладеного договору. Відсутність рекламного засобу на вказаному місці не є підставою для звільнення від плати за користування місцем, крім випадків, передбачених у підпункті 4.3.3 цих Правил.
6.4. За несвоєчасне внесення плати за тимчасове користування місцями рекламорозповсюджувач сплачує пеню у розмірі, встановленому відповідно до договору на тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування рекламного засобу, згідно з діючим на цей час законодавством.
6.5. За несвоєчасний демонтаж рекламного засобу, самовільне його встановлення на рекламорозповсюджувача накладаються штрафні (господарські) санкції згідно з вимогами чинного законодавства та договором про тимчасове користування місцем для розміщення рекламного засобу за кожен день несвоєчасного демонтажу або самовільного встановлення рекламного засобу відповідно до Господарського кодексу України.
6.6. У разі прийняття судом ухвали про забезпечення позову шляхом встановлення заборони демонтажу рекламних конструкцій, дозволи на розміщення яких не продовжені або скасовані, і є предметом позову, рекламорзповсюджувачу за час фактичного користування місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Львова, нараховуються плата згідно Порядку надання місць для розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, затвердженого рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради.
6.7. Розмір плати за тимчасове користування місцями для розміщення рекламного засобу, які перебувають у комунальній власності, не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

7. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

7.1. Соціальна реклама, яка висвітлює загальнодержавні та загальноміські заходи, розміщується розповсюджувачами реклами виключно згідно з Положенням про порядок підготовки та розміщення соціальних програм у м.Львові і Переліком соціальних програм Львівської міської ради на календарний рік, розробленими управлінням інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“, погодженими з департаментом фінансової політики і затвердженими виконавчим комітетом міської ради на підставі попереднього листа-звернення оператора.
Розповсюджувач зобов’язаний подати оператору фотозвіт соціальної реклами на перший та останній день експонування. У разі, якщо період експонування перевищує місяць, фотозвіт надається розповсюджувачем кожного останнього дня місяця.
7.2. При розміщенні соціальної реклами управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“ за 12 робочих днів до дати експонування подає оператору листа про розміщення соціальної реклами згідно з Переліком соціальних програм, копію макета цієї реклами та копію рішення виконавчого комітету про розміщення згаданої соціальної реклами (завізоване департаментом фінансової політики) з вказанням терміну експонування.
Оператор проводить фотофіксацію розміщеної соціальної реклами. Фотозвіт з адресною програмою розміщення соціальної реклами направляється робочому органу і управлінню інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“.
8. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖУ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ

Під демонтажем розуміють комплекс заходів, які передбачають відокремлення рекламного засобу разом з основою від місця його розташування та транспортування у місце його подальшого зберігання. При цьому демонтаж та наступне зберігання рекламного засобу не передбачає переходу права власності на нього до територіальної громади м.Львова та оператора.
8.1. Демонтажу згідно з цими Правилами підлягають:
8.1.1. Самовільно встановлені рекламні засоби:
а) власник яких невідомий, у тому числі у разі відсутності маркування на рекламному засобі;
б) власник яких відомий, але вимоги про демонтаж не виконав.
8.1.2. Рекламні засоби, що створюють аварійні ситуації, загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб.
8.2. У випадку, зазначеному у підпункті 8.1.1 а), демонтаж рекламних засобів здійснюється без попереднього надсилання вимоги про усунення порушень Правил розміщення зовнішньої реклами у м.Львові, на підставі наказу робочого органу про демонтаж.
У випадку, зазначеному у підпункті 8.1.1 б), демонтаж рекламних засобів повинні провести власники (законні користувачі) рекламного засобу самостійно за власний рахунок у термін, вказаний у вимозі робочого органу про усунення порушення Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові. У разі виникнення аварійної ситуації, зазначеної у підпункті 8.1.2, демонтаж рекламних засобів здійснюється без попереднього надсилання вимоги та складається відповідний акт за участю оператора, власника місця розташування спеціальної конструкції і представника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
8.3. Примусовий демонтаж рекламних засобів може проводитися власними силами оператора, робочого органу або на їх замовлення – підрядною організацією.
8.4. Про проведений примусовий демонтаж рекламного засобу складається і підписується працівниками оператора та іншими особами, що були присутні при його проведенні, акт примусового демонтажу рекламного засобу. До акта додається фотофіксація місця розташування рекламного засобу до і після демонтажу.
Акт проведення примусового демонтажу складається у двох примірниках, один з яких залишається в оператора, другий – передається власнику демонтованого рекламного засобу одразу після складання такого акта (у разі присутності власника).
У разі відсутності власника рекламного засобу або його відмови від підписання акта примусового демонтажу, про що робиться відповідна відмітка в акті, другий примірник акта примусового демонтажу оператор у п’ятиденний термін надсилає поштою за місцезнаходженням власника рекомендованим листом (якщо встановлено його місцезнаходження). Якщо місцезнаходження власника невідоме, оператор у цей же термін повідомляє про проведений демонтаж та місцезнаходження рекламного засобу районний відділ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області (за місцем демонтажу рекламного засобу).
8.5. Компенсація коштів, витрачених комунальним підприємством “Адміністративно-технічне управління“ на примусовий демонтаж рекламного засобу, покладається на власника (користувача) демонтованого рекламного засобу.
У разі повторного самовільного встановлення суб’єктом господарювання рекламного засобу за адресою, де самовільно встановлений рекламний засіб уже був демонтований силами комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління“, витрати на демонтаж, транспортування та зберігання такого рекламного засобу постійно відшкодовуються суб’єктом господарювання у п’ятикратному розмірі.
8.6. Для повернення демонтованого рекламного засобу власнику рекламного засобу необхідно звернутись до оператора з такими документами:
1) заявою встановленої форми на ім’я керівника про повернення демонтованого рекламного засобу;
2) документом, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретний демонтований рекламний засіб або листом - підтвердженням, яким заявник гарантує належність йому демонтованого рекламного засобу
3) документом, що підтверджує компенсацію коштів оператора, витрачених на демонтаж рекламного засобу, його транспортування та зберігання.
8.8. Облік та тимчасове зберігання демонтованих рекламних засобів здійснює у встановленому порядку оператор.
Демонтований рекламний засіб зберігається у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо).
8.9. Демонтовані рекламні засоби підлягають утилізації після публікації у місцевих друкованих засобах масової інформації, у разі настання однієї з наступних підстав:
1) після закінчення річного терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів їх власники не зголосились за поверненням;
2) після закінчення річного терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не компенсували витрат, витрачених комунальним підприємством “Адміністративно-технічне управління“ на примусовий демонтаж рекламних засобів, їх транспортування та зберігання або не надали документів, які підтверджують право власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб;
3) власники надали письмову відмову від демонтованого рекламного засобу та документи, які підтверджують право власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ТА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

9.1. Контроль за дотриманням цих Правил здійснює робочий орган на базі моніторингової системи оператора, а також інші органи (організації) згідно з законодавством у межах своєї компетенції.
9.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний:
9.2.1. Виконати роботи з встановлення рекламного засобу без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних і наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення. При вимушеному пошкодженні елементів благоустрою та озеленення рекламорозповсюджувач зобов’язаний їх відновити протягом п’яти днів після встановлення рекламного засобу.
9.2.2. Забезпечити відповідність рекламного засобу дозволу та проектно-технічній документації, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають у процесі розміщення та експлуатації рекламних засобів.
Після демонтажу рекламного засобу розповсюджувач протягом п’яти днів має відновити зелені насадження та дорожнє покриття або відшкодувати витрати, пов’язані з їх відновленням, у встановленому порядку.
9.3. У разі виявлення порушення вимог цих Правил робочий орган звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у вказаний у вимозі термін. Зазначений термін не може перевищувати 30 календарних днів.
Вимоги робочого органу готуються оператором у письмовій формі та скеровуються рекомендованим листом розповсюджувачу зовнішньої реклами. Інформація про скеровані вимоги реєструється в інформаційній базі даних оператора.
Моніторинг виконання вимог здійснює оператор.
9.4. Уразі невиконання рекламорозповсюджувачем скерованої йому вимоги, оператор інформує про це робочий орган.
9.6. Робочий орган протягом 5 робочих днів
видає наказ, яким визначається перелік рекламних засобів, що підлягають демонтажу, з зазначенням місця їх розташування і терміну проведення демонтажу оператором.
9.7. Робочий орган за інформацією оператора у п’ятиденний термін звертається з поданням до територіального органу у м. Львові спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України для накладення штрафів на розповсюджувача за порушення ним вимог чинного законодавства про рекламу.
9.8. У разі порушення порядку видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами посадові особи, відповідальні за видачу дозволу, несуть передбачену законодавством відповідальність.
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Питання, що неврегульовані цими Правилами, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до ухвал міської ради та рішень виконавчого комітету міської ради.
10.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законодавством порядку.
Додаток 5
До Правил розміщення зовнішньої
реклами у м. Львові

КЛАСИФІКАТОР
рекламних засобів, встановлення яких дозволяється у м. Львові
№№ з/п
Назва рекламного засобу
Дозволена зона розміщення
1
2
3
1.
Щитова конструкція (білборд) – рекламний засіб, який має зовнішні поверхні для розміщення реклами, складається з каркаса та інформаційного поля (полів).
Окремостоячі щитові конструкції поділяються за конструктивним рішенням рекламного засобу на:

- щитові конструкції одно- або двосторонні/двоплощинні на одній опорі:“прапор“, “гусак“, “подвійний прапор“
- щитові конструкції тристоронні на одній опорі: “птиця“
- призматрони – конструкції зі змінним зображенням
- беклайти – рекламні конструкції з внутрішньою підсвіткою

- скрол – рекламна конструкція зі змінною системою зображень
-сіті-борд– рекламна конструкція з рекламним полем з LED-панелей
Щитова конструкція 6 м х 3 м
3-4
Щитова конструкція 4 м х 3 м
3-4
Щитова конструкція 2,37 м х 3,37 м
2-4
2.
Сіті-лайт – двосторонній світловий стенд з розміром однієї рекламної площини, як правило, 1,2 м х 1,8 м.
Поділяється за конструктивним рішенням рекламного засобу на:

- сіті-лайт 1,2 м х 1,8 м на високій опорі (висота від поверхні землі до низу конструкції – 2,5 м)
- сіті-лайт 1,2 м х 1,8 м на низькій опорі
1-4
3.
Трієдр – вертикальна рекламна конструкція у вигляді прямої тригранної призми, встановлена на опорі. Всі три рекламні площини однакові і мають розмір площин, як правило, 1,2 м х 1,8 м. Висота від поверхні землі до низу конструкції – 2,5 м
2-4
4.
Пілон – рекламна конструкція у вигляді плоскої стели з двома площинами розміром, як правило, 1,5 м х 3,0 м з внутрішньою підсвіткою
2-4
5.
Тумба – рекламна конструкція циліндричної форми з діаметром як правило 0,9 м і більше та висотою 1,8 м і більше з внутрішньою підсвіткою
1-4
6.
Панно (брендмауер) – рекламний засіб, закріплений на торцевій стіні будівель різних розмірів,виготовлений, як правило, з банерного полотна
1-4
7.
Дахові конструкції – об’ємні або площинні спеціальні конструкції, розташовувані на даху будівель
2-4
8.
Вуличні монітори – рекламні конструкції, призначені для відтворення змінного зображення на площині екрана (електронні екрани/табло)
3-4
9.
Проекційні установки – рекламні конструкції, призначені для відтворення зображення на землі, на площинах стін і в об’ємі. Конструкції проекційних установок складаються з пристрою, який проектує, і поверхні (екрана) або об’єму, у якому формується інформаційне зображення
1-4
10.
Елементи благоустрою: зупинкові павільйони, малі архітектурні форми, намети, парасолі, телефонні кабіни, туалети, смітники, лави, які використовуються як рекламні засоби
1-4
11.
Рекламні конструкції надувні – повітряні кулі, короби тощо
1-4
12.
Рекламний прапор – конструкція з символікою розповсюджувачів зовнішньої реклами (товарні знаки, скорочені найменування тощо), що складається з основи, одного або декількох флагштоків (стійок) і м’яких полотнищ
1-4
13.
Транспарант-перетяжка – рекламна конструкція, яка розміщується над проїжджою частиною вулиць, та, як правило, виконується у розмірах 4 м х 0,7 м, з використанням сучасних матеріалів, на м’якій основі у жорсткому каркасі (банерне полотно, тентова тканина, плівка тощо)
1-4
(на свята)
14.
Реклама на тимчасових огорожах, будівельних сітках – реклама, яка розміщується на огорожах об’єктів будівництва на час дії дозволів на проведення будівельних робіт.
Ці об’єкти рекомендується брендувати будівельними сітками або банерами на вініловій основі.
1-4
15.
Рекламні конструкції на фасадах окремостоячих будівель торгових центрів – рекламний засіб, закріплений на фасаді будівель різних розмірів,призначений для висвітлення інформації про орендарів
1-4
16.
Рекламні конструкції на фасадах окремостоячих будівель супермаркетів – рекламний засіб, закріплений на фасаді будівель різних розмірів,призначений для висвітлення інформації про акційні товари
1-4

Примітки:
1. Розміри рекламних засобів наведені відповідно до площ рекламних поверхонь.
2. При розробці схем комплексного розміщення рекламних засобів, виходячи з особливостей архітектурного середовища, у певних місцях, за винятком зони 1, можуть бути застосовані рекламні конструкції відмінних розмірів та форматів ніж ті, які передбачені для встановлення у відповідній до цього місця зоні, при наявності належного обгрунтування.
3. Для записів розмірів конструкцій застосовується формула Х х У, де: Х – ширина, У – висота.“.


.

Адреса розробника:
пл. Ринок, 1, каб. 449 В
тел/факс:
297 57 24
Е-mail:
[email protected]

Аналіз регуляторного впливу:

Аналіз регуляторного впливу

1.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.
В травні 2010 року виконавчим комітетом Львівської міської ради прийнято рішення «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові». Вказаним рішенням затверджено місцеві Правила на основі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 29.12.2003 № 2067. Проте, за останні роки, нормативно-правові акти, які регулюють сферу розміщення зовнішньої реклами в Україні значно змінено та доповнено. У зв’язку з тим виникла потреба щодо приведення актів органів місцевого самоврядування, які регулюють порядок розміщення зовнішньої реклами у відповідність до вимог Законів України.
Окрім того, Львівським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України на виконання доручення Антимонопольного комітету України від 25.0.7.2017 № 13-02/236 з метою забезпечення державного контролю за дотриманням органами місцевого самоврядування законодавства про захист економічної конкуренції проведено дослідження сфери послуг розміщення зовнішньої реклами у м. Львові. За результатами дослідження зобов’язано виконавчий комітет Львівської міської ради у тримісячний термін привести рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 21.05.2010 № 569 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові» у відповідність до Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, та законодавству про захист економічної конкуренції. Відповідно, у запропонованому проекті рішення враховано зауваження Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Основні групи (підгрупи), на які справляється вплив при підготовці проекту:

Групи (підгрупи)
Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання,

+

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+


2. Цілі державного регулювання.
Зазначеним проектом нормативно-правового акту визначається порядок розташування рекламних засобів та отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами у відповідності з чинним законодавством України.
Зазначений акт виконує функції економічного важеля з регулювання розміщення зовнішньої реклами в умовах насиченості міської території засобами зовнішньої реклами.


3. Альтернативи.

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативиОпис альтернативи
Залишення існуючої ситуації без змінМісцеві правила розміщення зовнішньої реклами у м. Львові не відповідатимуть діючому чинному законодавству, в тому числі актам вищої юридичної сили.
Прийняття запропонованого проекту рішенняПовністю відповідає потребам у вирішенні проблеми; у відповідності з частиною 1 статті 16 Закону України „Про рекламу" розміщення зовнішньої реклами у місті здійснюється на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами міських рад, та в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Таким чином, спеціальним нормативно-правовим актом у галузі зовнішньої реклами встановлено єдиний законний шлях вирішення проблем, зазначених у п.1 цього Аналізу - прийняття рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.
2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів міста

Вид альтернативиВигодиВитрати
Залишення існуючої ситуації без змінВідсутніВідсутні
Прийняття запропонованого проекту рішення-усунення невідповідностей діючого нормативно-правового акту з чинним законодавством України Опублікування прийнятого нормативного документа в засобах масової інформації.
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативиВигодиВитрати
Залишення існуючої ситуації без змінВідсутніВідсутні
Прийняття запропонованого проекту рішенняСеред широкого кола проблемних питань, які доводиться вирішувати на місцевому рівні, особливе значення мають благоустрій населених пункті та надання адміністративних послуг громадянам і суб’єктам господарювання. Однією зі сфер, де ці питання тісно переплітаються, а їх ефективне регулювання має безпосередній вплив як на зовнішній вигляд міст, так і на місцеве середовище, є розміщення зовнішньої реклами та отримання підприємцями відповідних дозвільних документів у чіткій відповідності з чинним законодавством України.Відсутні
Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
ПоказникВеликіСередніМаліМікроРазом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць202137277355
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків5,6%5,9%10,5%78,0%100,0%
Вид альтернативиВигодиВитрати
Залишення існуючої ситуації без змінВідсутніВідсутні
Прийняття запропонованого проекту рішення
      - Створення прозорих правил поведінки у правовідносинах з розміщення зовнішньої реклами на основі діючого законодавства України
Відсутні

4. Механізм та заходи для розв’язання проблеми.

Проектом рішення передбачено приведення акту органу місцевого самоврядування, який регулює порядок розміщення зовнішньої реклами у відповідність до вимог Законів України
.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту
Основною метою прийняття регуляторного акту є встановлення чітких та прозорих правил поведінки у сфері розміщення зовнішньої реклами, зокрема в частині отримання суб’єктами підприємницької діяльності дозвільних документів.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акту із застосування методу аналізу вигод та витрат:
- синхронізація законодавства;
- спрощення процедури отримання дозвільних документів для суб’єктів підприємницької діяльності;
- гармонізація міського простору.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту
Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов'язковим до застосування на території міста Львова. Строк дії регуляторного акту – постійно або до прийняття наступного регуляторного акту, що залежить від змін у законодавстві.

8. Визначення показників результативності акту
- приведення місцевих правил розміщення зовнішньої реклами у відповідність до чинних нормативно-правових актів у сфері реклами.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту
Відстеження результативності та перегляд регуляторного акта буде здійснюватись департаментом економічного розвитку шляхом відстеження змін у законодавстві в сфері регулювання розміщення зовнішньої реклами та аналізу статистичних даних.
Повторне відстеження результативності дії регуляторного акту проводитиметься через рік після набрання чинності проекту акту з метою оцінки ефективності його дії.
Періодичне відстеження результативності дії регуляторного акту планується один раз на три роки.
Пропозиції та зауваження просимо надсилати у письмовому вигляді або електронною поштою впродовж одного місяця з дня оприлюднення проекту рішення на адресу розробника

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.12.2018. по 16.04.2019

Порядковий номерВид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)Кількість учасників консультацій, осібОсновні результати консультацій (опис)
1.Робочі наради8Обговорення, внесення окремих уточнень
2.Робочі зустрічі4Обговорення, внесення окремих уточнень

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 314 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 37 (одиниць) та мікропідприємництва 277 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 88,5 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ п/пНайменування оцінкиУ перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)
Періодичні (за наступний рік)
Витрати за
п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1.Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0,000,000,00
2.Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0,000,000,00
3.Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0,000,000,00
4.Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0,000,000,00
5.Інші процедури (уточнити)0,000,000,00
6.Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0,00Х0,00
7.Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
314
8.Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0,00Х0,00
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9.Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,5 год. х 68,75 = 34,37 грн.

34,370,0034,37
10.Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

1 год. х 68,75 х 4=275,00 грн.

275,000,00275,00
11.Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0,000,000,00
12.Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

1,5 год. х 68,75 х 4= 412,5

412,50,00412,5
13.Інші процедури (уточнити)---
14.Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

721,9Х721,9
15.Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
314
16.Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

226 677Х226 677

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:


Львівська міська рада

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)
Планові витрати часу на процедуру
Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)
Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта
Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання
Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання
0,25 год.
17,19 грн.
1
314
5397,66
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

камеральні

виїзні

1,5 год.
103,13 грн.
1
314
32382,82
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання
2,0 год.
137,5 грн.
1
314
43175
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання
5,0

год.

343,8 грн.
1
314
107953
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання
2,0 год.
137,5
1
314
43175
6. Підготовка звітності за результатами регулювання
0,5
34,4
1
314
10802
7. Інші адміністративні процедури (підготовка наказів про встановлення пріоритетів на розміщення зовнішньої реклами, підготовка проекту рішення, оформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами):
5
343,8
1
314
107953
Разом за рік
Х
Х
Х
Х
350839
Сумарно за п’ять років
Х
Х
Х
Х
1754195

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ п/п
Показник
Перший рік регулювання (стартовий)
За п’ять років
1.Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання0,000,00
2.Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування226 677226 677
3.Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання226 677226 677
4.Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва3508391754195
5.Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання5775161980872

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

За результатами оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) запровадження компенсаторських механізмів не потребується.
Проект рішення розповсюджується тільки на сферу інтересів суб’єктів господарювання, які надають рекламні послуги або матимуть намір на розміщення реклами власної господарської діяльності на території м. Львова. Для суб’єктів господарювання корегуючим (пом’якшувальним) заходом у цьому випадку є те, що вони матимуть можливість збільшити свій прибуток через рекламування своєї діяльності та направляти їх на господарчі потреби.


Розробник: відділ зовнішньої реклами департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

Експертний висновок:

Назад